Categorieën
Update

UPDATE 13/01/2021

Beste sectorgidslezer

Allereerst – en nu het nog geoorloofd is – wensen we jullie het beste voor het nieuwe jaar. 2021 wordt voor onze sector zonder twijfel een beter jaar. In onze laatste nieuwsbrief (31/12) wisten we jullie te vertellen dat de nieuwe maatregelen rond internationale reizen geen veranderingen teweeg brachten voor cultuurwerkers maar die informatie haalde ons toch wat in. Door uiteenlopende communicatie van diverse stakeholders ontstond er onrust.

De uitzondering voor professionele cultuurwerkers om de quarantaine te onderbreken om het doel van hun reis uit te voeren leek verdwenen in het MB van 31/12. Dat zorgde voor onzekerheid. Vandaag kunnen we meegeven dat er – na onderhandeling met verschillende instanties – duidelijkheid is en professionele cultuurwerkers de quarantaine kunnen onderbreken om het essentieel doel van hun reis te vervullen. Het gaat om een uitzondering die in het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 08/01/202 beschreven staat als ‘hooggekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld.’

Belangrijk hierbij is dat de quarantaine naast het werk uiteraard gerespecteerd moet worden en ook de verplichte testen – waarvoor de reiziger via sms uitgenodigd wordt – afgenomen moeten worden. PLF moet ingevuld worden door de reiziger zelf en ook het BTA (in te vullen door de werkgever) is voor onze cultuurwerkers een vereiste. Het essentiële doel van een reis moet geduid worden aan de hand van een werkgeversattest. Voor verdere vragen en duiding omtrent internationaal reizen verwijzen we graag door naar Cultuurloket. Hun website wordt in de loop van morgen geactualiseerd. Daarna volgen zij dit verder op.

We zijn natuurlijk blijven werken op diverse andere fronten. In de Klankbordgroep Cultuur (waarin vertegenwoordigers uit de brede sector met CJM en Kabinet Jambon in overleg treden) werden wijzigingen aan het basisprotocol voorgesteld. De federale overheid heeft namelijk ‘10 geboden’ voor protocollen aangekondigd. We kregen de mogelijkheid onze bedenkingen bij de voorgestelde aanpassingen mee te geven. Momenteel ligt het nieuwe BP ter goedkeuring bij de overheid en virologen. Wij verwachten dat de inhoud grotendeels overeen zal komen met het huidige basisprotocol van 24/10 maar herschreven naar de 10 geboden. We drongen in het overleg steeds aan op eerlijke en rechtvaardige behandeling in vergelijking met andere sectoren en het in stand houden van de maatregelen in CIRM / CERM / Sectorgids. Deze moeten absoluut op voorgrond blijven om een werkbaar kader in het vooruitzicht te blijven stellen.

De Sectorgids werd door onszelf ook afgetoetst aan deze 10 geboden. Daaruit kwamen weinig verrassingen: globaal gezien is de Sectorgids zo goed als klaar voor deze nieuwe insteek. Het was een nuttig onderzoek om kleine hiaten te vinden, verdere updates te plannen en opties tot vereenvoudiging op te sporen. De overheid reageerde positief op onze inzichten. We staan dus klaar voor aanpassingen maar wachten op het nieuw basisprotocol.

Daarnaast werd er met succes overleg gepleegd met het kabinet Onderwijs over een snelle heropstart van de extra muros voor alle types onderwijs van zodra de epidemiologische situatie dit toelaat en een optimalisering van de mogelijkheden binnen de samenwerking met essentiële derden. Andere urgenties die we op tafel blijven leggen zijn testing en vaccins (juiste plaats op prioriteitenlijst voor cast & crew, sluitend juridisch kader voor sneltesten, wat betekenen gevaccineerden in publiek), de problematiek en stilstand rond sociaal-artistiek, de mogelijkheid om vrijwilligers terug veilig te activeren en de uitbreiding van kunsteducatie naar een grotere leeftijdsgroep. We merken echter dat er andere urgenties leven bij de overheid en de virologen. De mutaties, de terugkeer van vakantiegangers en de vaccinatiestrategie eisen momenteel al hun aandacht.

Achter de schermen wordt dus hard gewerkt maar nu is het ook tijd dat beleidsmakers extern gaan communiceren. In de tussentijd gaat de samenwerking tussen cultuur en events om een collectieve aanpak te bewerkstelligen onverminderd verder. CIRM en CERM worden aangepast ter voorbereiding van de heropstart en samen met onze Sectorgids behouden we daarmee het beste resultaat van al het geleverde werk, volledig up to date en startensklaar. Daarnaast werken we aan checklists en templates om uniforme en duidelijke kaders te bieden aan onze sectoren.

Afsluiten doen we ook in 2021 met een oproep. We zitten nog steeds in lockdown en dat lijkt nog even zo te blijven. Hoewel de cijfers sterk daalden tijdens de vakantie is er nu weer sprake van een stijging bij de besmettingen. Reden tot ongerustheid is er vooralsnog niet maar er is wel wat nervositeit die er voor zorgt dat alles met meer omzichtigheid besproken wordt. Daarom roepen wij op om het telethuiswerk goed te respecteren en aandacht te schenken aan het opstellen van goede, sluitende draaiboeken wanneer er achter de schermen gewerkt wordt op locatie / in team. Er zijn weldegelijk controles.

Het volgende OCC is op 22/01. We dringen alvast op een signaal van de overheden richting cultuur en het werk dat nu verzet wordt in functie van de heropstart.

Houd het veilig en tot de volgende!

Team covexit