Categorieën
Uncategorized

UPDATE 27/08/2021

Beste Sectorgidslezer

Vandaag is er een nieuw MB gepubliceerd volgend op de versoepelingen van het overlegcomité van vorige week. In deze update zetten we de belangrijkste punten daaruit op een rijtje. Zoals al eerder aangekondigd is het duidelijk dat we overstappen van een collectieve naar een individuele verantwoordelijkheid. Onderstaande versoepelingen gelden vanaf 1 september.

We beginnen met ventilatie. In de horeca geldt een luchtkwaliteitsnorm van 900-1200 ppm CO2. Daarboven moet je sluiten. Voor events dient de uitbater in geval van meer dan 900 ppm C02 te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren, maar een sluiting is hier nooit aan de orde.

We herhalen voor de duidelijkheid ook nog eens de stand van zaken voor wat betreft ventilatie. Er is door de federale overheid een kader geschetst waarin we het beste kunnen werken. Dat kader vind je terug in de sectorgids onder ‘ventilatie’, voor het actieplan verwijzen we naar de aanbevelingen van de FOD WASO. Deze aanbevelingen dienen om te sensibiliseren en om goed te kunnen monitoren. Op die manier kunnen we ons bewust zijn van hoe ventilatie functioneert en hoe we ze kunnen verbeteren in onze zalen. Opgelet: het is zeker niet zo dat zalen die maatregelen nemen en toch een maximum overschrijden dicht zouden moeten. We kwamen overeen met de overheid dat er in deze fase geen noodzaak is aan controle en handhaving. Dat betekent dat organisaties en activiteiten niet stilgelegd of geannuleerd kunnen worden op basis van deze regeling, noch door de overheid, noch door de organisator zelf. De sector heeft zich geëngageerd om van ventilatie een aandachtspunt te maken en een verbetertraject te lopen in de toekomst. Vandaag en als eerste stap betekent dat dus vooral dat er gewerkt wordt aan sensibilisering en monitoring.

Voor de capaciteit geldt op dit moment, en dat tot 30 september,  een maximum van 3000 indoor en 5000 outdoor, tenzij er gewerkt wordt met CST, dan is het 75.000 (zie meer hieronder). Indien de capaciteit onder de 200 binnen ligt en 400 buiten (vanaf 1 oktober 500 binnen en 750 buiten) hoef je geen protocol te volgen en is geen toelating van de gemeente nodig. Alle maatregelen vervallen dus in dat geval. Als je boven deze maxima gaat moet je wel steeds het protocol volgen (CIRM/CERM) en toelating hebben van de gemeente.

Je hoeft ook geen protocol meer te volgen als je met CST werkt. Het horecaprotocol vervalt in dat geval ook.

Er is intussen ook een nieuwe en definitieve versie van de Uitvoerende Samenwerkingsovereenkomst die de toepassing van het Covid Safe Ticket (CST) regelt, met ingang vanaf 2 augustus. Vanaf dan worden de regels met betrekking tot de geldigheidsduur van de CST als volgt gespecificeerd: de geldigheidsduur van een PCR-test wordt 2 dagen; de geldigheidsduur van een RAT is één dag.
Samenvattend, een CST is geldig in de volgende gevallen:

 • De persoon in zijn bezit is van een vaccinatiecertificaat : volledig ingeënt + twee weken;
 • Of als er een herstel certificaat van minder dan 6 maanden beschikbaar is;
 • Of als een PCR-test een negatief resultaat geeft of een snelle antigene test uitgevoerd door medisch geschoold personeel  een negatief resultaat geeft:
  • Voor PCR: geldigheid = dag van staalname + 2 dagen
  • Voor de RAT: geldigheid = dag van staalname + 1 dag

De volgende beslissingen blijven van toepassing:

 • Toegangscontrole is streng: de CST is persoonlijk. Dat betekent dat ook de identiteitskaart gecontroleerd moet worden. Het is niet mogelijk om met steekproeven te werken. De controle mag gebeuren door het eigen personeel.
 • Verblijven op het evenement en eventueel daar overnachten is mogelijk maar houdt in dat de organisator eenmaal per dag de geldigheid van het Covid Safe ticket dient te controleren, hetzij bij de ingang van het terrein, hetzij op een deel van het terrein (camping): de middelen dienen dus door de organisator ter beschikking te worden gesteld om het Covid Safe Ticket te (her)lezen volgens de voorwaarden zoals bepaald in de samenwerkingsovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst daarvan.
 • Als de CST is verlopen, wordt ofwel de organisator met beschikbare testfaciliteiten ofwel de deelnemer uitgenodigd om het terrein onmiddellijk te verlaten en terug te begeleiden naar de uitgang.

Als deze regels niet in acht genomen worden, kan het evenement niet plaatsvinden.

Verder is er meer duidelijkheid over het werken met CST voor activiteiten <200/400 en voor personeel:

 • CST voor personeel: werken met CST geldt enkel voor publiek. Het is dus niet mogelijk om CST te gebruiken voor personeel. Het personeel moet de maatregelen op de werkvloer blijven respecteren.
 • CST voor activiteiten <200/400: CST kan niet voor deze activiteiten, tenzij de lokale overheid daar anders over beslist. Bovendien kan de interne preventiedienst op basis van een risicoanalyse nog altijd besluiten dat ze de verplichting tot mondmaskerdracht voorlopig wel nog wil  behouden. Het is daarbij wel beter om te vertrekken vanuit capaciteit, en niet het aantal effectief verkochte tickets. Je kan wel zelf de capaciteit van de zaal herbepalen. Zo kan je een zaal van 250 beperken tot 200 als je activiteiten zonder maatregelen wil nemen. Het omgekeerde is absoluut niet aan te raden, met andere woorden,een activiteit aankondigen met CST om dan bij de vaststelling dat er minder dan 200 tickets verkocht zijn het roer om te gooien.

We gaan ook nog even in op de schoolvoorstellingen. Vorige week liet Kabinet Onderwijs weten dat extra-murosuitstappen de protocollen van de bevoegde sectoren volgen. Samen met kabinet Cultuur bevestigen ze dat volgende maatregelen gelden bij schoolvoorstellingen:

 • Schoolvoorstellingen met minder dan 200 leerlingen kunnen zonder SD en mondmaskers. Vanaf 1 oktober wordt de grens opgetrokken naar 500 leerlingen.
 • Voorstellingen voor 200 of meer leerlingen vallen onder CIRM. Hiervoor dien je de CIRM-capaciteit (100% CIRM-capaciteit) te gebruiken en verdeel je de leerlingen over de zaal in hun klas- of schoolbubbels. Leerlingen blijven dus in hun klasbubbel zitten, daar hoeft de afstand niet bewaard te worden. Mondmaskers zijn in dat geval wel verplicht. Vanaf 1 oktober wordt de grens opgetrokken naar 500 leerlingen.
 • Activiteiten met essentiële derden zijn toegelaten op school indien ze deel zijn van de leerplannen.

Belangrijke afwijking: voor Brussel gelden nog steeds dezelfde maatregelen zoals in juni. Dat wil zeggen: leerlingen zitten in klasbubbels, er mogen wel meerdere scholen in dezelfde zaal zitten, geen openbaar vervoer bij verplaatsingen en maximum 200 personen in een zaal. Hierbij moet ook 75% CIRM-capaciteit gerespecteerd worden. Mondmasker is verplicht.

In Brussel geldt nog steeds een andere situatie. De Brusselse regering ziet CST als een oplossing. Ze moedigt de sector aan om zoveel mogelijk met CST te werken vanaf 1 september, binnen voor 200 of meer en buiten voor 400. Ze zijn voorstander om CST te gebruiken voor andere aangelegenheden dan evenementen. We vernemen dat werken met CST onder de 200 niet wordt toegelaten door de Brusselse overheden. Elke organisator neemt best direct contact met de Brusselse overheid (de minister-president) en ook met de lokale overheid om haar plannen voor te leggen.

Voorts wordt er hard gewerkt aan de versoepelingen van de extra strenge regels voor muzikanten, koren en zangers. Zodra die gerealiseerd zijn, volgt een officiële communicatie. We verwachten bevestiging hiervan in de komende dagen.

Warme groeten,

Team Covexit