Algemene maatregelen

Om een veilige omgeving te creëren voor werknemers moet er gekeken worden naar de de generieke gids van FOD WASO. Onderstaande maatregelen zijn de sectorspecifieke invulling daarvan.

Aanwezigheid

Telewerk is niet langer sterk aangeraden, behalve in Brussel. De werkplek dient wel nog steeds volgens onderstaande strikte maatregelen georganiseerd te worden.

Medewerkers die zich ziek voelen, blijven thuis en brengen de werkgever op de hoogte.

Covid-coördinator

Het is belangrijk om in elke onderneming of organisatie een ‘covidcoördinator‘ aan te duiden.

Deze persoon vertaalt de algemene preventiemaatregelen in een draaiboek en volgt de implementatie op. Het gaat hierbij om een duidelijk aanspreekpunt op het niveau van de organisatie én van de activiteit. Die persoon is voor, tijdens en na de activiteit verantwoordelijk voor de opvolging van de verschillende veiligheidsmaatregelen. De coördinator staat met naam en contactgegevens in het draaiboek.

In grotere organisaties kan de preventieadviseur deze rol opnemen, in kleinere ondernemingen of organisaties kan / zal de zaakvoerder of directeur deze rol opnemen. Het aanspreekpunt voor de organisatie wordt bekend gemaakt op de website van de organisatie zodat de tracinginstanties weten wie ze moeten contacteren indien nodig.

Algemeen

Zorg voor goede communicatie
 • Maak maximaal gebruik van het sociaal overleg om gedragen maatregelen te bekomen.
 • Gebruik interne en externe expertise. De preventieadviseur is een belangrijke schakel bij het opstellen van maatregelen. Denk ook aan ondersteuning van je Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW) en je arbeidsgeneesheer.
 • Informeer je medewerkers tijdig en op een toegankelijke, duidelijke manier. Voorzie eventueel opleidingsmomenten.
  • Besteed extra aandacht aan het juiste gebruik van mondmaskers.
  • Herhaal de maatregelen regelmatig.
 • Besteed aandacht aan kwetsbaarheden en twijfels bij medewerkers.
 • Voorzie ook communicatie voor eventuele derden die in de organisatie aanwezig moeten zijn. Breng hen op de hoogte van de geldende maatregelen.
Respecteer de regels van social distancing maximaal
 • Gebruik de totale beschikbare oppervlakte en spreid werknemers.
 • Voorzie eventueel markeringen om de afstand aan te duiden.
 • Voorzie eventueel extra collectieve beschermingsmiddelen zoals plexiglazen wanden om werknemers extra te beschermen.

Pas de regels rond quarantaine en isolatie goed toe
 • Het is het erg belangrijk dat werkgevers, werknemers en alle andere actoren op de werkvloer de regels inzake quarantaine, isolatie en contactopsporing zeer strikt opvolgen.
 • Alle informatie daaromtrent is te lezen op de website van info-coronavirus.be
Teststrategie

Binnen de onderneming kunnen werkgevers en werknemers informatie vragen, voorstellen doen en argumentatie aanleveren in verband met het testen op de werkvloer. Beslissingen rond de teststrategie gebeuren steeds in overeenstemming met de arbeidsarts.

Hygiënemaatregelen

Handhygiëne
 • Was en ontsmet de handen regelmatig.
 • Stel middelen ter beschikking om de handen te wassen (vloeibare zeep) en te drogen (papieren doekjes – geen elektrische handdrogers) en/of te ontsmetten.
 • Voorzie afgesloten vuilbakken om gebruikte doekjes veilig in weg te smijten.
 • Voorzie geschikte ontsmettende handgels bij voorkeur in dispensers die niet moeten worden aangeraakt.
 • Vermijd contact met voorwerpen of oppervlakken die door anderen gebruikt of aangeraakt zijn en was regelmatig en grondig de handen na contact met oppervlakken en verpakkingen
  die door veel mensen worden aangeraakt.
Hoesthygiëne
 • Hoest of nies in de elleboog of in een zakdoek.
 • Gooi gebruikte zakdoeken onmiddelijk weg in een afgesloten vuilbak.
Reiniging van de werkplek en oppervlakken
 • Zorg voor een goede reiniging van de arbeidsplaats en van de werkposten. Laat iedere werknemer zijn eigen werkpost ontsmetten na een werkdag.
 • Reinig arbeidsmiddelen (handvaten) na gebruik, en in elk geval vóór gebruik door iemand anders.
 • Besteed aandacht aan automaten in rust- en lunchruimtes.
 • Besteed ook aandacht aan hightouch oppervlakken zoals deurklinken, leuningen, liftknoppen, lichtschakelaars, handgrepen van kasten, kranen, bedieningsknoppen van toestellen, toetsenborden, touchscreens…
 • Bekijk mogelijkheden om deuren, kasten… contactloos of met de elleboog te openen.

Ventilatie

 • Zorg voor voldoende en regelmatige verluchting van de werkruimte.
  • hetzij door natuurlijke verluchting (open ramen, deuren of poorten)
  • hetzij door mechanische ventilatie
 • Zorg voor goed onderhoud van ventilatie- en/of verluchtingssystemen.
 • Verlucht de ruimte zoveel mogelijk met verse lucht. Vermijd recirculatie van lucht.
 • Verlucht bij voorkeur 24/24, 7/7 en pas verluchtingsmaatregelen aan aan de hoeveelheid aanwezigen. Voorzie minimale verluchting wanneer de ruimtes niet gebruikt worden.
 • Besteed bijzondere aandacht aan de CO2-waarde in de ruimte en houd deze te allen tijde onder de 1200 ppm (volgens de voorwaarden vastgelegd in artikel III.1-34 e.v. van de codex over het welzijn op het werk).
 • Gebruik geen individuele ventilatoren.

Ventilatie heeft doorheen de pandemie een steeds belangrijkere rol gekregen in de strijd tegen de verspreiding van COVID. In eerste instantie wordt daarbij gekeken naar de aanwezigheid van CO2 in de binnenlucht. De richtwaarde voor CO2 ligt momenteel op 900ppm in publiek toegankelijke ruimtes. Indien deze waarde overschreden wordt, moet er een actieplan voor handen zijn om de waarde zo laag mogelijk te houden. De FOD WASO publiceerde een implementatieplan met aanbevelingen dat informatie geeft over de acties die te ondernemen zijn om deze waarden te respecteren. Voor de eerstkomende periode zal er een bepaalde tolerantie qua handhaving zijn.

CO2-meters zijn verplicht in alle alle besloten gemeenschappelijke ruimtes in culturele instellingen en moeten op een voor het publiek zichtbare plaats gehangen worden.

Het verhaal voor een COVID-veilige infrastructuur is ondertussen duidelijk breder dan enkel ventilatie. Er wordt gewerkt aan de mogelijkheid om ventilatie te combineren met luchtzuivering. De combinatie van ventilatie en HEPA-filtratie geeft onbetwistbaar goede resultaten. De normering zou gebeuren op basis van grenswaarden die niet enkel uitgaan van CO2 maar wel van een equivalent op basis van alle verschillende geleverde inspanningen. Daarover is alvast een consensus bij de verschillende stakeholders. Binnenkort zou er een kader omtrent deze combinatie voorgelegd worden aan het OC dat na goedkeuring geïmplementeerd kan worden. 

Op lange termijn is er veel ambitie om aan meer permanente oplossingen te werken waarbij ook certificering van goede praktijken belangrijk zal zijn. Dit plan moet echter nog verder uitgewerkt worden. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en ondersteunen de besluitvorming met praktijkkennis uit de sector.

Beschermingsmiddelen

Collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Collectieve beschermingsmiddelen krijgen voorrang op persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Collectieve beschermingsmiddelen: het plaatsen van tussenwanden, het spannen van linten, het aanbrengen van markeringen…
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen: mondmasker en andere beschermende kledij zoals spatbril, handschoenen…
Mondmasker
 • Indien mondmaskers niet correct gedragen worden, hebben ze geen nut. Om effect te hebben, moeten deze maskers correct gedragen worden en mond en neus bedekken.
 • Mondmaskers beschermen collega’s en derden maar afstand houden is belangrijk om jezelf te beschermen.
 • Zorg voor duidelijke instructies voor het correct gebruik van het masker. Richtlijnen via info-coronavirus.be.
 • Houd voor het gebruik van mondmaskers rekening met de algemene maatregelen die door de federale, regionale of lokale overheden worden uitgevaardigd. Betrek deze bij het bepalen van de maatregelen in de onderneming die voortvloeien uit de risicoanalyse.
 • In situaties waar de anderhalve meter niet kan worden gerespecteerd, is het dragen van mondmaskers verplicht.
 • Indien het dragen van mondmaskers op de arbeidsplaats verplicht is, staat de werkgever in voor het verstrekken van de mondmaskers. Wanneer andere dan wegwerpmaskers worden gebruikt, waakt de werkgever over het correct onderhoud van deze maskers.
 • Als iemand omwille van medische redenen geen mondmasker mag dragen, moet het advies van de arbeidsarts gevraagd worden over de te nemen maatregelen.
 • Als je gebruik maakt van voorwerpen die door meerdere personen gebruikt worden, draag je ook best een mondmasker om te vermijden dat je deze materialen besmet en daardoor ook anderen kan besmetten.

Woon-werkverkeer

Vervoer
 • Wie per fiets, per step of te voet naar het werk komt, moet voldoende afstand houden. Wees aandachtig voor hygiëne bij het gebruik van deelfietsen of deelsteps.
 • Wie met het openbaar vervoer (trein, tram, bus) komt, volgt de instructies van de vervoersmaatschappijen.
 • Wie niet alleen met de auto komt, respecteert de grootst mogelijke afstand tussen elke persoon tijdens het vervoer en draagt een mondmasker. Beperk zoveel mogelijk het aantal personen in het voertuig.
  • Verlucht en reinig het voertuig regelmatig.
Aankomst op het werk
 • Vermijd gelijktijdige aankomst van werknemers.
 • Voorzie indien mogelijk meerdere in- en uitgangen.
 • Vermijd het gebruik van liften. Als dat niet kan, beperk dan het aantal personen dat gelijktijdig gebruik maakt van de lift, houd afstand, draag een mondmasker en sta rug aan rug.
 • Voorzie éénrichtingsverkeer en voorrangsregels.
 • Was de handen met (vloeibare) zeep en volgens hygiënische voorschriften.
Op het werk
 • Laat deuren die niet gesloten moeten blijven om veiligheidsredenen zoveel mogelijk openstaan om veelvuldig aanraken te vermijden.
 • Pas de regels voor hygiëne en social distancing ook toe op de sanitaire blokken en kleedkamers.

Lunchpauze

 • Handen wassen vóór en na de pauze/lunch.
 • Stel geschikte handgels ter beschikking.
 • Spreid pauzemomenten en lunchtijden en beperk het aantal gelijktijdige aanwezigen.
 • Organiseer de zitplaatsen zodat social distancing kan worden gerespecteerd.
 • Promoot zelf meegebrachte lunches of werk bij voorkeur met voorverpakte maaltijden.

Varia

Vergaderingen
 • Gebruik zoveel mogelijk alternatieve manieren voor bijeenkomsten zoals digitale communicatiemiddelen en –tools.
 • Als een vergadering met fysieke aanwezigheid toch absoluut nodig is, pas dan alle op deze pagina beschreven principes toe.
 • Beperk vergaderingen tot noodzakelijke personen.
Instructies voor bezoek en levering
 • Niet-essentiële derden mogen niet op bezoek komen.
 • Als er toch bezoekers zijn, licht je ze in over de maatregelen.
 • Bezoekers moeten zelf de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (mondmasker, desinfecterende gel etc) voorzien.
 • Voer bestellingen liefst telefonisch en per mail uit.
 • Werk met een aanmeldsysteem. Spreek af wie verwittigd moet worden.
 • Probeer leveringen te spreiden gedurende de dag.
 • Duid een wachtzone en doorrijzone aan. Scheid de laad- en loszones zoveel mogelijk van andere werkzones.
 • Leveringsbonnen worden niet fysiek achtergelaten. De werknemer die het materieel aflevert tekent ze af. De leveringsbon wordt digitaal nagestuurd.
Werken met werknemers of zelfstandigen van buitenaf
 • Als meerdere werkgevers met hun werknemers of met zelfstandigen werken op een eenzelfde werkplaats, coördineren zij de maatregelen die moeten worden toegepast.
 • Zelfstandigen en freelancers die in een onderneming gaan werken, worden vooraf geïnformeerd over de maatregelen die gelden in de onderneming waar zij gaan werken (bv. via checklist).
 • Uitzendkrachten moeten dezelfde werkwijze hanteren en dezelfde instructies krijgen als de eigen werknemers van de onderneming waar zij werken; zij moeten ook op dezelfde wijze worden behandeld (bv. wat beschermingsmiddelen betreft).
Zorg voor thuiswerkers
 • Zorg voor goede afspraken over arbeidsuren, taken, planning en overleg.
 • Wijs op het belang van pauzes en vermijd dat werknemers teveel uren kloppen door een vals gevoel van verantwoordelijkheid.
 • Bespreek de welzijnsgebonden aspecten die verbonden zijn aan thuiswerk met de werknemers, waaronder de psychosociale aspecten.