Algemene maatregelen

Om een veilige omgeving te creëren voor werknemers moet er gekeken worden naar de de generieke gids van FOD WASO. Onderstaande maatregelen zijn de sectorspecifieke invulling daarvan.

Covid-coördinator

Het is belangrijk om in elke onderneming of organisatie een ‘covidcoördinator‘ aan te duiden.

Deze persoon vertaalt de algemene preventiemaatregelen in een draaiboek en volgt de implementatie op. Het gaat hierbij om een duidelijk aanspreekpunt op het niveau van de organisatie én van de activiteit. Die persoon is voor, tijdens en na de activiteit verantwoordelijk voor de opvolging van de verschillende veiligheidsmaatregelen. De coördinator staat met naam en contactgegevens in het draaiboek.

In grotere organisaties kan de preventieadviseur deze rol opnemen, in kleinere ondernemingen of organisaties kan / zal de zaakvoerder of directeur deze rol opnemen. Het aanspreekpunt voor de organisatie wordt bekend gemaakt op de website van de organisatie zodat de tracinginstanties weten wie ze moeten contacteren indien nodig.

Ventilatie

  • Ventilatie heeft doorheen de pandemie een steeds belangrijkere rol gekregen in de strijd tegen de verspreiding van COVID. In eerste instantie wordt daarbij gekeken naar de aanwezigheid van CO2 in de binnenlucht. De richtwaarde voor CO2 ligt momenteel op 900ppm in publiek toegankelijke ruimtes. Indien deze waarde overschreden wordt, moet er een actieplan voor handen zijn om de waarde zo laag mogelijk te houden. De FOD WASO publiceerde een implementatieplan met aanbevelingen dat informatie geeft over de acties die te ondernemen zijn om deze waarden te respecteren. Voor de eerstkomende periode zal er een bepaalde tolerantie qua handhaving zijn.

CO2-meters zijn verplicht in alle alle besloten gemeenschappelijke ruimtes in culturele instellingen en moeten op een voor het publiek zichtbare plaats gehangen worden.

Het verhaal voor een COVID-veilige infrastructuur is ondertussen duidelijk breder dan enkel ventilatie. Er wordt gewerkt aan de mogelijkheid om ventilatie te combineren met luchtzuivering. De combinatie van ventilatie en HEPA-filtratie geeft onbetwistbaar goede resultaten. De normering zou gebeuren op basis van grenswaarden die niet enkel uitgaan van CO2 maar wel van een equivalent op basis van alle verschillende geleverde inspanningen. Daarover is alvast een consensus bij de verschillende stakeholders. Binnenkort zou er een kader omtrent deze combinatie voorgelegd worden aan het OC dat na goedkeuring geïmplementeerd kan worden. 

Op lange termijn is er veel ambitie om aan meer permanente oplossingen te werken waarbij ook certificering van goede praktijken belangrijk zal zijn. Dit plan moet echter nog verder uitgewerkt worden. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en ondersteunen de besluitvorming met praktijkkennis uit de sector.