Disclaimer

Contactgegevens

De website sectorgidscultuur.be wordt beheerd door Overleg Kunstenorganisaties vzw (afgekort oKo), de belangenbehartiger, werkgeversfederatie en netwerkorganisatie van professionele kunstenorganisaties in Vlaanderen en Brussel en Sociaal Fonds Podiumkunsten (afgekort SFP), het fonds voor bestaanszekerheid van de professionele podiumkunsten- en muzieksector in de Vlaamse Gemeenschap, paritair comité 304. Zij worden aangeduid als ‘de beheerders’.

oKo
Sainctelettesquare 19 bus 6
1000 Brussel
02 203 62 96
info@overlegkunsten.org
O.N. 0432.310.984

SFP
Sainctelettesquare 17
1000 Brussel
02 201 30 03
sociaalfonds@podiumkunsten.be
O.N. 0478.402.416

Algemene voorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de beheerders of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op deze website is van algemene aard en heeft als doel te informeren. De informatie dient tot het opstellen van een eigen preventieplan, aangepast aan de specifieke noden van de eigen situatie en organisatie.

De beheerders leveren grote inspanningen zodat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ze doen dit in nauwe samenwerking met bevoegde overheden en relevante partners. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zullen de beheerders de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De beheerders kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via sectorgids@overlegkunsten.org.

De inhoud van de website, inclusief links, kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De beheerders geven geen garanties voor de correctheid van de informatie of voor de goede werking van de website en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De beheerders kunnen in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

De beheerders verklaren uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kunnen in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Privacybeleid 

De beheerders streven ernaar om de toepasselijke wet- en regelgeving te allen tijde toe te passen, waaronder de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 08/12/1992 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • enkel persoonsgegevens verwerken die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Hoe verzamelt Sectorgids Professionele Kunsten persoonlijke gegevens?
De beheerders verzamelen enkel persoonlijke gegevens die je zelf aan ons meedeelt.

Welke persoonlijke gegevens verwerkt Sectorgids Professionele Kunsten?
Bij het inschrijven op de nieuwsbrief vragen we naam, voornaam en e-mailadres.

Wanneer en waarom verwerkt Sectorgids Professionele Kunsten persoonlijke gegevens?
De beheerders verzamelen en verwerken je gegevens enkel voor het verzenden van een nieuwsbrief. We doen dit enkel als je expliciet toestemming gaf door in te schrijven op de nieuwsbrief.

Hoe lang bewaart Sectorgids Professionele Kunsten persoonlijke gegevens?
De beheerders verbinden zich ertoe je gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor de uitvoering van onze taken en het doel waarvoor we ze verzameld hebben. De contactgegevens worden bij uitschrijven meteen verwijderd.

Bewaart Sectorgids Professionele Kunsten mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?

  • Je gegevens worden op een veilige manier behandeld. We maken gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om je gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.
  • Als er toch een voorval plaatsvindt waarbij je gegevens betrokken zijn, dan word je persoonlijk verwittigd zoals gepreciseerd in de wet.
  • Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot je gegevens is beperkt. Ze hebben enkel toegang tot je persoonlijke informatie voor zover ze die nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Wijziging privacystatement
De beheerders kunnen de privacyverklaring wijzigen. In dat geval wordt dat duidelijk gecommuniceerd op de website.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. We wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Nog vragen? Neem contact met ons op

Sectorgids Professionele Kunsten
Overleg Kunstenorganisaties vzw
Sainctelettesquare 19 bus 6
B-1000 Brussel
sectorgids@overlegkunsten.org
02 203 62 96