Categorieën
Update

UPDATE 20/08/2021

Beste Sectorgidslezer 

Daarstraks maakte het Overlegcomité een aantal nieuwe versoepelingen bekend.

Met een eerste echt zonnig (festival)weekend zonder grote coronabeperkingen achter de rug (dat nergens tot grote problemen leidde) en ons land dat aan de top van de snelst vaccinerende landen staat (actuele stand van zaken: 7.796.625 Belgen volledig gevaccineerd ofte 67,7 procent van de totale bevolking), zetten we opnieuw enkele stappen naar een hervatting van het normale leven. 

In deze update geven we jullie een zo volledig mogelijk beeld van alles wat er gezegd is. Het spreekt opnieuw voor zich dat er de komende dagen meer details bekend zullen worden uit het verslag van het overlegcomité en het daaruit voortvloeiende ministerieel besluit. Van zodra we daar meer nieuws over hebben, komt dat jullie richting uit.

Volgens de virologen worden dit najaar ‘de individuele verantwoordelijkheid en het gezond verstand belangrijker.’ Brussel blijft – omwille van de lagere vaccinatiegraad – een ‘specifieke zone’. Brussel wacht een maand met de uitvoering van de versoepelingen en zet verder in op vaccinatie. We vissen uit wat dit betekent voor de culturele spelers in Brussel en bevestiging volgt. We gaan er van uit dat de organisaties die ingeschreven zijn op de Nederlandstalige taalrol verder de regels volgen zoals beschreven in de Sectorgids. 

Telewerk is enkel nog in Brussel een sterke aanbeveling maar de overheid vraagt werkgevers om met de voordelen en de ervaring van telewerk aan de slag te gaan. 

Vanaf 1 september vervallen alle maatregelen voor evenementen tot 200 aanwezigen binnen en voor 400 aanwezigen buiten. Met andere woorden: er moeten geen mondmaskers meer gedragen worden of afstand worden gehouden. Vanaf 1 oktober worden deze bezoekersaantallen opgetrokken tot 500 aanwezigen binnen en tot 750 buiten. Opgelet, het is wel zo dat de bevoegde lokale overheid het laatste woord heeft en daar anders over kan beslissen als de situatie lokaal ongunstig is. Treed dus tijdig in contact met hen.

Grotere evenementen die een Covid Safe Ticket (CST) gebruiken, kunnen vanaf 1 september ook binnen doorgaan zonder maatregelen. Organisatoren van grotere evenementen kunnen dan kiezen. Ofwel werken ze met het CST ofwel niet. Wie met het CST werkt, hoeft geen maatregelen meer toe te passen. Wordt er geen CST gevraagd, dan blijven de maatregelen in verband met afstand houden en mondmaskers gelden zoals we die kennen met CERM en CIRM. Wie de CIRM -of CERM-capaciteiten wil overschrijden, moet uiteraard het CST toepassen.

Wat betreft de maatregelen voor cast en crew of medewerkers moet het duidelijk zijn dat het Covid Safe Ticket zoals dat geldt voor het publiek niets te maken heeft met de maatregelen voor cast of crew. Tot nader order blijven de maatregelen helaas voor hen gelden, ook al zijn medewerkers gevaccineerd of kunnen ze een negatieve test voorleggen. We willen daar uiteraard graag verandering in zien en zijn momenteel in onderhandeling voor spoedige versoepeling. We hopen dat het najaar ook voor hen snel een nieuw tijdperk mag inluiden.

Voor alle duidelijkheid herhalen we de stand van zaken nog even voor wat betreft ventilatie. Er is door de federale overheid een kader geschetst waarin we het beste kunnen werken. Dat kader vind je terug in de sectorgids onder ‘ventilatie’, voor het actieplan verwijzen we naar de aanbevelingen van de FOD WASO. Deze aanbevelingen dienen om te sensibiliseren en om goed te kunnen monitoren. Op die manier kunnen we ons bewust zijn van hoe ventilatie functioneert en hoe we ze kunnen verbeteren in onze zalen. Opgelet: het is zeker niet zo dat zalen die maatregelen nemen en toch een maximum overschrijden dicht zouden moeten. We kwamen overeen met de overheid dat er in deze fase geen noodzaak is aan controle en handhaving. Dat betekent dat organisaties en activiteiten niet stilgelegd of geannuleerd kunnen worden op basis van deze regeling, noch door de overheid, noch door de organisator zelf. De sector heeft zich geëngageerd om van ventilatie een aandachtspunt te maken en een verbetertraject te lopen in de toekomst. Vandaag en als eerste stap betekent dat dus vooral dat er gewerkt wordt aan sensibilisering en monitoring.

Uiteraard is het ook zo dat we verder werken aan het contingency plan waarin de modaliteiten voor de verderzetting na deze eerste data worden vastgelegd. Van zodra dit klaar is horen jullie het via deze weg. Er is een nieuw overlegcomite gepland omstreeks midden september waar de mondmasker en loslaten van de federale fase zal besproken worden

Zomerse groeten,

Team Covexit  

Categorieën
Update

UPDATE 30/07/2021

Beste Sectorgidslezer

Gisteren stuurden wij een update waarin we dieper ingingen op de inhoud van het nieuwe MB dat vanaf vandaag in voege is. In die update gaven wij aan dat de maximaal toegelaten aantallen voor evenementen zonder toelating van de lokale overheid aan de hand van CIRM en / of CERM zouden stijgen naar 200 indoor en 400 outdoor. De begindatum die wij communiceerden voor deze versoepeling was 30 juli.

Wij werden er vandaag op gewezen dat deze versoepeling pas ingaat op 1 september en dus niet op 30 juli. Deze datum is vastgelegd in een apart uitzonderingsartikel in hetzelfde MB maar was ons ontgaan.

Tot 1 september moeten de evenementen die georganiseerd worden zonder CIRM en / of CERM zich dus houden aan de huidige maxima: 100 personen indoor en 200 personen outdoor.

Onze excuses voor deze foute communicatie. Deze informatie werd ondertussen ook al gecorrigeerd op de website.

Warme groeten

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 29/07/2021

Beste Sectorgidslezer

Gisteren verscheen het nieuwe MB waarin de beslissingen van het Overlegcomité van vorige week opgenomen werden. Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, verandert er voor onze sector niet zo heel veel. Zo gaan de eerder aangekondigde versoepelingen van het zomerplan op 30 juli gewoon door. Toch zetten we graag even alle belangrijkste punten op een rij.

Een nieuwe fase van het zomerplan breekt morgen aan. Dat wil zeggen dat vanaf dan de publieksaantallen stijgen naar 5000 personen outdoor en 3000 personen outdoor op 100% van de CIRM-capaciteit. De aantallen voor kleine events die zonder CIRM en CERM georganiseerd kunnen worden, stijgen naar 200 binnen en 400 buiten.

Daarnaast zijn er ook enkele belangrijke verduidelijkingen omtrent het Covid Safe Ticket-principe. Het CST kan vanaf 13 augustus voor evenementen met meer dan 1500 toeschouwers gebruikt worden om de afstands- en mondmaskerregels te doen vervallen. Daarbij wordt het publiek aan de ingang gecontroleerd op het hebben van een geldig vaccinatiecertificaat, een negatief testresultaat of een herstelcertificaat. Het is nu duidelijk dat het bij de negatieve testen kan gaan om ofwel een pcr-test – het resultaat hiervan is 2 dagen geldig na de dag van afname – ofwel een antigeentest waarvan het resultaat 1 dag geldig is na dag van afname. Nog een belangrijke verduidelijking: bij CST-activiteiten komen de afstands- en mondmaskerregels enkel te vervallen voor het publiek. Het personeel moet zich daarentegen steeds houden aan de bestaande modaliteiten.

Het CST-principe is ook van toepassing op de massa-evenementen die vanaf 13 augustus mogelijk worden in outdoor voor een publiek van maximum 75000 toeschouwers. Vanaf 1 september zal CST ook gebruikt kunnen worden voor binnenevenementen met meer dan 1500 toeschouwers en massa-evenementen indoor voor een maximum van 75000 man. In de gesprekken met de beleidsmakers blijven wij aandringen op het breder openstellen van dit principe voor publieken van kleinere omvang. Kleinere organisaties en evenementen moeten ook de mogelijkheid krijgen om de afstands- en mondmaskerregels veilig te doen vervallen en hun capaciteit op te drijven. Wij verwachten hiervan bevestiging te krijgen op het volgende Overlegcomité.

Ten slotte is er ook wat meer duidelijkheid over de modaliteiten omtrent ventilatie. Zo staat er beschreven in het MB dat alle besloten gemeenschappelijke ruimtes binnen onze sector verplicht zijn een luchtkwaliteitsmeter (CO2) te plaatsen. Deze moet zichtbaar zijn voor toeschouwers. De te hanteren luchtkwaliteitsnorm is 900 ppm CO2. Het gaat hierbij om een richtwaarde. Boven de 900 ppm dient de uitbater de infrastructuur te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren en de waarden zo dicht mogelijk tegen de richtwaarde te houden.

Voor de rest werden er geen verdere veranderingen meegedeeld voor onze sector. Blijf dus vooral verder veilige evenementen organiseren, groot en klein. Blijf de connectie met het publiek opzoeken en toon hen dat cultuurbeleving volledig veilig kan verlopen. Zo gaan we samen richting een goedgevuld (zowel de kalenders als onze zalen) najaar.

Warme groeten

Categorieën
Update

UPDATE 19/07/2021

Beste sectorgidslezer,

Na een weekend uitstel door de watersnoodramp die ons land getroffen heeft, vond vandaag het overlegcomité plaats. Daar werden weinig grote aankondigingen gedaan, onze regering benadrukt vooral dat het voorzichtig en stap voor stap wil versoepelen om een jo-jo-effect te vermijden. Alle regels rond het dragen van mondmaskers, social distancing en ventilatie blijven dus in voege.

Voor onze sector is het belangrijkste nieuws het invoeren van een Covid Safety Ticket (CST) voor evenementen vanaf 1.500 personen buiten. Dat CST wordt op 13 augustus ingevoerd voor evenementen buiten. Concreet betekent het dat je afstands- en mondmaskerregels kan laten vallen voor wie minstens twee weken gevaccineerd is, voor wie een negatieve PCR-test kan voorleggen die maximaal 48 uur oud is of voor wie kan bewijzen dat hij hersteld is van covid. Antigeentesten worden niet aanvaard.

Het Covid Safety Ticket is niet verplicht. Dat betekent dat evenementen gewoon kunnen doorgaan volgens de op dit moment reeds geldende regels (met mondmaskers en afstand). Vanaf 1 september is het CST ook beschikbaar voor evenementen binnen.

De reeds aangekondigde en bevestigde versoepelingen vanaf 1 augustus (3000 binnen/5000 buiten) blijven ondertussen dus geldig.

Wat betreft het reizen is aangekondigd dat de controles opgedreven zullen worden op de luchthavens en in de treinstations.

De rest van de maatregelen blijven dus hetzelfde. De komende dagen hebben we overleg om de beslissingen verder te verfijnen. Dan komen we bij jullie terug met meer informatie en wordt de website verder geüpdatet.

Het volgende overlegcomité staat gepland ten laatste half augustus, hopelijk eerder.

Veel succes met de geplande evenementen en een fijne zomer gewenst!

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE: 30/06/2021

Beste Sectorgidslezer

Hoewel dit niet de laatste nieuwsbrief zal zijn van dit adres, is het wel de laatste nieuwsbrief die uitgaat van Team Covexit. Na 15 maanden crisismanagement is het tijd om de opvolging van deze materie over te laten in de vorm van een zachte exit. Dat betekent concreet dat het beantwoorden van sectorvragen door Team Covexit stopt. Het beleidswerk blijft verder lopen achter de schermen via het team van oKo en ook de website zal blijvend geüpdatet worden met de laatste maatregelen die na een OC of bij verschijnen van een MB ontstaan. Daar zal ook steeds een nieuwsbrief aan gekoppeld zijn. Maan iedereen in de sector dus zeker aan om zich in te schrijven op deze nieuwsbrief.

Het antwoord op de vraag waar de sector terecht kan, wordt in een filmpje van minder dan 1 minuut uit de doeken gedaan. Deel dit filmpje zeker intern en gerust extern!

1 minuut van je tijd = een geruste zomer!

Dan rest er ons enkel nog heel wat mensen te bedanken. Dat is in eerste instantie natuurlijk het kernteam, de meer dan 80 personen die gedurende 15 maand ons werk bijstonden met inzichten, opmerkingen, bijsturing, praktijkvoorbeelden… Door de co-creatieve aanpak konden wij als eerste sector in juni vorig jaar een sectorbreed gedragen protocol voorleggen. We bewezen dat samenwerken – ook in een danig brede sector als de onze – perfect mogelijk is. Laat het iets zijn dat in de toekomst kan blijven gebeuren!

Daarnaast hadden we graag alle partners bedankt die ons op dit traject ondersteunt hebben. We denken aan iedereen die in een werkgroep zetelde, externe experten en adviseurs die ons te woord stonden, overheden, steunpunten, sectororganisaties, vertegenwoordigers allerhande… Elke hulp – hoe klein of hoe groot ook – heeft ons uiteindelijk steeds dichter bij dit moment, deze transitie gebracht en heeft ervoor gezorgd dat dit alles rustig en veilig kan verlopen.

Ten slotte willen we jullie, de cultuurwerkers uit de brede sector, uitvoerig bedanken voor het vertrouwen, het begrip, het geduld, de volharding en de toewijding die wij mochten ervaren bij jullie. Het was een voorrecht jullie te kunnen vertegenwoordigen.

Veel succes deze zomer en we zien elkaar ongetwijfeld op een van de vele – goed georganiseerde – evenementen!

Warme groeten

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 25/06/2021

Beste Sectorgidslezer

Na een OC volgt een MB en logischerwijze een nieuwsbrief want zo’n besluit leidt altijd tot bevestigingen. Zo ook deze keer, niet in het minst omdat dit MB tot 30 september geldt. Uiteraard kan de inhoud van het MB steeds aangepast worden bij een veranderende situatie. Zo zal het OC van 16 juli ook weer aanpassingen met zich meenemen. Alle onderstaande besluiten gaan in vanaf 27 juni.

Het belangrijkste nieuws gaat voorop: er is eindelijk verlossend nieuws voor de kleinste organisatoren onder ons. De verplichting tot CIRM / CERM vervalt namelijk voor kleine evenementen. Indoor gaat het dan om minder dan 100 personen, outdoor gaat het om minder dan 200 personen. Uiteraard moeten voor dergelijk evenement nog steeds een sluitend draaiboek opgesteld worden aan de hand van de Sectorgids. De afstand tussen groepjes toeschouwers moet daarbij steeds anderhalve meter zijn.

Het schema op onze homepage met het overzicht van het zomerplan kreeg ook weer wat vetgedrukte bevestigingen en aanvullingen. Zo werden de capaciteiten tot het eind van de zomer opgenomen in het MB, gaat ook voor ons de grootte van groepen van vier naar acht en het maximale einduur van 23u30 naar 1 uur ‘s nachts.

Daarnaast werden enkele uitzonderingen expliciet opgenomen in dit nieuw MB. Er is de uitzondering op tafelbediening (bij evenementen mogen er afhaalmaaltijden en -dranken worden aangeboden in afwijking van het verbod op bediening aan de bar (art. 12 §4, MB 24/06/2021) en is er een nieuwe uitzondering op de mondmaskerplicht. Bij outdoor evenementen met een zittend publiek mag het mondmasker afgenomen worden eenmaal mensen neerzitten. Bij circulatie dient het mondmasker natuurlijk wel gedragen te worden. Dit is van toepassing vanaf 27 juni.

Daarnaast geven we nog mee dat vanaf 27 juni telewerk niet meer verplicht is. Daardoor vervalt ook de verplichting tot het opstellen van werkgeversattesten om de aanwezigheid van werknemers op de werkvloer te verantwoorden. Pas op: telewerk wordt nog steeds sterk aangeraden en de werkplek dient nog steeds volgens de – in Sectorgids onder ‘Omkadering’ opgenomen – strikte maatregelen georganiseerd te worden.

We herhalen graag nog eens dat op 1 juli het beantwoorden van sectorvragen door Team Covexit stopt. We verwijzen vanaf die datum graag door naar onze zeer uitgebreide FAQ, de FAQ van Cultuurloket in samenwerking met CJM en hun coronalijn. CIRM/CERM-gerelateerde vragen kunnen naar cirm@eventflanders.com. Uiteraard zal de website blijvend geüpdatet worden met de laatste maatregelen die na een OC of bij verschijnen van een MB ontstaan en zullen deze ook steeds gecommuniceerd worden via de nieuwsbrief. Het beleidswerk blijft uiteraard ook verder lopen achter de schermen. Maan iedereen in de sector dus zeker aan om zich in te schrijven op deze nieuwsbrief.

Tot slot doen we nog een oproep om je zeker te laten vaccineren, mensen rondom je op te roepen zich te laten vaccineren en bij het organiseren alsook bij het bezoeken van evenementen toch nog de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen en aandacht te besteden aan de goede toepassing van de geldende maatregelen. Op die manier kunnen we het hoofd bieden aan de oprukkende varianten en gaan we richting een zalig najaar.

Warme groeten

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 18/06/2021

Beste Sectorgidslezer

Een nieuw Overlegcomité, een nieuwe nieuwsbrief! In deze nieuwsbrief lichten we de beslissingen van het OC toe en geven we nog enkele andere updates van de Sectorgids mee. Dankzij de evolutie van de goede cijfers wordt het Zomerplan dat wij met de beleidsmakers tot stand deden komen, verder geïmplementeerd.

Beginnen doen we met het nieuws van het OC. Het belangrijkste punt daarbij is dat de versoepelingen van 1 juli vroeger in voege treden: vanaf 27 juni kunnen we dus voor maximaal 2000 personen of 100% (een versoepeling, eerder was dit 80%) van de CIRM-capaciteit indoor en 2500 personen outdoor evenementen organiseren. Telewerk is vanaf dan niet meer verplicht maar aanbevolen. Eerder werd al bevestigd dat georganiseerde activiteiten op 25 juni verdubbeld worden naar 100 deelnemers indoor en outdoor. Het sluitingsuur van de horeca wordt verzet naar 1 uur ‘s nachts. Dat wordt vanaf 27 juni ook het einduur van evenementen. Ook de uitbreiding van de groepen die samen mogen komen met 8 in plaats van 4 wordt doorgetrokken naar onze sector. Dat betekent dat zitplannen vanaf dan met deze aantallen ingevuld kunnen worden.

Dat is momenteel het enige dat wij met zekerheid kunnen communiceren over de beslissingen van het Overlegcomité. Wij zijn momenteel druk aan de slag met het verder verzamelen en concretiseren van informatie om meer detail te kunnen geven.

Er heerste heel wat onrust over de verplichting van mechanische ventilatie binnen CIRM aangezien veel locaties (en zeker ad-hoc locaties) hier moeilijk aan kunnen voldoen. Dit werd aangekaart en leidde tot een aanpassing. De enige verplichting rond CIRM die de lokale overheid heeft, is het gebruik ervan maar bij het maken van de toelatingsbeslissing kunnen zij de voorwaarden binnen het CIRM interpreteren. Natuurlijk is het aan de preventieadviseur binnen de organisatie om met alternatieve opties te komen waardoor deze interpretatie gerechtvaardigd is. Zoals steeds benadrukken wij dat een goed overleg met het lokale bestuur leidt tot de beste, meest realistische inzichten van specifieke, lokale situaties. In onze FAQ vind je een duidelijke uitleg (met verwijzingen naar wetgeving) voor deze aanvraag.

We trokken ook naar kabinet Onderwijs met enkele onduidelijkheden die we nog binnenkregen via mail. Uit dat overleg kwamen de volgende besluiten voort:

  • Scholen kunnen zich sinds 9 juni met meerdere klasbubbels verplaatsen via georganiseerd vervoer.
  • Nu ook bevestigd: het is dus ook mogelijk om met meerdere klasbubbels van verschillende of dezelfde scholen een voorstelling te volgen, zonder contact tussen de bubbels.
  • Het aantal toegelaten leerlingen volgt hier ook de CIRM-capaciteiten van 75%, met maximum 200 personen. Binnenvoorstellingen kunnen dus enkel in een CIRM-geattesteerde locatie.
  • Bij extra-muros voorstellingen mogen in heel beperkte mate ook externen (programmatoren etc) aanwezig zijn indien zij niet in contact komen met de klasbubbels. Intra-muros is dit niet mogelijk aangezien niet-essentiële derden op school niet toegelaten zijn.

We vroegen tenslotte ook om duidelijkheid over september maar daar wordt nog met voorbehoud over gesproken. Het kabinet onderwijs verwacht dat de situatie in september weer normaal zal zijn maar kan hier pas midden-augustus finaal uitsluitsel over geven.

We herhalen graag nog eens dat op 1 juli het beantwoorden van sectorvragen door Team Covexit stopt. We verwijzen vanaf die datum graag door naar onze zeer uitgebreide FAQ, de FAQ van Cultuurloket in samenwerking met CJM en hun coronalijn. Uiteraard zal de website blijvend geüpdatet worden met de laatste maatregelen die na een OC of bij verschijnen van een MB ontstaan en zullen deze ook steeds gecommuniceerd worden via de nieuwsbrief. Het beleidswerk blijft uiteraard ook verder lopen achter de schermen. Maan iedereen in de sector dus zeker aan om zich in te schrijven op deze nieuwsbrief.

Op 16 juli is er een nieuw Overlegcomité gepland waarbij er wederom heel wat versoepelingen op tafel zullen liggen. In de tussentijd roepen we iedereen op om zich te laten vaccineren. De vaccinaties zijn het enige toegangsticket tot meer vrijheid.

We kijken er naar uit om jullie over enkele dagen weer te contacteren met meer concrete informatie.

Warme groeten

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 05/06/2021

Beste Sectorgidslezer

Gisteren kwam het Overlegcomité nogmaals samen om – onder andere – de versoepelingen van 9 juni te finaliseren. Over onze sector werd er niet veel specifieks gezegd maar we lijsten toch graag even op welke invloed bepaalde beslissingen met zich meenemen voor onze werking.

Beginnen doen we met wat wél gezegd werd over onze sector: de massa-evenementen die mogelijk zullen zijn vanaf 13 augustus hebben een maximumcapaciteit van 75000 bezoekers opgelegd gekregen. De verdere modaliteiten die deel zullen uitmaken van het contract tussen organisator en overheid worden op het OC van volgende week besproken.

Het sluitingsuur van de horeca wordt – zowel binnen als buiten – op 23u30 gezet. Ook culturele instellingen en evenementen krijgen dit uur als sluitingsuur opgelegd. Eerder liep het sluitingsuur binnen onze sector gelijk met het samenscholingsverbod (middernacht) dus dit is een lichte wijziging. We merken dat er soms wat onzekerheid is over iets wat bij de eerste heropstart ook speelde: de 80db-regel. Toch kunnen we iedereen geruststellen: met het nieuwe MB wordt artikel 15 (de uitzonderingen op het samenscholingsverbod en dus evenementen) aangepast en wordt de 80db-regel als expliciete uitzondering op het naleven van het horecaprotocol vermeld bij het organiseren van een evenement waar ook drank geschonken wordt. Dit is een bevestiging van wat wij al altijd communiceren: er is geen 80db-limiet voor culturele evenementen met horeca en beide protocollen moeten gecombineerd gevolgd worden.

Er werd ook heel wat beslist over reizen: de nieuwe modaliteiten hierrond zijn meegedeeld en gelden vanaf 1 juli. De belangrijkste voor onze sector is dat het onderscheid tussen professionele en niet-professionele reizen niet meer gemaakt wordt en het BTA-formulier vervalt. Voor een reis moet enkel nog een PLF ingevuld worden. Daarnaast zal geen quarantaine meer nodig zijn voor wie terugkeert uit een groene of oranje zone en zal quarantaine bij terugkeer uit een rode zone vervallen bij het afnemen van één negatieve test bij aankomst. Naast vaccinatie of negatieve PCR-test zal ook een herstelcertificaat vanaf 1 juli volstaan als bewijslast om veilig te reizen. Dit alles is beslist in het kader van de EU Digital COVID Certificate dat vanaf 1 juli reizen binnen de EU zou moeten versimpelen. Voor vragen over internationaal touren verwijzen we graag door naar Cultuurloket.

We geven ook graag mee dat er ons afgelopen week bevestigd werd dat een CIRM-aanvraag door een nieuwe interpretatie vanaf heden ook kan voor (tijdelijke) buitenlocaties. Het staat een lokale overheid vrij om aanvragen voor buitenlocaties te honoreren en op die manier de afstand tussen groepjes toeschouwers te verkleinen naar 1 meter in plaats van anderhalve. Meer informatie op onze pagina CIRM / CERM en via Event Flanders.

Ten slotte herhalen we dat er op 1 juli een einde komt aan het beantwoorden van de sectorvragen. Ondertussen werd de website geüpdatet met een vernieuwde FAQ die de komende maand nog aangevuld zal worden. Op deze manier schuiven we op naar een autonome werking van de website. Om iedereen van de sector de kans te geven nog vragen te stellen en om de informatie over het zomerplan goed verspreid te krijgen, geeft Team Covexit de komende weken enkele webinars. Op 8 juni is dat in samenwerking met VI.BE en ikorganiseer, op 9 juni in samenwerking met Gents KunstenOverleg, op 11 juni in samenwerking met Sociaal Fonds Podiumkunsten en op 18 juni in samenwerking met Cultuurloket. Inschrijvingen lopen via hen.

We zien jullie graag daar tegemoet.

Warme groeten

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 28/05/2021

Beste Sectorgidslezer

Iets later dan aangekondigd maar… De website van sectorgids kreeg een grondige update naar aanleiding van het zomerplan dat door het Overlegcomité op 11 mei aangekondigd werd. Samen met jullie hebben we lang moeten wachten op de publicatie van een MB waarin de – toen zeer vage – modaliteiten uitgeklaard werden. Dat MB ligt momenteel bij de Raad van State maar op basis van verschillende betrouwbare bronnen kunnen wij vandaag heel wat informatie presenteren.

De essentie van die informatie zit vervat in een schema dat bij een bezoek aan de website meteen zichtbaar is en steeds geüpdatet zal worden met de laatste informatie. Het schema geeft aan wat mogelijk is op de verschillende gecommuniceerde data en dit qua publieksaantallen, configuraties en specifieke voorwaarden. Het is de backbone van de zomer qua evenementen. Alle door een MB bevestigde informatie is daarin vetgedrukt. Alle nog door een MB te bevestigen – maar uiterst waarschijnlijke – informatie is schuingedrukt

Voor de publieke werking werden de pagina’s ‘Zitplan’ en ‘CIRM/CERM’ toegevoegd als extra leidraden. Onder de sectie artiesten werden er ook belangrijke wijzigingen aangepast. Zo zal het vanaf 9 juni weer mogelijk zijn om te repeteren met niet-professionelen en vrijwilligers. Ook de verklaring op eer voor bewegingsgerelateerde kunsten zal vanaf 9 juni niet meer noodzakelijk zijn door een nieuwe interpretatie van het komende MB.

Goed nieuws over de schoolvoorstellingen: vanaf 1 juni zal het mogelijk zijn om terug meerdere klasgroepen bij een voorstelling te ontvangen. De groepen mogen wel niet met elkaar in contact komen dus er moet afstand ingebouwd worden tussen hen in de zaal.

Ten slotte betekent deze grote update een keerpunt in het werk van Team Covexit. Na 14 maanden werk op verschillende fronten, veel getrek en geduw en veel ‘maar’ en ‘als’-en kijken we stilaan uit naar een permanent kader waarbij de website van Sectorgids als autonome tool blijft bestaan waarbij een uitgebreide FAQ op basis van de reeds binnengekomen vragen centraal zal staan. Het beantwoorden van sectorvragen zal daarom vanaf 1 juli stoppen. Uiteraard zal team Covexit de website blijven updaten met de laatste maatregelen die na een OC of bij verschijnen van een MB ontstaan en zullen deze ook steeds gecommuniceerd worden via de nieuwsbrief. Het beleidswerk blijft uiteraard ook verder lopen achter de schermen. Maan iedereen in de sector dus zeker aan om zich in te schrijven op deze nieuwsbrief.

Er komt nog een reeks webinars aan in samenwerking met verschillende partners waarbij het kader voor de zomer uitgelicht wordt en er ruim de tijd is voor vragen. Data worden later gecommuniceerd via de verschillende partners.

Dit is ook het ideale moment om ons Kernteam en alle verschillende stakeholders te bedanken voor de goede samenwerking de afgelopen 14 maanden. Samen zijn we tot dit prachtige resultaat gekomen.

En jullie allemaal bedankt voor de bemoedigende woorden op moeilijke momenten, de vele vragen die ons aantoonden waar er nog op gewerkt moest worden en het begrip als ook wij het even niet wisten. Dit alles was en is een bevestiging van hoe fantastisch onze sector is.

Warme groeten

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 26/05/2021

Beste Sectorgidslezer

Na een periode van onzekerheid over de specifieke modaliteiten kunnen we eindelijk toewerken naar bevestiging. Wij nemen de komende twee dagen nog de tijd om de laatste onduidelijkheden af te toetsen die ook na het verschijnen van het MB blijven bestaan. Het MB ligt nu bij de Raad Van State voor nazicht. We zetten inmiddels alles klaar om aanstaande vrijdag 28 mei om 16 uur alle modaliteiten voor de zomer bekend te maken.

Op dat moment sturen we een nieuwsbrief uit met een overzicht van de modaliteiten per datum en updaten de website van Sectorgids zodat daarmee aan de slag gegaan kan worden. We gaan dit zo volledig mogelijk aanpakken zodat er de hele zomer met hetzelfde duidelijke kader gewerkt kan worden. De eventuele zaken die onder voorbehoud blijven passen we aan van zodra bevestiging volgt.

We zijn er bijna…

Warme groeten

Team Covexit