Categorieën
Uncategorized

UPDATE 19/11/2021

Beste sectorgidslezer

We kunnen ondertussen enkele wijzigingen die op het overlegcomité van afgelopen woensdag zijn aangekondigd verder verduidelijken:

 • Mondmasker- en CST-regels samengevat:
  • Mondmasker is altijd verplicht in binnenruimtes van openbare plaatsen.
  • Vanaf bijeenkomsten met 50 personen binnen/100 personen buiten moet je werken met CST. Dat geldt ook voor privébijeenkomsten.
  • Er is een uitzondering op het dragen van een mondmasker in volgende situaties:
   • Het mag kortstondig afgezet worden om iets te consumeren (eten/drinken).
   • Als de activiteit het vereist. Onder meer zang, blaasinstrumenten bespelen, dansen … vallen daaronder.
  • Voor discotheken en dancings geldt dat je een CST en een negatieve zelfstest moet voorleggen. Dan is het mondmasker binnen niet verplicht. De test hoeft niet aangeboden te worden door locatie. In de praktijk betekent dat dit wie niet gevaccineerd is 2 testen moet doen: een PCR-test voor zijn/haar CST en een zelftest voor de toegang.
 • Voor schoolvoorstellingen geldt het volgende: CST mag nog steeds niet opgevraagd worden en mondmaskers zijn verplicht vanaf het 5de leerjaar. Daarnaast moet je vermenging van scholen zoveel mogelijk vermijden met behulp van éénrichtingsverkeer en gescheiden binnenkomen van scholen. In Brussel blijven de extra maatregelen bij schoolvoorstellingen gelden.
 • Buiten een schoolcontext is CST dus wél van toepassing vanaf de leeftijd van 12 jaar en 2 maanden. Deze kinderen moeten dan ook meegeteld worden in het aantal aanwezigen.
 • Specifiek voor horeca: in de autonome horeca mag het mondmasker enkel af aan tafel. Het is in andere contexten (bv. toog, receptie) evenwel niet gestipuleerd dat je moet zitten om het mondmasker te mogen afzetten. Je mag dus ook staand iets consumeren. Verder is ons bevestigd dat er geen nieuwe of andere regels zijn voor de niet-autonome horeca binnen cultuurhuizen (bar, foyer enz.).
 • Er is nog een grijze zone rond de begrippen privébijeenkomsten en georganiseerde activiteit is. Om verwarring te vermijden is het zeer sterk aan te raden om voor activiteiten zoals workshops, vormingen enz. uit te gaan van de regels voor privébijeenkomsten en dus altijd een mondmasker te dragen.
 • De wijzigingen gelden vanaf morgen, zaterdag 20 november om 7 uur ‘s ochtends.
 • Er is geen indicatie dat Brussel andere of strengere maatregelen zou opleggen.

Ten slotte werd ook nog eens bevestigd dat social distancing een sterke aanbeveling is, maar geen verplichting en dat er géén striktere voorwaarden gelden voor zang of het bespelen van blaasinstrumenten.

Warme groeten,

Team Covexit

Categorieën
Uncategorized

UPDATE 17/11/2021

Beste sectorgidslezer,
 

De coronacijfers stijgen zorgwekkend snel. Daarom vond er vandaag vervroegd een nieuw overlegcomité plaats. Dat maakte vanavond enkele nieuwe maatregelen bekend. Een nieuwe lockdown is door de hoge vaccinatiegraad niet aan de orde. Wel is het de bedoeling contacten te beperken, afstand te houden, zoveel mogelijk een mondmasker te dragen en binnenruimtes goed te ventileren.
In deze update geven we je mee wat dat betekent voor onze sector:

 • Mondmaskers
  • Er komt een algemene mondmaskerplicht in publieke binnenruimtes. 
  • Ook op de werkvloer wordt het mondmasker verplicht telkens wanneer je rondloopt, of wanneer je geen anderhalve meter afstand kan bewaren.
  • Het mondmasker is vanaf nu verplicht vanaf 10 jaar (voordien was dat 12 jaar) voor situaties buiten de schoolpoort.
 • Covid Safe Ticket/mondmaskers:
  • CST wordt CST plus. Dat betekent dat CST vanaf nu altijd gecombineerd wordt met mondmaskerplicht.
  • CST is verplicht vanaf 50 binnen en 100 buiten. Dat geldt ook voor privéactiviteiten.
  • Door deze maatregelen vervallen CIRM en CERM. 
  • In de autonome horeca, dancings en in danscafés is het mondmasker verplicht bovenop het CST. Deze plekken mogen ook kiezen voor de combinatie CST + zelftest in plaats van CST + mondmaskers indien ze dat verkiezen. Wat dat betekent voor niet-autonome horeca tijdens cultuurevenementen is nog niet duidelijk. Voor alle duidelijkheid: in de cultuursector zelf is er geen keuzemogelijkheid en gaat het altijd om de combinatie CST + mondmasker.
 • Ventilatie:
  • Het overlegcomité legt sterk de nadruk op goede ventilatie, ook op de werkplek.
  • CO2-meters worden verplicht in scholen, in onze sector speelden ze ook al een belangrijke rol.
 • Telewerk:
  • Vanaf nu tot en met 12 december is 4 dagen per week telewerk verplicht. Vanaf 13 december wordt dat 3 dagen per week. Er mag maximaal 20% van het personeel tegelijk aanwezig zijn.
  • Voor deze regel geldt een uitzondering als dat voor de werknemer niet kan omwille van de functie, of omwille van de continuïteit van de bedrijfsvoering.
  • Elke werkgever moet een attest geven aan werknemers die niet kunnen telewerken.
  • Elke maand moet verplicht online op de website van de FOD Sociale Zekerheid geregistreerd worden:
   • hoeveel medewerkers je organisatie telt : daaronder vallen niet enkel werknemers, maar ook uitzendkrachten, freelancers, … die regelmatig op de werkvloer aanwezig zijn;
   • hoeveel medewerkers echt niet kunnen telewerken.

Er zijn nog een aantal onduidelijkheden: we weten nog niet in hoeverre Brussel (zoals voorheen) nog strenger zal optreden of niet. Ook nog niet helemaal duidelijk is de impact van de beslissingen in het onderwijs, voor wat betreft artistieke activiteiten in het schoolgebouw. Dat zoeken we snel uit. We houden jullie hiervan op de hoogte.

Bovenstaande maatregelen worden zo snel mogelijk aangepast op de website van de sectorgids professionele kunsten. In dat kader willen we jullie nog wijzen op een verdere aanpassing die eraan zit te komen.Vanaf deze maand zullen we in de sectorgids professionele kunsten (www.sectorgidscultuur.be) enkel de sectorspecifieke verplichtingen en aanbevelingen over publiek en ventilatie opnemen. Voor alle andere algemene verplichtingen verwijzen we vanaf dan rechtstreeks naar de generieke gids. Op basis van de combinatie sectorgids + generieke gids kan elke organisatie plannen uitwerken en om de regelgeving op te volgen. 

Voorts blijven we jullie aanraden om te werken met een covid-coördinator die, na risicoanalyse op organisatieniveau en in dialoog met de werknemers en de directie, bepaalde maatregelen kan blijven nemen. En ondertussen blijft het nodig om in te zetten op verluchting, hygiëne, social distancing en mondmaskers. We raden jullie ook aan om verder met repetitiebubbels te werken.

Hou het veilig en goed verlucht!

Warme groeten,

Team Covexit

Categorieën
Uncategorized

UPDATE 29/10/2021

Beste sectorgidslezer,

Met dank aan onze partner cult! een belangrijke correctie op de update die we gisteren (28/10) uitstuurde: de uitbreiding van CST voor evenementen met meer dan 200 personen binnen en 400 personen buiten zal al vanaf vandaag (29/10) gelden. Daarvan kregen wij net de bevestiging. Hieronder nog een kort overzicht van wat dat precies inhoudt. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen activiteiten of evenementen, de regels hieronder gelden dus voor beiden.

 • Bij evenementen of activiteiten met minder dan 200 personen binnen of 400 personen buiten zijn er geen maatregelen van kracht tenzij lokaal wordt beslist om ook voor die evenementen CST toe te passen.
 • Bij evenementen of activiteiten met meer dan 200 personen binnen of 400 personen buiten kan je CST toepassen. Pas je dat niet toe, dan maak je gebruik van CIRM/CERM en zijn er wel maatregelen van kracht.
 • Organiseer je iets met meer dan 3000 personen binnen of 5000 personen buiten, is CST verplicht.

Daarnaast geven we graag mee dat het koninklijk besluit geen notie meer maakt van sancties of dreiging tot sluiting bij het overschrijden van de vooropgestelde ventilatienormen. Ze formuleren wel aanbevelingen (actieplan, norm van 900ppm, verdere aanbevelingen boven 1200ppm).

Deze namiddag volgt normaal gezien ook een Vlaams decreet rond de toepassing van het CST, we houden jullie verder op de hoogte in het geval daar nieuwe zaken in te lezen zijn.

Warme groeten,

Team Covexit

Categorieën
Uncategorized

UPDATE 28/10/2021

Beste sectorgidslezer,

Na het overlegcomité eerder deze week bleven een aantal zaken nog onduidelijk. Daar is ondertussen helderheid over. We zetten ze op een rijtje:

 • Werken met CIRM en CERM is nog steeds mogelijk.
 • CST voor minderjarigen: voor massa-evenementen kan het CST opgevraagd worden vanaf 12 jaar. Ter herinnering: sinds het laatste overlegcomité gelden evenementen met 200 personen binnen of 400 personen buiten als massa-evenementen (daarvoor ging het over 500 personen indoor en 750 personen outdoor). 
 • Voor schoolvoorstellingen vanaf 8 november zijn volgende maatregelen van kracht:
  • In Brussel:
   • Verbod op openbaar vervoer bij extra-murosactiviteiten vervalt.
   • Daarnaast blijven de afwijkende regels voor Brussel gelden: leerlingen zitten in klasbubbels, er mogen wel meerdere scholen in dezelfde zaal zittean, tot 200 personen in een zaal. Hierbij moet ook 75% CIRM-capaciteit gerespecteerd worden. Mondmasker is verplicht.
  • In Vlaanderen:
   • Voor secundair onderwijs gelden nog steeds dezelfde maatregelen (meerdere klasbubbels, geen mondmaskers of social distancing) bij een publiek van minder dan 200 leerlingen. Bij meer dan 200 leerlingen gelden de maatregelen van CIRM. Hiervoor dien je de CIRM-capaciteit (100% CIRM-capaciteit) te gebruiken en verdeel je de leerlingen over de zaal in hun klas- of schoolbubbels. Leerlingen blijven dus in hun klasbubbel zitten, daar hoeft de afstand niet bewaard te worden. Mondmaskers zijn in dat geval wel verplicht.
   • Voor basisonderwijs is er één afwijking: het 5de en 6de leerjaar dienen een mondmasker te dragen, ook bij een publiek van minder dan 200 leerlingen.
   • Herhaling: CST mag nooit opgevraagd worden bij onderwijs.

Warme groeten,

Team Covexit

Categorieën
Uncategorized

UPDATE 27/10/2021

Beste sectorgidslezer,

Gisteren kwam het overlegcomité samen, omwille van de stijgende besmettingscijfers drie dagen vroeger dan oorspronkelijk gepland. De premier benadrukte dat de situatie in de ziekenhuizen vooralsnog niet dramatisch is. Vaccins blijven het belangrijkste wapen in de pandemie. Ze bieden 90% bescherming tegen zware ziekte, en 70% tegen besmetting. Toch zijn er door de toegenomen viruscirculatie extra beschermende maatregelen nodig. De federale fase loopt dan ook nog niet ten einde. Vanaf nu gebruikt federale overheid de pandemiewet.

Deze beslissingen van het overlegcomité zijn van belang voor onze sector:

 • In Vlaanderen wordt de mondmaskerplicht uitgebreid vanaf vrijdag 29 oktober. Onder meer in inrichtingen voor culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve activiteiten, waaronder schouwburgen, concertzalen, cinema’s en musea is het dragen van een mondmasker opnieuw verplicht. De mondmaskerplicht vervalt op plaatsen waar Covid Safe Ticket gebruikt wordt. In Brussel blijven de huidige maatregelen met betrekking tot het mondmasker gelden – die waren al strenger dan in Vlaanderen.
 • Vanaf 1 november wordt het Covid Safe Ticket verplicht voor publieke evenementen vanaf 200 personen binnen en 400 personen buiten. Ook voor kleine evenementen kan CST gebruikt worden, maar dat is niet verplicht. CST wordt trouwens ook verplicht in alle horecazaken in het land. Voor personeel geldt daar de mondmaskerplicht vanaf 29 oktober. We gaan er van uit dat werken met CIRM en CERM nog kan maar zullen dit zo snel mogelijk bevestigen.
 • Verder wordt telewerk sterk aanbevolen voor alle personeelsleden van ondernemingen, verenigingen en dienstverleners, tenzij dat onmogelijk is omwille van de aard van de bedrijfsactiviteiten of van de dienstverlening.
 • Ten slotte kondigde de regering doorgedreven acties op vlak van ventilatie aan. Wat dat precies betekent is nog onduidelijk. We houden jullie hier verder van op de hoogte!

Hou het veilig!

Warme groeten,

Team Covexit

Categorieën
Uncategorized

UPDATE 13/10/2021

Beste sectorgidslezer,

In het recentste samenwerkingsakkoord staan enkele aanpassingen rond het gebruik van een Covid Safe Ticket (CST) in Vlaanderen en Brussel:

 • CST is vanaf nu verplicht vanaf 16 jaar, in plaats van 12 jaar.
 • Een positieve coronatest zal geen toegangsticket opleveren op basis van CST voor een periode van 11 dagen.
 • We willen ook benadrukken dat CST niet mag opgevraagd worden voor personeel, artiesten of vrijwilligers. Ook binnen het onderwijs mag CST niet toegepast worden. 

Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal er vanaf 15 oktober strenger omgegaan worden met CST (volgens de politie-ordonnantie van 8 oktober):

 • In Brussel wordt het gebruik van CST vanaf 15 oktober uitgebreid naar alle voorzieningen die behoren tot de culturele, feestelijke en recreatieve sector. Volgens het uitvoerend samenwerkingsakkoord vallen de volgende voorzieningen hieronder: schouwburgen, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten, indoor circus, cinema’s en musea.

Ter herinnering: het gebruik van CST is in Brussel verplicht voor alle evenementen en activiteiten met meer dan 50 personen binnen en meer dan 200 personen buiten.

Warme groeten,

Team Covexit

Categorieën
Uncategorized

UPDATE 29/09/2021

Beste Sectorgidslezer,
Volgend op het overlegcomité van 17 september verscheen gisteren het bijbehorende MB. In deze update geven we je een overzicht van de belangrijkste elementen daaruit.

Zoals eerder aangekondigd worden vanaf 1 oktober de publieksaantallen voor evenementen:

 • Onder 500 personen binnen en 750 personen buiten gelden er geen maatregelen meer.
 • Boven dat aantal kan je kiezen uit:
  • Tot 3000 personen binnen en 5000 personen buiten kan je CIRM/CERM toepassen
  • Gebruik van Covid Safe Ticket (CST)

Mondmaskers vallen weg op de werkvloer vanaf 1 oktober (ook in musea en bibliotheken). Mondmaskers zijn dan enkel nog verplicht op het openbaar vervoer, in zorginstellingen, bij contactberoepen en bij een evenement met CIRM/CERM. Dit betekent dat het werken met bubbels voor cast & crew ook wegvalt. Dat laatste laten we nog confirmeren door de vakbonden, gezien het deel uitmaakt van de sectorgids en de sociale partners het dus eens moeten zijn.

Opgelet: in Brussel blijven mondmaskers verplicht op de werkvloer!

Tot onze grote verbazing en contradictorisch aan het vele aangehouden overleg dat we sedert maanden voeren, is er ook een pijnpunt: de ventilatienormen . Die normen blijven hetzelfde als voorheen maar naast het feit dat er een actieplan moet zijn als je de normen overschrijdt, voorziet men nu ook dat er moet voorzien worden in een erkend systeem (luchtfiltratie en/of luchtdesinfectie) dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 PPM. Er is weliswaar een transitieperiode van 1 maand voorzien maar als de regels daarna niet nageleefd zijn, kan sluiting volgen. We gaan hierover verder in overleg met de bevoegde beleidsmakers. Ventilatie zal ook verder besproken worden op het volgende overlegcomité halverwege oktober. Ons advies hierin: werk een concreet actieplan uit en bekijk hoe je jullie huidig ventilatiesysteem up-to-date kan brengen.

Succes met alle activiteiten en maak er een veilig seizoen van!


Warme groeten

Team Covexit

Categorieën
Uncategorized

UPDATE 17/09/2021

Beste sectorgidslezer,

Zojuist kwam het overlegcomité samen en werden er enkele nieuwe versoepelingen aangekondigd. De regering benadrukte dat die versoepelingen mogelijk zijn door de hoge vaccinatiegraad en dat vaccinatie de beste manier is om snel uit deze pandemie te geraken.

Voor onze sector is het belangrijkste nieuws dat vanaf 1 oktober evenementen onder de 500 personen zouden binnen kunnen doorgaan zonder Covid Safe Ticket, zonder mondmasker en zonder CIRM en CERM. Momenteel geldt deze regel voor evenementen tot 200 personen. Bij evenementen met meer dan 500 binnen en 750 buiten zonder Covid Safe Ticket is het mondmasker en CIRM en CERM wel verplicht.

Verder werd een aantal versoepelingen rond het mondmasker bekendgemaakt. Het mondmasker verdwijnt zoals hierboven gezegd bij evenementen met minder dan 500 bezoekers binnen of 750 bezoekers buiten. Verder verdwijnt de mondmaskerplicht vanaf 1 oktober:

 • in de horeca (zowel voor personeel als voor klanten);
 • in winkels (zowel voor personeel als voor klanten);
 • op het werk als er afstand gehouden kan worden;
 • tijdens erediensten.

Opgelet, het mondmasker blijft wel verplicht:

 • op het openbaar vervoer, in luchthavens en binnenruimtes als stations;
 • in zorginstellingen;
 • bij contactberoepen. Dat geldt voor de medische en niet-medische contactberoepen, dus ook voor kappers.

Opgelet, het gaat om een federale minimale ‘sokkel’. De regio’s mogen zelf beslissen of ze daarbovenop toch nog maatregelen aanhouden of opleggen. Wallonië en Brussel zijn van plan om de bestaande regels aan te houden. Vlaanderen zou de nieuwe, minimale verplichtingen volgen. 

Op 1 oktober mogen ook de nachtclubs weer open, op voorwaarde dat de bezoekers een Covid Safe Ticket kunnen voorleggen. Dat geldt ook voor privé-evenementen. Danscafés gelden niet als nachtclub – dit is afhankelijk van de NACE-codes.

Gezien de lagere vaccinatiegraad in Brussel, neemt het Hoofdstedelijk Gewest enkele bijkomende maatregelen. Deze week raakte al bekend dat iedereen boven de 16 jaar in het Brussels Gewest enkel toegang zal krijgen tot vrijetijdsactiviteiten op vertoon van het Covid Safe Ticket. Het controlesysteem wordt voor drie maanden ingevoerd in nachtclubs, cafés, restaurants, musea, theater- en filmzalen, festivals en sportzalen. Je zal de coronapas ook moeten voorleggen op elk indoor evenement van meer dan 50 aanwezigen, zoals bruiloften, en in woonzorgcentra. Dit wordt binnenkort formeel goedgekeurd door de Brusselse regering, naar verwachting vanaf begin oktober.

Verder benadrukt de regering het belang van ventilatie, zeker nu de herfst eraan komt. Gebruik de CO2-meter en onderneem gepaste actie, zoals te vinden in de sectorgids. De regering kondigde aan dat er een regelgevend kader in de maak is om de luchtkwaliteit in de horeca, in fitnesscentra en in nachtclubs onder controle te houden met verschillende technieken. De cultuursector werd niet apart vermeld, maar het is zeer denkbaar dat die hier ook onder zal vallen. Er wordt een overgangsperiode voorzien om te kunnen voldoen aan de nieuwe regels. We zullen als sector de totstandkoming van die regels uiteraard goed mee bewaken zodat er een werkbaar kader ontstaat. Het blijft gaan om een actieplan naar we vernemen. Team Covexit geeft graag mee dat we ook wachten op een studie met diepgaande analyse, die ons hierover meer duidelijkheid moet geven.

We wachten op het MB voor verdere verfijning en passen de website van de sectorgids op basis daarvan snel aan. Indien nodig verzenden we dan ook een nieuwe update.

De premier benadrukte dat deze epidemie is geëvolueerd naar een epidemie van de niet-gevaccineerden. Intensieve zorgen is een verzamelplek voor niet-gevaccineerden geworden. De boodschap blijft dus dat vaccineren, veel meer dan alle andere maatregelen samen, de manier is om het virus te overwinnen.

Warme groeten,

Team Covexit

Categorieën
Uncategorized

UPDATE 31/08/2021

Beste sectorgidslezer,

Minister Jan Jambon heeft op basis van het laatste MB een vernieuwde versie van het Basisprotocol Cultuur gepubliceerd. Daarin valt te lezen dat de specifieke maatregelen voor zang, koren en blazers niet langer van kracht zijn.

We gaan er van uit dat het werken met bubbels, wat gangbare praktijk was voor repetities en voorstellingen in dans en theater, vanaf 1/9/21 ook geldig is voor muziek, zang en koren.

Voor personeel blijft de generieke gids van kracht. Personeelsleden moeten 1,5 m afstand houden en waar dat niet kan, is een mondmasker nog steeds verplicht, behalve dus als ze aan een creatie of met een presentatie bezig zijn, dan gelden de bubbels.

Warme groeten,

Team Covexit

Categorieën
Uncategorized

UPDATE 27/08/2021

Beste Sectorgidslezer

Vandaag is er een nieuw MB gepubliceerd volgend op de versoepelingen van het overlegcomité van vorige week. In deze update zetten we de belangrijkste punten daaruit op een rijtje. Zoals al eerder aangekondigd is het duidelijk dat we overstappen van een collectieve naar een individuele verantwoordelijkheid. Onderstaande versoepelingen gelden vanaf 1 september.

We beginnen met ventilatie. In de horeca geldt een luchtkwaliteitsnorm van 900-1200 ppm CO2. Daarboven moet je sluiten. Voor events dient de uitbater in geval van meer dan 900 ppm C02 te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren, maar een sluiting is hier nooit aan de orde.

We herhalen voor de duidelijkheid ook nog eens de stand van zaken voor wat betreft ventilatie. Er is door de federale overheid een kader geschetst waarin we het beste kunnen werken. Dat kader vind je terug in de sectorgids onder ‘ventilatie’, voor het actieplan verwijzen we naar de aanbevelingen van de FOD WASO. Deze aanbevelingen dienen om te sensibiliseren en om goed te kunnen monitoren. Op die manier kunnen we ons bewust zijn van hoe ventilatie functioneert en hoe we ze kunnen verbeteren in onze zalen. Opgelet: het is zeker niet zo dat zalen die maatregelen nemen en toch een maximum overschrijden dicht zouden moeten. We kwamen overeen met de overheid dat er in deze fase geen noodzaak is aan controle en handhaving. Dat betekent dat organisaties en activiteiten niet stilgelegd of geannuleerd kunnen worden op basis van deze regeling, noch door de overheid, noch door de organisator zelf. De sector heeft zich geëngageerd om van ventilatie een aandachtspunt te maken en een verbetertraject te lopen in de toekomst. Vandaag en als eerste stap betekent dat dus vooral dat er gewerkt wordt aan sensibilisering en monitoring.

Voor de capaciteit geldt op dit moment, en dat tot 30 september,  een maximum van 3000 indoor en 5000 outdoor, tenzij er gewerkt wordt met CST, dan is het 75.000 (zie meer hieronder). Indien de capaciteit onder de 200 binnen ligt en 400 buiten (vanaf 1 oktober 500 binnen en 750 buiten) hoef je geen protocol te volgen en is geen toelating van de gemeente nodig. Alle maatregelen vervallen dus in dat geval. Als je boven deze maxima gaat moet je wel steeds het protocol volgen (CIRM/CERM) en toelating hebben van de gemeente.

Je hoeft ook geen protocol meer te volgen als je met CST werkt. Het horecaprotocol vervalt in dat geval ook.

Er is intussen ook een nieuwe en definitieve versie van de Uitvoerende Samenwerkingsovereenkomst die de toepassing van het Covid Safe Ticket (CST) regelt, met ingang vanaf 2 augustus. Vanaf dan worden de regels met betrekking tot de geldigheidsduur van de CST als volgt gespecificeerd: de geldigheidsduur van een PCR-test wordt 2 dagen; de geldigheidsduur van een RAT is één dag.
Samenvattend, een CST is geldig in de volgende gevallen:

 • De persoon in zijn bezit is van een vaccinatiecertificaat : volledig ingeënt + twee weken;
 • Of als er een herstel certificaat van minder dan 6 maanden beschikbaar is;
 • Of als een PCR-test een negatief resultaat geeft of een snelle antigene test uitgevoerd door medisch geschoold personeel  een negatief resultaat geeft:
  • Voor PCR: geldigheid = dag van staalname + 2 dagen
  • Voor de RAT: geldigheid = dag van staalname + 1 dag

De volgende beslissingen blijven van toepassing:

 • Toegangscontrole is streng: de CST is persoonlijk. Dat betekent dat ook de identiteitskaart gecontroleerd moet worden. Het is niet mogelijk om met steekproeven te werken. De controle mag gebeuren door het eigen personeel.
 • Verblijven op het evenement en eventueel daar overnachten is mogelijk maar houdt in dat de organisator eenmaal per dag de geldigheid van het Covid Safe ticket dient te controleren, hetzij bij de ingang van het terrein, hetzij op een deel van het terrein (camping): de middelen dienen dus door de organisator ter beschikking te worden gesteld om het Covid Safe Ticket te (her)lezen volgens de voorwaarden zoals bepaald in de samenwerkingsovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst daarvan.
 • Als de CST is verlopen, wordt ofwel de organisator met beschikbare testfaciliteiten ofwel de deelnemer uitgenodigd om het terrein onmiddellijk te verlaten en terug te begeleiden naar de uitgang.

Als deze regels niet in acht genomen worden, kan het evenement niet plaatsvinden.

Verder is er meer duidelijkheid over het werken met CST voor activiteiten <200/400 en voor personeel:

 • CST voor personeel: werken met CST geldt enkel voor publiek. Het is dus niet mogelijk om CST te gebruiken voor personeel. Het personeel moet de maatregelen op de werkvloer blijven respecteren.
 • CST voor activiteiten <200/400: CST kan niet voor deze activiteiten, tenzij de lokale overheid daar anders over beslist. Bovendien kan de interne preventiedienst op basis van een risicoanalyse nog altijd besluiten dat ze de verplichting tot mondmaskerdracht voorlopig wel nog wil  behouden. Het is daarbij wel beter om te vertrekken vanuit capaciteit, en niet het aantal effectief verkochte tickets. Je kan wel zelf de capaciteit van de zaal herbepalen. Zo kan je een zaal van 250 beperken tot 200 als je activiteiten zonder maatregelen wil nemen. Het omgekeerde is absoluut niet aan te raden, met andere woorden,een activiteit aankondigen met CST om dan bij de vaststelling dat er minder dan 200 tickets verkocht zijn het roer om te gooien.

We gaan ook nog even in op de schoolvoorstellingen. Vorige week liet Kabinet Onderwijs weten dat extra-murosuitstappen de protocollen van de bevoegde sectoren volgen. Samen met kabinet Cultuur bevestigen ze dat volgende maatregelen gelden bij schoolvoorstellingen:

 • Schoolvoorstellingen met minder dan 200 leerlingen kunnen zonder SD en mondmaskers. Vanaf 1 oktober wordt de grens opgetrokken naar 500 leerlingen.
 • Voorstellingen voor 200 of meer leerlingen vallen onder CIRM. Hiervoor dien je de CIRM-capaciteit (100% CIRM-capaciteit) te gebruiken en verdeel je de leerlingen over de zaal in hun klas- of schoolbubbels. Leerlingen blijven dus in hun klasbubbel zitten, daar hoeft de afstand niet bewaard te worden. Mondmaskers zijn in dat geval wel verplicht. Vanaf 1 oktober wordt de grens opgetrokken naar 500 leerlingen.
 • Activiteiten met essentiële derden zijn toegelaten op school indien ze deel zijn van de leerplannen.

Belangrijke afwijking: voor Brussel gelden nog steeds dezelfde maatregelen zoals in juni. Dat wil zeggen: leerlingen zitten in klasbubbels, er mogen wel meerdere scholen in dezelfde zaal zitten, geen openbaar vervoer bij verplaatsingen en maximum 200 personen in een zaal. Hierbij moet ook 75% CIRM-capaciteit gerespecteerd worden. Mondmasker is verplicht.

In Brussel geldt nog steeds een andere situatie. De Brusselse regering ziet CST als een oplossing. Ze moedigt de sector aan om zoveel mogelijk met CST te werken vanaf 1 september, binnen voor 200 of meer en buiten voor 400. Ze zijn voorstander om CST te gebruiken voor andere aangelegenheden dan evenementen. We vernemen dat werken met CST onder de 200 niet wordt toegelaten door de Brusselse overheden. Elke organisator neemt best direct contact met de Brusselse overheid (de minister-president) en ook met de lokale overheid om haar plannen voor te leggen.

Voorts wordt er hard gewerkt aan de versoepelingen van de extra strenge regels voor muzikanten, koren en zangers. Zodra die gerealiseerd zijn, volgt een officiële communicatie. We verwachten bevestiging hiervan in de komende dagen.

Warme groeten,

Team Covexit