Categorieën
Uncategorized

UPDATE 28/12/2021

Beste sectorgidslezer,

Schoolvoorstellingen en extra muros-activiteiten in cultuurhuizen kunnen doorgaan op voorwaarde dat ze passen binnen het curriculum van de school en bijdragen aan het halen van de leerdoelstellingen. Het is de school die daarover beslist. Bovendien zijn de regels die voor de kerstvakantie al golden van toepassing: zittend, mondmaskers vanaf 6 jaar en afstand tussen de klassen. Vermenging van klasgroepen moet zoveel mogelijk vermeden worden aan de hand van eenrichtingsverkeer, gescheiden binnenkomen van scholen/klassen en klasbubbels in de zaal.

Onze cultuurhuizen blijven verder wel degelijk gesloten voor het reguliere publiek. 

Met dank aan onze partner Cult! geven we jullie ook het volgende mee: 

Na het publiceren van het KB en het basisprotocol zijn er ook verduidelijkingen ivm tentoonstellingen:  

 • Tentoonstellingen kunnen doorgaan onder het protocol van de museumsector én indien voldaan wordt aan een van onderstaande voorwaarden (vermeld in het KB). We zoeken verder uit wat dit precies betekent voor tentoonstellingen in cultuurhuizen.
  • een structuur erkend als museum of kunsthal door ten minste één van deze entiteiten: de federale regering en de deelstaten;
  • een permanente instelling ten dienste van de maatschappij en haar ontwikkeling, open voor het publiek, die het materieel en immaterieel patrimonium van de mensheid en haar omgeving verwerft, bewaart, bestudeert, overbrengt en tentoonstelt voor doeleinden van studie, vorming en vermaak door middel van tentoonstellingen, activiteiten voor het publiek en wetenschappelijke publicaties of van vulgarisatie, steeds verwezenlijkt door professionelen.

Warme groeten,

Team Covexit

Categorieën
Uncategorized

UPDATE 23/12/2021

Beste sectorgidslezer,

Gisteren (22/12) werden opnieuw een aantal verstrengingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Een aantal van deze maatregelen werden vandaag verduidelijkt.  

De binnenruimtes in de culturele, feestelijke en recreatieve sector worden gesloten, met uitzondering van:

 • Bibliotheken, spelotheken en mediatheken
 • Musea
 • Georganiseerde activiteiten gericht op de noden van kwetsbare groepen, met name socio-culturele activiteiten, activiteiten van permanente vorming en jeugdactiviteiten door professionelen omkaderd. Met name zijn dit activiteiten voor/met deelnemers met een specifieke medische, psychische of sociale problematiek. Deze activiteiten dienen te worden begeleid door een beroepskracht en/of georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van een professioneel kader. Het Basisprotocol Cultuur (4/12) geeft verduidelijking hierover.

Professioneel werken achter de schermen, dus residenties en repetities binnen een professioneel kader, is wel nog mogelijk. Repetities van amateurgezelschappen, verenigingen, clubs, … zijn momenteel verboden. 

Buitenschoolse activiteiten met overnachting zijn verboden. Het kabinet onderwijs bevestigt dat andere extra muros wel nog mogelijk zijn op voorwaarde dat het over ééndaagse uitstappen gaan en dat het past binnen het curriculum.

 • Eendaagse uitstappen zijn vanaf 10 januari toegelaten in Vlaanderen en Brussel conform de regels in de samenleving. Desgevallend kan je gebruik maken van het openbaar vervoer.
 • Extra-murosactiviteiten met overnachting blijven opgeschort, minstens tot 28 januari. Ook hiervoor is een rechtsgrond voorzien in het federale KB zodat de annulatiekosten onder de annulatieverzekering kunnen vallen.

Er is ons nog niet bevestigd dat schoolvoorstellingen en/of culturele extra-murosactiviteiten kunnen doorgaan. We moeten hiervoor wachten op de publicatie van het KB.  

Voor evenementen buiten komen er strengere regels om crowding te voorkomen:

 • Verbod op gebruik tenten en andere overdekte ruimtes voor bezoekers
 • Maximaal één bezoeker/4 m2
 • Vanaf 100 bezoekers éénrichtingscirculatieplan met gescheiden in- en uitgangen.
 • Het gebruik van CST kan vanaf 12j en 3 maanden.  
 • Mondmaskerplicht voor iedereen vanaf 6 jaar op die plaatsen waar het nodig is.

Medewerkers en personeelsleden worden niet meegeteld voor het bepalen van de aantallen.

Hou er rekening mee dat lokale en provinciale besturen deze regels nog kunnen verstrengen. 

Warme groeten,

Team Covexit

Categorieën
Uncategorized

UPDATE 22/12/2021

Beste sectorgidslezer,

Vandaag, 22 december 2021, heeft het Overlegcomité besloten: 

 • om verder te verstrengen en alle zittende binnenactiviteiten te verbieden. Ook kleine concerten en voorstellingen met minder dan 200 bezoekers en bioscopen moeten de deuren sluiten. 
 • dat er voor buitenevenementen – waaronder culturele voorstellingen – geen tenten mogen gebruikt worden. Er komen nog strikte regels rond publieksdichtheid en crowd-control. 
 • dat musea en bibliotheken wel open kunnen blijven. 

Deze beslissingen gaan in op zondagochtend 26 december en zijn voorlopig van kracht tot 28 januari 2022. Het volgende overlegcomité is voorzien begin januari 2022.

Met deze beslissing is publiek binnenlaten in de hele kunstensector voorlopig niet meer mogelijk. Professioneel werken achter de schermen kan ons inziens wel nog. De regels i.v.m. telewerk worden volgens onze informatie niet aangepast. We laten beide nog bevestigen. 

Ook zoeken we de komende dagen uit wat het inhoudt voor schoolvoorstellingen en extra- muros-activiteiten die doorgaan binnen het curriculum tijdens de eerste dagen na de kerstvakantie. Voor activiteiten met kinderen en jongeren in de vrije tijd vernemen we dat overnachtingen tijdens kampen niet kunnen. We raden je aan de regels van het jeugdwerk te volgen: zie www.ambrassade.be 
Een overzicht van de steunmaatregelen voor onze sector vind je op de site van Cultuurloket.

Warme groeten,

Team Covexit

Categorieën
Uncategorized

UPDATE 06/12/2021

Beste sectorgidslezer,

Naar aanleiding van de beslissingen van afgelopen vrijdag hebben we nog een aantal verduidelijkingen gevraagd aan de bevoegde kabinetten:

 • Repetities van professionelen kunnen blijven doorgaan. Repetities met amateurs zijn verboden.
 • Vormingen, opleidingen en workshops kunnen doorgaan wanneer ze gezien worden als een ‘dienst van een vereniging aan consumenten.’
 • Wat betreft schoolvoorstellingen en workshops in schoolverband: extra muros-activiteiten worden opgeschort, behalve als ze binnen het curriculum passen. Voorstellingen en workshops die in het lessenpakket zitten, kunnen dus wel doorgaan op voorwaarde dat de school hiermee akkoord is. Voor die voorstellingen en workshops gelden de volgende regels: zittend, mondmaskers vanaf 6 jaar en afstand tussen de klassen. Vermenging van klasgroepen moet zoveel mogelijk vermeden worden aan de hand van eenrichtingsverkeer, gescheiden binnenkomen van scholen/klassen en klasbubbels in de zaal.

Warme groeten,

Team Covexit

Categorieën
Uncategorized

UPDATE 03/12/2021

Correctie

Alle maatregelen gaan morgen 4/12 in.

 • Evenementen binnen kunnen evenwel op 4 en 5 december nog georganiseerd worden tot een maximum van 4000 bezoekers.
 • Evenementen vanaf maandag 6 december mogen binnen maximaal 200 aanwezigen ontvangen. Medewerkers en personeel zijn hierin niet meegerekend.

Beste sectorgidslezer,

Voor de derde week op rij kwam het overlegcomité vervroegd samen om zich te buigen over verstrengde maatregelen.  De maatregelen zijn de facto geldig tot 28 januari tenzij op het overlegcomité van 20 december anders besloten wordt. Alle maatregelen gaan in vanaf maandag 6/12, behalve de regel over grote indoorevenementen. Die geldt vanaf morgen 4/12.

Dit werd beslist met betrekking tot onze sector:

 • Indoorevenementen mogen enkel doorgaan met CST (vanaf 50 personen), mondmasker voor een maximum van 200 personen. De limiet van 200 personen geldt ook voor musea. Cinema’s moeten bovendien 1,5 meter tussen gezelschappen respecteren. De definitie van het begrip gezelschappen is nog niet duidelijk. 
 • Grote indoorevenementen (vanaf 4.000 personen, 3.500 in de provincie Antwerpen) worden verboden. Deze maatregel gaat dus al morgen in.
 • Voor evenementen buiten geldt (zoals voorheen) dat ze moeten plaatsvinden volgens de regels van crowd management.
 • Voorts worden alle activiteiten en bijeenkomsten binnen stilgelegd, met uitzondering van activiteiten thuis, huwelijken, begrafenissen en sport (zonder publiek). Het is nog niet helemaal helder wat dit betekent voor…:
  • Repetities: we gaan ervan uit dat dit niet betekent dat professionele niet meer mogen repeteren, maar we laten dit nog bevestigen en houden jullie op de hoogte.
  • Kunsteducatie & workshops in onderwijsverband: we gaan ervan uit dat deze activiteiten extra muros (bijvoorbeeld het aanbod voor kinderen en jongeren) niet meer mogelijk zijn. Ook dit checken we nog eens. We nemen ook contact op met het kabinet Onderwijs om uit te zoeken wat het betekent voor artistieke activiteiten op school zelf.
  • Kunsteducatie & vormingsactiviteiten  buiten onderwijsverband:  kunnen tot nader orde onder de regeling van de diensten van ondernemingen  aan consumenten. Je moet wel de maatregelen uit het protocol cultuur volgen: preventiemaatregelen duidelijk communiceren, handhygiëne, ventilatie…
 • Vanaf maandag 6/12 geldt de mondmaskerplicht vanaf 6 jaar. Buitenschoolse activiteiten zijn verboden.
 • Voor de horeca verandert er niets: met andere woorden, cafés en restaurants mogen openblijven tot 23 uur, met maximaal 6 personen per tafel en er mag enkel zittend geconsumeerd worden.
 • Ondertussen blijft ook de telewerkregel (maximaal 1 kantoordag per week) gelden.

Verder kondigden zowel de federale als de Vlaamse regering opnieuw steunmaatregelen aan.

Warme groeten,

Team Covexit

Categorieën
Uncategorized

UPDATE 30/11/2021

Beste sectorgidslezer,

Naar aanleiding van de beslissingen die vorige week gecommuniceerd werden geven we graag volgende verduidelijkingen van de maatregelen mee:

 • Evenementen:
  • CST verplicht: binnen vanaf 5O personen binnen en 100 personen buiten0 
  • CST mag (geen plicht): onder de 5O personen binnen en 100 personen buiten
 • Specifiek voor buitenevenementen:
  • Indien er geen CST gebruikt wordt, zijn organisatoren verantwoordelijk voor maatregelen van crowd control. Dat betekent dat ze de regels van social distancing moeten respecteren: een afstand van 1,5 meter tussen elk gezelschap houden, inclusief gepaste preventieve maatregelen. Als ze niet gerespecteerd kunnen worden, moeten de evenementen geannuleerd worden. De lokale besturen wordt verzocht om deze maatregelen te controleren.
  • Indien CST + mondmasker gebruikt worden, is er geen verplichting tot crowdcontrol met social distancing.
 • Schoolvoorstellingen kunnen doorgaan volgens de geldende regels binnen de cultuursector: zittend, mondmaskers vanaf 10 jaar en afstand tussen de klassen. Vermenging van klasgroepen moet zoveel mogelijk vermeden worden aan de hand van eenrichtingsverkeer, gescheiden binnenkomen van scholen/klassen en klasbubbels in de zaal. Deze maatregelen voor het onderwijs gelden tot de kerstvakantie. Voor Brussel zijn er geen specifieke afspraken gemaakt.
 • Jeugdwerk: De regels voor activiteiten voor kinderen en jongeren onder de 30 in een vrijetijdscontext vind je via De Ambrassade.
 • Privébijeenkomsten kunnen niet doorgaan tot 19/12. Uitzonderingen hierop zijn bijeenkomsten thuis of in een klein toeristisch logies (max.15 personen), private bijeenkomsten die plaatsvinden in het kader van een huwelijk of een uitvaart, sportieve activiteiten (zonder publiek). Een private bijeenkomst wordt in het KB omschreven als een activiteit waarop je met vooraf bezorgde individuele uitnodigingen werkt. Bestuursvergaderingen en repetities van niet-professionelen kunnen dus niet doorgaan (tenzij ze publiek zijn en dus een evenement). 
 • Vormingen, opleidingen en workshops zouden wel kunnen doorgaan. Ze worden beschouwd als ‘een dienst van een vereniging aan consumenten’. In dat geval dienen de veiligheidsregels wel nageleefd te worden (deelnemers informeren, middelen voor handhygiëne, desinfecteren, goede verluchting, enz.…). 
 • Duur maatregelen: de regels voor cultuur uit het KB dat nu voorligt gelden niet tot 20 december, maar zijn (zonder wijziging) in principe geldig tot wanneer de pandemiewet afloopt (eind januari 2022). Wel is er op 15/12 in principe een nieuw overlegcomité. Mogelijk komt er daar meer duidelijkheid of verdere wijzigingen.

Warme groeten,

Team Covexit

Categorieën
Uncategorized

UPDATE 26/11/2021

Beste sectorgidslezer,

Het overlegcomité kwam vandaag veel vroeger dan verwacht samen omdat de besmettings- en opnamecijfers de hoogte in blijven gaan. Ze kondigden daar een aantal maatregelen aan die ook voor onze sector belangrijk zijn.

We zetten ze op een rijtje:

 • Allereerst: alle huidige maatregelen (CST+mondmasker), zoals beslist op het overlegcomité van 17 november, blijven van kracht.
 • Discotheken en dancings moeten verplicht sluiten.
 • Alle binnenactiviteiten mogen enkel zittend plaatsvinden.
 • We horen dat voor buitenactiviteiten ook maatregelen zouden genomen moeten worden om social distancing te kunnen respecteren. We zoeken verder uit wat dit precies zou betekenen.
 • Voor de horeca wordt een sluitingsuur ingesteld (23 uur). Er mogen maximaal 6 personen aan tafel zitten.
 • Op evenementen is eten en drinken mogelijk, maar kan enkel volgens de regels van horeca (dus enkel zittend).
 • Telewerken: De huidige regeling van vier dagen per week verplicht telewerk wordt volgens Unizo met een week verlengd (tot 19 december). Wij dubbelchecken deze informatie nog eens.

Al deze maatregelen gelden voor drie weken en gaan morgen in. Enkel de maatregel betreffende zittende activiteiten geldt vanaf maandag 29/11.

Ten slotte werd aangekondigd dat de ministers van onderwijs samen gaan zitten voor extra maatregelen, die naar verwachting ten vroegste maandag 29/11 afgekondigd worden. Er komen maatregelen over het scheiden van groepen, buitenschoolse activiteiten en het dragen van mondmaskers. Dit zal dus ook nog gevolgen hebben voor onze sector.

De premier benadrukte nog eens drie vuistregels voor ons persoonlijke gedrag: beperk je contacten en spreek waar mogelijk buiten af, gebruik zelftesten en ventileer.

Het volgende overlegcomité vindt plaats op 15 december, dan worden de maatregelen geëvalueerd.

Warme groeten,

Team Covexit

Categorieën
Uncategorized

UPDATE 19/11/2021

Beste sectorgidslezer

We kunnen ondertussen enkele wijzigingen die op het overlegcomité van afgelopen woensdag zijn aangekondigd verder verduidelijken:

 • Mondmasker- en CST-regels samengevat:
  • Mondmasker is altijd verplicht in binnenruimtes van openbare plaatsen.
  • Vanaf bijeenkomsten met 50 personen binnen/100 personen buiten moet je werken met CST. Dat geldt ook voor privébijeenkomsten.
  • Er is een uitzondering op het dragen van een mondmasker in volgende situaties:
   • Het mag kortstondig afgezet worden om iets te consumeren (eten/drinken).
   • Als de activiteit het vereist. Onder meer zang, blaasinstrumenten bespelen, dansen … vallen daaronder.
  • Voor discotheken en dancings geldt dat je een CST en een negatieve zelfstest moet voorleggen. Dan is het mondmasker binnen niet verplicht. De test hoeft niet aangeboden te worden door locatie. In de praktijk betekent dat dit wie niet gevaccineerd is 2 testen moet doen: een PCR-test voor zijn/haar CST en een zelftest voor de toegang.
 • Voor schoolvoorstellingen geldt het volgende: CST mag nog steeds niet opgevraagd worden en mondmaskers zijn verplicht vanaf het 5de leerjaar. Daarnaast moet je vermenging van scholen zoveel mogelijk vermijden met behulp van éénrichtingsverkeer en gescheiden binnenkomen van scholen. In Brussel blijven de extra maatregelen bij schoolvoorstellingen gelden.
 • Buiten een schoolcontext is CST dus wél van toepassing vanaf de leeftijd van 12 jaar en 2 maanden. Deze kinderen moeten dan ook meegeteld worden in het aantal aanwezigen.
 • Specifiek voor horeca: in de autonome horeca mag het mondmasker enkel af aan tafel. Het is in andere contexten (bv. toog, receptie) evenwel niet gestipuleerd dat je moet zitten om het mondmasker te mogen afzetten. Je mag dus ook staand iets consumeren. Verder is ons bevestigd dat er geen nieuwe of andere regels zijn voor de niet-autonome horeca binnen cultuurhuizen (bar, foyer enz.).
 • Er is nog een grijze zone rond de begrippen privébijeenkomsten en georganiseerde activiteit is. Om verwarring te vermijden is het zeer sterk aan te raden om voor activiteiten zoals workshops, vormingen enz. uit te gaan van de regels voor privébijeenkomsten en dus altijd een mondmasker te dragen.
 • De wijzigingen gelden vanaf morgen, zaterdag 20 november om 7 uur ‘s ochtends.
 • Er is geen indicatie dat Brussel andere of strengere maatregelen zou opleggen.

Ten slotte werd ook nog eens bevestigd dat social distancing een sterke aanbeveling is, maar geen verplichting en dat er géén striktere voorwaarden gelden voor zang of het bespelen van blaasinstrumenten.

Warme groeten,

Team Covexit

Categorieën
Uncategorized

UPDATE 17/11/2021

Beste sectorgidslezer,
 

De coronacijfers stijgen zorgwekkend snel. Daarom vond er vandaag vervroegd een nieuw overlegcomité plaats. Dat maakte vanavond enkele nieuwe maatregelen bekend. Een nieuwe lockdown is door de hoge vaccinatiegraad niet aan de orde. Wel is het de bedoeling contacten te beperken, afstand te houden, zoveel mogelijk een mondmasker te dragen en binnenruimtes goed te ventileren.
In deze update geven we je mee wat dat betekent voor onze sector:

 • Mondmaskers
  • Er komt een algemene mondmaskerplicht in publieke binnenruimtes. 
  • Ook op de werkvloer wordt het mondmasker verplicht telkens wanneer je rondloopt, of wanneer je geen anderhalve meter afstand kan bewaren.
  • Het mondmasker is vanaf nu verplicht vanaf 10 jaar (voordien was dat 12 jaar) voor situaties buiten de schoolpoort.
 • Covid Safe Ticket/mondmaskers:
  • CST wordt CST plus. Dat betekent dat CST vanaf nu altijd gecombineerd wordt met mondmaskerplicht.
  • CST is verplicht vanaf 50 binnen en 100 buiten. Dat geldt ook voor privéactiviteiten.
  • Door deze maatregelen vervallen CIRM en CERM. 
  • In de autonome horeca, dancings en in danscafés is het mondmasker verplicht bovenop het CST. Deze plekken mogen ook kiezen voor de combinatie CST + zelftest in plaats van CST + mondmaskers indien ze dat verkiezen. Wat dat betekent voor niet-autonome horeca tijdens cultuurevenementen is nog niet duidelijk. Voor alle duidelijkheid: in de cultuursector zelf is er geen keuzemogelijkheid en gaat het altijd om de combinatie CST + mondmasker.
 • Ventilatie:
  • Het overlegcomité legt sterk de nadruk op goede ventilatie, ook op de werkplek.
  • CO2-meters worden verplicht in scholen, in onze sector speelden ze ook al een belangrijke rol.
 • Telewerk:
  • Vanaf nu tot en met 12 december is 4 dagen per week telewerk verplicht. Vanaf 13 december wordt dat 3 dagen per week. Er mag maximaal 20% van het personeel tegelijk aanwezig zijn.
  • Voor deze regel geldt een uitzondering als dat voor de werknemer niet kan omwille van de functie, of omwille van de continuïteit van de bedrijfsvoering.
  • Elke werkgever moet een attest geven aan werknemers die niet kunnen telewerken.
  • Elke maand moet verplicht online op de website van de FOD Sociale Zekerheid geregistreerd worden:
   • hoeveel medewerkers je organisatie telt : daaronder vallen niet enkel werknemers, maar ook uitzendkrachten, freelancers, … die regelmatig op de werkvloer aanwezig zijn;
   • hoeveel medewerkers echt niet kunnen telewerken.

Er zijn nog een aantal onduidelijkheden: we weten nog niet in hoeverre Brussel (zoals voorheen) nog strenger zal optreden of niet. Ook nog niet helemaal duidelijk is de impact van de beslissingen in het onderwijs, voor wat betreft artistieke activiteiten in het schoolgebouw. Dat zoeken we snel uit. We houden jullie hiervan op de hoogte.

Bovenstaande maatregelen worden zo snel mogelijk aangepast op de website van de sectorgids professionele kunsten. In dat kader willen we jullie nog wijzen op een verdere aanpassing die eraan zit te komen.Vanaf deze maand zullen we in de sectorgids professionele kunsten (www.sectorgidscultuur.be) enkel de sectorspecifieke verplichtingen en aanbevelingen over publiek en ventilatie opnemen. Voor alle andere algemene verplichtingen verwijzen we vanaf dan rechtstreeks naar de generieke gids. Op basis van de combinatie sectorgids + generieke gids kan elke organisatie plannen uitwerken en om de regelgeving op te volgen. 

Voorts blijven we jullie aanraden om te werken met een covid-coördinator die, na risicoanalyse op organisatieniveau en in dialoog met de werknemers en de directie, bepaalde maatregelen kan blijven nemen. En ondertussen blijft het nodig om in te zetten op verluchting, hygiëne, social distancing en mondmaskers. We raden jullie ook aan om verder met repetitiebubbels te werken.

Hou het veilig en goed verlucht!

Warme groeten,

Team Covexit

Categorieën
Uncategorized

UPDATE 29/10/2021

Beste sectorgidslezer,

Met dank aan onze partner cult! een belangrijke correctie op de update die we gisteren (28/10) uitstuurde: de uitbreiding van CST voor evenementen met meer dan 200 personen binnen en 400 personen buiten zal al vanaf vandaag (29/10) gelden. Daarvan kregen wij net de bevestiging. Hieronder nog een kort overzicht van wat dat precies inhoudt. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen activiteiten of evenementen, de regels hieronder gelden dus voor beiden.

 • Bij evenementen of activiteiten met minder dan 200 personen binnen of 400 personen buiten zijn er geen maatregelen van kracht tenzij lokaal wordt beslist om ook voor die evenementen CST toe te passen.
 • Bij evenementen of activiteiten met meer dan 200 personen binnen of 400 personen buiten kan je CST toepassen. Pas je dat niet toe, dan maak je gebruik van CIRM/CERM en zijn er wel maatregelen van kracht.
 • Organiseer je iets met meer dan 3000 personen binnen of 5000 personen buiten, is CST verplicht.

Daarnaast geven we graag mee dat het koninklijk besluit geen notie meer maakt van sancties of dreiging tot sluiting bij het overschrijden van de vooropgestelde ventilatienormen. Ze formuleren wel aanbevelingen (actieplan, norm van 900ppm, verdere aanbevelingen boven 1200ppm).

Deze namiddag volgt normaal gezien ook een Vlaams decreet rond de toepassing van het CST, we houden jullie verder op de hoogte in het geval daar nieuwe zaken in te lezen zijn.

Warme groeten,

Team Covexit