Categorieën
Update

UPDATE 13/01/2021

Beste sectorgidslezer

Allereerst – en nu het nog geoorloofd is – wensen we jullie het beste voor het nieuwe jaar. 2021 wordt voor onze sector zonder twijfel een beter jaar. In onze laatste nieuwsbrief (31/12) wisten we jullie te vertellen dat de nieuwe maatregelen rond internationale reizen geen veranderingen teweeg brachten voor cultuurwerkers maar die informatie haalde ons toch wat in. Door uiteenlopende communicatie van diverse stakeholders ontstond er onrust.

De uitzondering voor professionele cultuurwerkers om de quarantaine te onderbreken om het doel van hun reis uit te voeren leek verdwenen in het MB van 31/12. Dat zorgde voor onzekerheid. Vandaag kunnen we meegeven dat er – na onderhandeling met verschillende instanties – duidelijkheid is en professionele cultuurwerkers de quarantaine kunnen onderbreken om het essentieel doel van hun reis te vervullen. Het gaat om een uitzondering die in het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 08/01/202 beschreven staat als ‘hooggekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld.’

Belangrijk hierbij is dat de quarantaine naast het werk uiteraard gerespecteerd moet worden en ook de verplichte testen – waarvoor de reiziger via sms uitgenodigd wordt – afgenomen moeten worden. PLF moet ingevuld worden door de reiziger zelf en ook het BTA (in te vullen door de werkgever) is voor onze cultuurwerkers een vereiste. Het essentiële doel van een reis moet geduid worden aan de hand van een werkgeversattest. Voor verdere vragen en duiding omtrent internationaal reizen verwijzen we graag door naar Cultuurloket. Hun website wordt in de loop van morgen geactualiseerd. Daarna volgen zij dit verder op.

We zijn natuurlijk blijven werken op diverse andere fronten. In de Klankbordgroep Cultuur (waarin vertegenwoordigers uit de brede sector met CJM en Kabinet Jambon in overleg treden) werden wijzigingen aan het basisprotocol voorgesteld. De federale overheid heeft namelijk ‘10 geboden’ voor protocollen aangekondigd. We kregen de mogelijkheid onze bedenkingen bij de voorgestelde aanpassingen mee te geven. Momenteel ligt het nieuwe BP ter goedkeuring bij de overheid en virologen. Wij verwachten dat de inhoud grotendeels overeen zal komen met het huidige basisprotocol van 24/10 maar herschreven naar de 10 geboden. We drongen in het overleg steeds aan op eerlijke en rechtvaardige behandeling in vergelijking met andere sectoren en het in stand houden van de maatregelen in CIRM / CERM / Sectorgids. Deze moeten absoluut op voorgrond blijven om een werkbaar kader in het vooruitzicht te blijven stellen.

De Sectorgids werd door onszelf ook afgetoetst aan deze 10 geboden. Daaruit kwamen weinig verrassingen: globaal gezien is de Sectorgids zo goed als klaar voor deze nieuwe insteek. Het was een nuttig onderzoek om kleine hiaten te vinden, verdere updates te plannen en opties tot vereenvoudiging op te sporen. De overheid reageerde positief op onze inzichten. We staan dus klaar voor aanpassingen maar wachten op het nieuw basisprotocol.

Daarnaast werd er met succes overleg gepleegd met het kabinet Onderwijs over een snelle heropstart van de extra muros voor alle types onderwijs van zodra de epidemiologische situatie dit toelaat en een optimalisering van de mogelijkheden binnen de samenwerking met essentiële derden. Andere urgenties die we op tafel blijven leggen zijn testing en vaccins (juiste plaats op prioriteitenlijst voor cast & crew, sluitend juridisch kader voor sneltesten, wat betekenen gevaccineerden in publiek), de problematiek en stilstand rond sociaal-artistiek, de mogelijkheid om vrijwilligers terug veilig te activeren en de uitbreiding van kunsteducatie naar een grotere leeftijdsgroep. We merken echter dat er andere urgenties leven bij de overheid en de virologen. De mutaties, de terugkeer van vakantiegangers en de vaccinatiestrategie eisen momenteel al hun aandacht.

Achter de schermen wordt dus hard gewerkt maar nu is het ook tijd dat beleidsmakers extern gaan communiceren. In de tussentijd gaat de samenwerking tussen cultuur en events om een collectieve aanpak te bewerkstelligen onverminderd verder. CIRM en CERM worden aangepast ter voorbereiding van de heropstart en samen met onze Sectorgids behouden we daarmee het beste resultaat van al het geleverde werk, volledig up to date en startensklaar. Daarnaast werken we aan checklists en templates om uniforme en duidelijke kaders te bieden aan onze sectoren.

Afsluiten doen we ook in 2021 met een oproep. We zitten nog steeds in lockdown en dat lijkt nog even zo te blijven. Hoewel de cijfers sterk daalden tijdens de vakantie is er nu weer sprake van een stijging bij de besmettingen. Reden tot ongerustheid is er vooralsnog niet maar er is wel wat nervositeit die er voor zorgt dat alles met meer omzichtigheid besproken wordt. Daarom roepen wij op om het telethuiswerk goed te respecteren en aandacht te schenken aan het opstellen van goede, sluitende draaiboeken wanneer er achter de schermen gewerkt wordt op locatie / in team. Er zijn weldegelijk controles.

Het volgende OCC is op 22/01. We dringen alvast op een signaal van de overheden richting cultuur en het werk dat nu verzet wordt in functie van de heropstart.

Houd het veilig en tot de volgende!

Team covexit

Categorieën
Update

UPDATE 31/12/2020

Beste sectorgidslezer

Allereerst wensen we ieder van jullie een fijn eind van het jaar en een gelukkig 2021. 2020 was een vreemd jaar voor iedereen en niet in het minst voor onze sector maar wij van team Covexit kijken toch met een zekere trots naar wat er wél gepresteerd is binnen onze sector. Samen creëerden we binnen de onmogelijkheid van de situatie toch heel wat prachtige zaken die de nodige verlichting brachten tijdens donkere momenten. Laat ons nu vooral – met rechte schouders – voorwaarts kijken naar 2021. Dat het een jaar vol hoop en vooruitgang mag worden!

Naast de nieuwjaarswensen sturen we deze laatste nieuwsbrief van 2020 ook met wat geruststellend nieuws. Het zal jullie niet ontgaan zijn: de modaliteiten rond inreizen in België uit een rode zone (zowat heel Europa) zijn vanaf vandaag veel strenger. Zo moet iedereen twee verplichte testen afleggen en minstens een week verplicht in quarantaine blijven. Wij stelden de vraag aan het Kabinet Cultuur en Cultuurloket – zij volgen de modaliteiten rond internationale reizen op – of dit implicaties heeft voor de professionele reizen die cultuurwerkers ondernemen in het kader van een artistieke opdracht.

Cultuurloket bevestigde ons dat dat niet het geval is. “Er verandert er niets aan de mogelijkheid om de quarantaine tijdelijk op te heffen om een noodzakelijke activiteit te vervullen die niet uitgesteld kan worden. Het kan onder meer gaan over activiteiten van professionelen uit de cultuursector (zie het antwoord op de vraag “Beschik je niet over de Belgische nationaliteit en ben je resident of ingezetene van een land buiten de EU, het Schengengebied en het Verenigd Koninkrijk en reis je vanuit landen die niet vermeld staan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken naar België?” op info-coronavirus.be).” Concreet betekent dit dat de verplichte testen afgelegd moeten worden en ook de quarantaine opgevolgd moet worden maar deze kan uitzonderlijk en enkel en alleen doorbroken worden om de professionele reden van de reis te vervullen.

Mocht het Kabinet Cultuur dit anders zien, dan laten we dit alsnog weten.

Met dit geruststellend nieuws sturen we jullie de overgang van oud naar nieuw in. Maak er een fijne avond van in je bubbel! En tot binnenkort met hopelijk stilletjes aan vooruitgang en verlossend nieuws.

Warme wensen

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 04/12/2020

Beste sectorgidslezer 

De afgelopen weken ging het werk achter de schermen bij velen van jullie door, ook onder de strenge lockdownmaatregelen. Toch maakte de personeelslogica uit het huidige MB het moeilijk voor bepaalde professionele ondernemingen of individuen om aan de slag te gaan of te blijven. Niet elke professionele cultuurwerker heeft een zelfstandigenstatuut, niet elke onderneming kan iedereen een tijdelijk contract aanbieden terwijl ze eigenlijk allemaal hetzelfde doen: professioneel werken. Met deze problematiek trokken we naar de bevoegde instanties om onze interpretatie en logica voor te leggen.

Die logica is dat professioneel werk in een professionele omgeving altijd moet kunnen gezien de veilige uitvoering van de maatregelen door de onderneming (vzw’s, vennootschappen en zelfstandigen) gebeurt. Die logica werd door het Kabinet en de administratie als een evidentie gezien in het kader van de continuïteit van de bedrijfsvoering. Een professionele cultuurwerker mag steeds werken in een professioneel, veilig kader van een professionele onderneming. 

Dat kan door een nieuwe ‘verklaring op eer’ tussen onderneming en cultuurwerker waarin beiden hun verantwoordelijkheden en professioneel economisch doel duidelijk maken. Door deze geactualiseerde interpretatie van het bestaande MB – waarbij de onderneming gezien wordt als de aanbieder van een dienst en de professionele artiest als afnemer – kunnen meer professionele cultuurwerkers aan de slag in professionele, veilige omgevingen. Alle modaliteiten zijn te vinden op onze website. Deze verklaring op eer geldt voor elke cultuurwerker (creatief, technisch…) ouder dan 12 jaar die een aantoonbaar professioneel economisch doel nastreeft (hetzij in ontwikkeling, hetzij in de vorm van een productie). Voor kinderen jonger dan 12 jaar en eigen personeel is deze verklaring niet nodig.

Dan geven we mee dat stages – zowel vanuit een onderwijsinstelling, als vanuit de VDAB (IBO, BIS, opleidingen) – nog steeds mogelijk zijn. Dit werd bevestigd door de juristen van Cultuurloket en het Kabinet. De stagiairs vallen onder dezelfde strenge maatregelen als andere personeelsleden (cfr. telewerk). Voor stagiairs is een stagecontract noodzakelijk en de verklaring op eer niet nodig.

Vanuit sociaal-artistieke hoek kregen we veel oproepen over de onwerkbaarheid van de huidige maatregelen voor hun praktijk. Ook deze problematiek legden we voor aan het Kabinet. Daar kregen wij te horen dat het Kabinet onze bezorgdheid deelt en hiermee aan de slag is. Dit is echter geen evidentie aangezien er hiervoor een wijziging in het MB doorgevoerd moet worden.

Ook de heropening van de musea en tentoonstellingshallen namen we mee naar het Kabinet. Het gaat in het MB over ‘door de federale overheid of deelstaten erkende instellingen’ en ‘een museale werking waarbij een permanente instelling ten dienste van de maatschappij en haar ontwikkeling, open voor het publiek, die het materieel en immaterieel patrimonium van de mensheid en haar omgeving verwerft, bewaart, bestudeert, overbrengt en tentoonstelt voor doeleinden van studie, vorming en vermaak door middel van tentoonstellingen, activiteiten voor het publiek en wetenschappelijke publicaties of van vulgarisatie, steeds verwezenlijkt door professionelen’. Het werd ons bevestigd dat naast de erkende kunsthuizen ook culturele centra die deze functies waarmaken dit gedeelte van hun werking kunnen heropenen voor het publiek.

Afsluiten doen we met een oproep: de cijfers dalen, dat is geruststellend en hoopgevend maar we zijn er nog niet helemaal. Ook deze actuele interpretatie van professioneel werk moet strikt opgevolgd worden zodat onze sector zo snel mogelijk een mooi perspectief kan krijgen. Wij blijven continu in gesprek om de heropstart mogelijk te maken. Het stemt ons tevreden dat alle bevoegde instanties alles doen wat kan.

Warme groeten

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 30/11/2020

Beste sectorgidslezer

Op het OCC van vrijdag 27 november 2020 werd aangekondigd dat de lockdown slechts enkele kleine versoepelingen krijgt. De situatie rond de lockdown zal op 15 januari herbekeken worden. Daarbij zal cultuur verder aan bod komen maar toch was er ook na dit OCC even tijd voor onze brede sector.

Er werd namelijk aangekondigd dat musea en tentoonstellingshallen hun museale werking mogen hervatten vanaf 1 december. In het bijhorende Ministerieel Besluit werd daarvoor dezelfde definitie gebruikt als vorige keer. Dat wil zeggen dat elke door de federale overheid of de deelstaten erkende instellingen hun museale werking onder voorwaarden terug mogen opstarten. Het is niet verplicht dit te doen, elke instelling moet voor zichzelf uitmaken of het financieel en praktisch haalbaar is.

Wij gaan er van uit dat de definitie van musea en tentoonstellingshallen net als vorige keer breed geïnterpreteerd mag worden. De vraag tot bevestiging ligt reeds bij het Kabinet-Jambon. Zij beloofden ons snel uitsluitsel na een kort onderzoek maar gaven ons alvast de ‘go’ om de oude communicatie onder voorbehoud van bevestiging reeds te publiceren. Die informatie is te vinden op de pagina ‘museale of tentoonstellingswerking’ op de Sectorgids. Voor meer informatie verwijzen we graag door naar FARO en hun tienpuntenplan.

Daarnaast zijn wij druk bezig met het voeren van gesprekken met de bevoegde instanties om onze protocollen af te stemmen op de nieuwe en komende situaties. Hoewel we voelen dat het nog even kan duren alvorens we terug publiek kunnen ontvangen, willen we goed voorbereid naar dat moment kunnen toeleven.

We houden jullie uiteraard op de hoogte van alle verdere ontwikkelingen en resultaten van de gesprekken.

Houd het veilig.

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 03/11/2020

Beste sectorgidslezer

Het verschijnen van het MB op zondag 1 november bracht weer een nieuwe aftoetsing met zich mee bij CJM. Uit dat gesprek kwamen enkele kleine aanpassingen aan de interpretatie van het MB naar boven. Die kunt u hieronder onderlijnd toegevoegd vinden aan het bestaande overzicht.

Bij verdere vragen over deze toevoegingen vragen we u contact op te nemen met de eigen sectorfederatie of steunpunt (oKo, VI.BE,…) of Cultuurloket.

Ten slotte geven we graag mee dat we enkele relevante pagina’s (specifieke maatregelen, touren…) terug online gezet hebben op sectorgidscultuur.be. De komende periode zullen we nog meer bruikbare pagina’s terug online zetten van zodra ze aangepast zijn.

Warme groeten en stay safe!

Team Covexit

———————————————–

PERSONEEL = iemand die een contractuele arbeidsrelatie in loondienst heeft of als zelfstandige specifiek voor de organisatie waarvoor RSZ betaald wordt. Vrijwilligers en opdrachten onder KVR vallen daar niet onder.

REPETEREN/PROF WERKEN ACHTER DE SCHERMEN

 • kan, met -12 jarigen
 • kan, met personeel
 • alle ‘niet-personeel’: via andere relevante websites
 • heen extern (professioneel) bezoek van programmatoren of pers bij repetities of residenten

RESIDENTIES:

 • kunnen doorgaan, mits contractuele overeenkomst – modelcontract in het Nederlands via Juist is Juist (met dank aan Vooruit)
 • belangrijk is dat er ook hier RSZ betaald moet worden, hetzij door een loonovereenkomst, hetzij door een zelfstandigenstatuut

WORKSHOPS:

 • kan voor -12 jarigen
 • kan doorgaan maar uitsluitend met eigen residenten (zoals hierboven vermeld) en personeel
 • niet voor derden, ook niet als ze professioneel verbonden zijn aan een andere organisatie
 • afstand steeds bewaren, geen close contact
 • capaciteit te bepalen op basis van 1p per 10m2 (zie basisprotocol)

OPLEIDINGEN:

 • kan voor -12
 • kan doorgaan met uitsluitend eigen personeel
 • niet voor derden, ook niet als ze professioneel verbonden zijn aan een andere organisatie

VERGADERINGEN:

 • Telewerk moet de norm zijn. Is samenkomen nodig? Kan het digitaal?
 • Indien nodig, kan het enkel met eigen personeel. Een RvB kan bijvoorbeeld enkel digitaal.

KUNSTGALERIJEN:

 • Zelf overweging maken wat de eigen hoofdzaak is:
  • expositie = museum, gesloten
  • tonen om te verkopen = winkel, open

STREAMING/OPNAMESTUDIO’S:

 • opname in studio of van een optreden/productie voor online verspreiding in een lege zaal kan
 • Iedereen op contractuele basis (cfr freelancers)
Categorieën
Update

UPDATE 30/10/2020

Beste sectorgidslezer

Zonet gaf het OCC een persconferentie waarop ze serieuze verstrengingen van de maatregelen meegedeeld hebben. We kunnen spreken van een nieuwe lockdown voor heel België vanaf middernacht op zondag die geldt voor minstens zes weken – tot 13 december. Het belangrijkste punt is dat alle fysieke contacten zoveel mogelijk beperkt moeten worden.

Belangrijk voor onze sector is dat hoewel telewerken verplicht wordt, het werk achter de schermen waarvoor dat onmogelijk is, door kan gaan zoals beschreven in onze nieuwsbrief van gisteren. Het mondmasker is echter altijd verplicht. Natuurlijk moet al het werk dat wél van op afstand kan, ook zo gebeuren.

Niet-medische contactberoepen worden opgeschort. Naar analogie met de situatie tijdens de eerste lockdown houdt dat in dat ook de activiteiten van eventuele in-house kappers, grimeurs etc opgeschort worden.

Daarnaast wordt ook de bubbel verkleind tot één knuffelcontact per huishouden. Dat heeft ook zijn gevolgen voor de productiebubbel. Hoewel er geen absoluut aantal verbonden is aan deze productiebubbel, roepen wij meer dan ooit op om na te denken of het absoluut noodzakelijk is om in deze periode een productiebubbel te behouden.

Het MB dat een dezer dagen zal verschijnen zal mogelijks nog verdere verduidelijking brengen. Er verscheen wel al een nieuwe ‘generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan’ van de FOD WASO. Wij houden die uiteraard tegen het licht en vertalen de relevante passages naar de werkomstandigheden in onze sector.

Ten slotte snappen we dat velen binnen onze sector hun artistieke praktijk willen verderzetten. We willen iedereen wel met aandrang oproepen om dit met de grootste voorzichtigheid en veiligheid te benaderen en de contacten zoveel mogelijk te beperken.

Met andere woorden: houd het veilig, houd het voorzichtig en draag zorg voor elkaar en jezelf.

Warme groeten

Team covexit

Categorieën
Update

UPDATE 29/10/2020

Beste sectorgidslezer De nieuwe maatregelen brachten voor velen wat verwarring mee inzake het professionele werk achter de schermen. We zagen de vragen in grote getale binnenlopen. We hielden de afgekondigde maatregelen opnieuw tegen het licht en finaliseerden onze interpretatie. Na aftoetsing met CJM kunnen we volgende interpretatie meegeven die geldt voor de professionele kunstensector.


PERSONEEL = iemand die een contractuele arbeidsrelatie in loondienst heeft of als zelfstandige specifiek voor de organisatie. Vrijwilligers vallen daar niet onder.

REPETEREN/PROF WERKEN ACHTER DE SCHERMEN
– Kan, met -12 jarigen
– Kan, met personeel

– Alle ‘niet-personeel’: via andere relevante websites
– Geen extern (professioneel) bezoek van programmatoren of pers bij repetities of residenten

RESIDENTIES:
– Kunnen doorgaan, mits contractuele overeenkomst (modelcontract in het Nederlands vanaf morgen via Juist is Juist)

WORKSHOPS:
– Kan voor -12 jarigen
– Kan doorgaan maar uitsluitend met eigen residenten (zoals hierboven vermeld) en personeel
– Niet voor derden, ook niet als ze professioneel verbonden zijn aan een andere organisatie

– Afstand steeds bewaren, geen close contact
– Capaciteit te bepalen op basis van 1p per 10m2 (zie basisprotocol)

OPLEIDINGEN:
– Kan voor -12
– Kan doorgaan met uitsluitend eigen personeel
– Niet voor derden, ook niet als ze professioneel verbonden zijn aan een andere organisatie

VERGADERINGEN:
– Telewerk moet de norm zijn. Is samenkomen nodig? Kan het digitaal?
– Indien nodig, kan het enkel met eigen personeel. Een RvB kan bijvoorbeeld enkel digitaal.

KUNSTGALERIJEN:
– Zelf overweging maken wat de eigen hoofdzaak is:
– expositie = museum, gesloten
– tonen om te verkopen = winkel, open

STREAMING:
– opname van een optreden/productie voor online verspreiding in een lege zaal kan
– Iedereen op contractuele basis (cfr freelancers)

Deze verduidelijking maakt duidelijk dat er weinig ruimte voor verdere interpretatie is en de regels zeer limitatief opgesteld zijn. Dat hoeft natuurlijk niet te verwonderen in de huidige epidemiologische situatie. Wij roepen daarom nogmaals op tot absolute voorzichtigheid. Ook bij het werken achter de schermen onder personeel moeten de geldende maatregelen strikt gevolgd worden.

Houd het veilig, zorg goed voor elkaar en voor jezelf.

Warme groeten

Team covexit

Categorieën
Update

UPDATE 28/10/2020

Beste sectorgidslezer

Het hing al even in de lucht maar dat maakt de klap niet minder zwaar. Net als in het begin van de pandemie slaat het virus wild om zich heen en treft het steeds meer mensen. De zorgsector staat onder immense druk en hoewel wij – samen met onze nevensectoren – aangetoond hebben dat wij veilig mensen samen kunnen brengen, laat de epidemiologische situatie dat momenteel echt niet toe. De Vlaamse Regering besliste daarom dat de culturele sector dicht moet. Niet omdat wij het slecht deden maar in het belang van de brede samenleving, de zorgsector en de opleiding van onze kinderen.

Hun beslissing leidt ertoe dat vanaf vrijdag 30 oktober, 18u alle culturele instellingen (op uitzondering van de bibliotheken) hun deuren voor onbepaalde tijd moeten sluiten voor alle publieke culturele activiteiten. Dat wil zeggen dat er geen evenementen meer mogelijk zijn – groot of klein, geen voorstellingen en geen workshops met niet-professionele deelnemers.

Toch is er ook een lichtpunt: het werk achter de schermen in een professionele arbeidscontext (creatie, repetitie, atelierwerk…) kan blijven doorgaan. Er moet daarbij wel sprake zijn van een context die gedekt wordt door een contractuele arbeidsovereenkomst.

Voor de jongsten onder ons (-12 jarigen) kan het niet-publiek cultureel werk ook doorgaan. Daarbij gelden de (simpele) regels van het jeugdwerk: de groepen mogen maximaal uit 50 personen (kinderen + begeleiding) bestaan, social distancing tussen de kinderen hoeft niet, begeleiding draagt altijd een mondmasker en overnachtingen zijn niet toegestaan.

Veel meer valt er op dit moment jammer genoeg niet te melden. Ondertussen bereiden wij ons voor om samen met de verschillende instanties de afstemming van onze protocollen op de Barometer af te werken. Daardoor gaat ook de website even in rustmodus in afwachting van het resultaat van die afstemming. Dat werk heeft nu al onze focus. Het beantwoorden van vragen over wat er komt na deze periode is ook voor ons onmogelijk op dit ogenblik.

Bedankt voor het begrip en houd het veilig. Zorg voor de ander en voor jezelf.

Warme groeten

Team covexit

Categorieën
Update

UPDATE 23/10/2020 – bis

Beste sectorgidslezer

Kort na de vorige update al een nieuwe mailing. Zonet werd het nieuwe basisprotocol online gezet door CJM. Het nieuwe basisprotocol gaat in vanaf morgen (24/10) en specificeert – naast het komende Ministerieel Besluit – hoe de aangekondigde maatregelen er voor onze sectoren uitzien.

We gaan er momenteel van uit dat de bepalingen van de sectorgids voor de meeste zaken van kracht zijn, aangezien het hierbij vooral gaat om uitzonderingen voor de professionele sector. Het basisprotocol brengt wel meer duidelijkheid omtrent de seating arrangements. Om de afstand van anderhalve meter tussen privébubbels (huishouden + 1 nauw contact) te voorzien wordt er gerekend op het tussenlaten van 2 stoelen. Aan de hand van goede praktijkvoorbeelden kunnen we adviseren dat de tussenrij niet per se volledig vrij gehouden hoeft te worden in dit geval. De zaal kan gevuld worden volgens een dambordprincipe waarbij toeschouwers nooit rechtstreeks achter elkaar zitten en telkens anderhalve meter afstand behouden.

Vanmorgen gaven we jullie mee dat er geen verschil in publiekscapaciteit zit tussen binnen en buiten maar CJM geeft mee dat de maxima blijven zoals ze waren: 200 binnen, 400 buiten. Eten en drinken is in geen van beide toegelaten in de huidige fase 4 (code ROOD), mondmaskerplicht geldt te allen tijde. Kinderen onder de 12 jaar tellen mee bij het bepalen van de capaciteit maar zij hoeven geen mondmasker te dragen.

Voor het organiseren van activiteiten met niet-professionelen (workshops bijvoorbeeld) gelden ook enkele nieuwe maatregelen. Zo wordt de grootte van de groep bepaald op basis van densiteit. In de huidige fase 4 (code ROOD) geldt daarbij één deelnemer per 10m2. Het maximaal aantal deelnemers wordt vastgelegd in het MB – momenteel staat dat op 40. Een mondmasker is altijd verplicht. Activiteiten met nauw fysiek contact zijn verboden en bij repetities moeten samenscholingen tijdens pauzes maximaal vermeden worden. Er mag dus geen drank of eten aangeboden worden aan deelnemers. Voor activiteiten met uitsluitend professionelen blijven de regels uit de sectorgids van kracht.

Ook De Ambrassade kwam met een geüpdatete versie van het jeugdwerkprotocol. Onze kunsteducatieve organisaties moeten zich daar deels op baseren voor hun activiteiten. Aangezien ook het jeugdwerk opschuift naar de huidige fase 4 (code ROOD) komen er ook daar wat verstrengingen. Zo moeten begeleiders nu altijd een mondmasker dragen, ook bij deelnemers onder de 12 jaar. Voor -12-jarigen gelden er verder geen restricties tussen buiten, binnen en de grootte van groepen. 

Bij +12-jarigen vormen buitenactiviteiten de regel met een maximum van 50 personen. Mondmaskerplicht geldt daarbij zoals in het onderwijs: enkel als de afstand niet bewaard kan worden. Als het niet anders kan, zijn binnenactiviteiten mogelijk met een maximum van 20 personen. Het mondmasker wordt dan altijd door iedereen gedragen (behalve bij intense fysieke inspanningen conform de regels van sport) en social distancing is de norm. Activiteiten met intens fysiek contact worden vermeden.

Daarnaast wijzen we graag nog op enkele extra attentiepunten die toegevoegd werden aan het basisprotocol rond de inhoud van het draaiboek. Er wordt aandacht gevraagd voor crowd management en het uitwerken van heel duidelijke circulatieplannen om mensen zoveel mogelijk uit elkaar te houden en veilig door het gebouw te laten stromen.

We houden jullie op de hoogte en werken de komende periode aan de verdere verfijning van de maatregelen.

Groeten

Categorieën
Update

UPDATE 23/10/2020

Beste sectorgidslezer

Zonet gaf het Overlegcomité een persconferentie waarin dieper ingegaan werd op nieuwe maatregelen voor onze sectoren. Deze maatregelen zijn deel van de brede strategie van de federale overheid om even de pauzeknop in te drukken en de 4 prioriteiten (zorg, scholen, bedrijven, mentaal welzijn) te vrijwaren.

Voor onze sectoren betekent het dat de maximumcapaciteit bij evenementen wordt geplafonneerd op 200 personen. Dit geldt voor alle infrastructuren en soorten evenementen, binnen of buiten. De verkregen uitzonderingen via CIRM worden opgeschort tot en met minstens 19/11. Daarna volgt een evaluatie.

Bij deze tijdelijke maximumcapaciteit moet steeds rekening gehouden worden met anderhalve meter afstand rondom nauwe contacten. De bubbels worden daarbij beperkt tot gezin + 1 nauw contact. In de loop van de dag verwachten we verheldering rond deze principes.

Het mondmasker blijft verplicht en ook het verbod op eten en drinken tijdens een evenement blijft van kracht. Deze maatregelen waren al van kracht.

Bij het organiseren van evenementen maar ook bij het werk achter de schermen blijven daarnaast natuurlijk alle maatregelen van kracht die in de sectorgids opgenomen zijn. Als die strikt gevolgd worden, helpen we mee aan de daling van de cijfers en een terugkeer naar een uitgebreidere werking.

Deze maatregelen gaan vandaag in en blijven minstens tot en met 19/11 van kracht. Provinciaal kunnen de maatregelen opgeschaald worden. Het komende Ministerieel Besluit zal ons inzicht geven in de precieze specificaties van de maatregelen. Wij staan in contact met het kabinet en de administratie om verder af te stemmen en alles zo helder mogelijk te krijgen. We brengen jullie daar vandaag hopelijk nog nieuws rond.

We bevinden ons in een nationale crisis en dat vergt nationale solidariteit. Ook wij roepen op om goed te zorgen voor jezelf en de collega’s rondom je. Onze sectoren zijn momenteel kwetsbaar maar kunnen een mooie rol vervullen in deze nationale crisis, zelfs binnen de opgelegde maatregelen.

De komende periode gaan wij verder met het afstemmen van de protocollen om een duurzaam langetermijnkader te ontwikkelen.

Blijf de regels goed volgen en blijf op een veilige manier cultuur verspreiden.

Groeten