Categorieën
Update

UPDATE 07/05/2021

Beste Sectorgidslezer

Nadat het OC op 23 april de grote lijnen van het buitenplan aankondigde, zijn nu met de publicatie van het bijhorende MB ook de specifieke modaliteiten duidelijk die vanaf morgen (8 mei) van toepassing zullen zijn op activiteiten binnen dit buitenplan.

Voor onze sector is het vanaf 8 mei mogelijk om evenementen te organiseren in de openlucht voor een publiek van maximum 50 mensen. Naast de gekende preventiemaatregelen uit de Sectorgids zijn volgende modaliteiten van toepassing:

 • Het gaat hier om een volledig zittend publiek
 • Er is voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid nodig aan de hand van CERM
 • Mondmaskers zijn verplicht. 
 • In overeenstemming met het horecaprotocol mag er drank en eten geconsumeerd worden. Hiervoor mag het mondmasker kortstondig afgenomen worden. 
 • De afstand tussen de verschillende bubbels moet anderhalve meter bedragen.
 • De bubbels zijn gebonden aan de geldende bubbelregels voor nauwe contacten.

Pas op: een horecaterras dat meer dan 50 mensen kan ontvangen, kan enkel een culturele act presenteren als het volume onder 80 dB blijft. Indien dit wordt overschreden, wordt het terras gezien als een plaats waar een cultureel evenement plaatsvindt en moet de maximumcapaciteit gehandhaafd worden.

Voor buitenactiviteiten in georganiseerd verband wordt de leeftijdslimiet van 18 jaar opgeheven. De activiteiten mogen worden georganiseerd voor groepen van maximaal 25 personen, begeleiders niet meegeteld. Voor kinderen tot en met 12 jaar mag dit binnen voor groepen van maximum 10. De activiteiten mogen enkel plaatsvinden zonder publiek.

Naast de nodige aanpassingen aan de website om aan deze nieuwe maatregelen tegemoet te komen, werden de afgelopen week nog enkele zaken aangepast. Zo werden de regels voor privélessen toegevoegd aan de pagina over cultuureducatieve activiteiten en kreeg de pagina ‘touren’ een update omtrent het absoluut inreisverbod voor reizigers uit India, Brazilië en Zuid-Afrika. De uitzondering op reizen door professionele cultuurwerkers geldt hier namelijk niet.

Op dinsdag 11 mei komt het OCC samen om het kader van de heropstart van onze sector voor de komende maanden af te kloppen. Na het OCC zal hierover gecommuniceerd worden aan de hand van een nieuwsbrief. Later op de maand volgen dan enkele webinars waarop wij het kader en de maatregelen zullen duiden. Informatie volgt!

Geniet (verantwoord) van een terrasje of culturele activiteit en tot dinsdag!

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 23/04/2021

Beste Sectorgidslezer

Zonet gaf het Overlegcomité zijn persconferentie waarin het zijn gemaakte beslissingen toelichtte. Die beslissingen focusten zich vooral op de modaliteiten rond de buitenactiviteiten die mogelijk zullen worden vanaf 8 mei. Daarbij kwam ook onze sector aan bod.

Goed nieuws voorop: vanaf 8 mei zullen culturele evenementen in de buitenlucht kunnen doorgaan voor 50 personen publiek en zelfs voor 50 personen binnen als het gaat om een testevenement. De voorwaarde hiervoor – 80% vaccinatie van 65+’ers – zal weldra behaald worden. Momenteel zitten we namelijk op 72%. Dat is een eerste belangrijke stap in de heropstart en een positief perspectief na maanden van sluiting voor onze sector. Wij gaan er van uit dat deze publieksactiviteiten georganiseerd worden aan de hand van Sectorgids. Voor de specifieke modaliteiten wachten we het MB af. We denken dit MB maandag in te kunnen kijken.

Vanaf juni stijgt het maximum aantal toegelaten personen naar 200 personen. Bij locaties binnen gaat het om een maximum van 75% capaciteit op basis van het CIRM-attest, met een maximum op 200 personen. Om deze versoepeling door te laten gaan, moet wel een vaccinatiegraaad van 80% behaald worden bij de meest kwetsbaren in de maatschappij en de bezettingsgraad op intensieve zorgen moet onder de 500 bedden zitten.

Verdere inkijk in de heropstartstrategie gaf het Overlegcomité niet. De epidemiologische situatie is nog te precair om hier al over te beslissen. Op 11 mei komt het Overlegcomité opnieuw samen om het verdere perspectief te bekijken voor de zomer en september. Wij blijven uiteraard actief in onderhandeling met alle verschillende instanties.

Het jeugdwerk kreeg ook perspectief van het Overlegcomité. Vanaf 25 juni zullen activiteiten weer mogelijk zijn voor groepen van 50 jongeren buiten en binnen en zullen ook overnachtingen weer mogelijk zijn. Hiermee wordt er perspectief gecreëerd voor de zomerkampen. Zoals altijd verwijzen we graag naar onze collega’s van De Ambrassade voor de specifieke modaliteiten.

Het Overlegcomité keurde daarnaast wel een kader goed voor de organisatie van testevenementen in mei en juni. Met de testevenementen wordt onderzocht onder welke voorwaarden evenementen later dit jaar veilig kunnen openen. Afhankelijk van een aantal criteria (zoals aantal aanwezigen, mondmaskers, afstandsregels, binnen/buiten) krijgt elk testevement een lage of hoge tot erg hoge ‘epidemiologische voetafdruk’.  In mei kunnen nog geen testevenementen met een ‘erg hoge epidemiologische voetafdruk’ plaatsvinden.  Als de cijfers op intensieve zorg voldoende dalen en de vaccinatiestrategie volgens planning verloopt, zal dat in juni wel kunnen. 

Vooraleer een testevenement georganiseerd kan worden, moeten heel wat stappen doorlopen worden. 

 • De organisatie dient het dossier aan de hand van de CERM in bij de burgemeester (die op zijn beurt ook voorlegt aan de politie)
 • De burgemeester geeft akkoord/niet-akkoord op het dossier en stuurt zijn info ook door naar de gouverneur ter kennisgave. 
 • Mits akkoord van de burgemeester, kan de organisator het dossier indienen bij de bevoegde minister. Het dossier omvat een omschrijving van de opzet en aanpak van het testevenement, de ingevulde CERM en het akkoord van de burgemeester. 
 • De bevoegde minister analyseert het voorstel. Indien akkoord, maakt de bevoegde minister het  dossier over aan het coronacommissariaat voor advies. 
 • Op basis van het advies van coronacommissariaat (binnen de 4 dagen) neemt de bevoegde minister in samenspraak met de federale ministers voor Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid een finale beslissing. 

Het goedkeuringsproces verloopt op wekelijkse basis. De bevoegde ministers bezorgen wekelijks op maandag de door hen goedgekeurde dossiers aan het coronacommissariaat. Een definitieve beslissing volgt dan op het einde van de week.

Vragen over de modaliteiten van de testevents kunnen niet door ons behandeld worden aangezien Sectorgids vertrekt vanuit een arbeidspreventief kader voor werk achter de schermen en bij heropening. In dat opzicht blijven wij gaan voor een veilige, gefaseerde heropstart waarin crowd control, goede organisatie en voorzorgsmaatregelen de risico’s maximaal beperken.

Eenmaal wij het nieuwe MB hebben kunnen inkijken, zal de informatie op de Sectorgids waar nodig aangepast worden. Grote veranderingen zullen dat niet zijn aangezien de Sectorgids al een maand geleden aangepast werd aan de nieuwste modaliteiten. Wij communiceren deze wijzigingen natuurlijk aansluitend in een nieuwe update.

Nu is het samen met jullie uitkijken naar 8 mei. Houd het veilig, zorg voor jezelf en zorg voor elkaar!

Warme groeten

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 16/04/2021

Beste sectorgidslezer

Zoals beloofd in onze vorige update, bezorgen we jullie steeds de – na nieuw overleg bevestigde – nieuwigheden.

Beginnen doen we met een korte mededeling over de pilootprojecten. Het overlegcomité heeft beslist dat er de komende periode proef- en pilootactiviteiten kunnen plaatsvinden onder een strikt kader. Dat kader zal op het overlegcomité van volgende week moeten bekrachtigd worden. De eerste stap die momenteel genomen wordt is een kader vastleggen waaraan deze proef- en pilootactiviteiten zullen moeten voldoen. Wat wel al zeker is, is dat het zal gaan om een beperkt aantal projecten die op basis van hun wetenschappelijke onderzoeksvraag geselecteerd zullen worden. Het moet een relevant onderzoek zijn dat ons iets kan leren richting verdere beheersstrategie. De activiteiten kunnen nooit een dekmantel zijn om open te kunnen want het MB (en dus de verplichte sluiting) blijft tot nader order van kracht. Deze projecten worden gespreid over verschillende domeinen waaronder cultuur, events, horeca, sport, jeugd… 

Er komen vele vragen binnen over de modaliteiten, de aanvraagprocedure en de termijn. De aanvragen zullen evenwel niet via Sectorgids / oKo verlopen maar via de bevoegde ministers in overleg met coronacommissariaat en minister van Volksgezondheid, op basis van de criteria in het kader. Dit zal ook in overleg met het lokaal bestuur moeten gebeuren, die finaal uiteraard toestemming moeten geven over wat er op hun grondgebied kan plaatsvinden, waarna deze nog voor advies zullen voorgelegd worden aan de taskforce testing.

Na overleg met het kabinet Weyts deze voormiddag, kunnen we volgende beslissingen rond essentiële derden en extra-muros daguitstappen binnen LO en SO meegeven. Deze gaan in vanaf maandag 19 april.

Essentiële derden op school

 • Essentiële derden zijn opnieuw toegelaten op de school, wanneer er geen digitaal alternatief mogelijk is.
 • De school maakt deze inschatting zelf.
 • De kunsteducatieve activiteit of workshop moet steeds passen binnen de leerdoelen.

Extra-muros

 • Voor álle leerlingen, zowel in het basis- als in het secundair onderwijs, zijn vanaf 19 april extra-muros daguitstappen opnieuw toegelaten, op voorwaarde dat de klasbubbel maximaal gerespecteerd blijft. 
 • Daar horen ook workshops of klasvoorstellingen bij, met gesloten deuren.
 • Beperkt tot 1 klasbubbel in de zaal
 • Verplaatsingen met het openbaar vervoer kunnen niet. Alternatieven zijn bijvoorbeeld afspraak op locatie (iedere leerling met eigen vervoer) of een bus voor één klasbubbel.
 • Tijdens en onderweg geen contact met andere bezoekers of gebruikersgroepen
 • Bij het plannen van een extra-muros activiteit moet de zaal of locatie in grondig overleg gaan met de school en daarbij samen een risicoanalyse maken. Zij bepalen samen de te volgen protocollen. 

De overheid raadt aan om actief in gesprek te gaan met de scholen. Uiteraard is het de bedoeling dat activiteiten die passen binnen de onderwijsdoelen gerealiseerd kunnen worden. Men herbekijkt de regeling van zodra dat kan, er is uiteraard hoop op beterschap na enkele weken.

Warme groeten
Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 14/04/2021

Beste sectorgidslezer

Het einde van de paaspauze komt in zicht en dus kwam het Overlegcomité bijeen om te beslissen wat de komende weken wel en niet mogelijk zal zijn. De piek van de nieuwste golf lijkt gerond maar de epidemiologische situatie blijft wel nog zeer precair.

De overheid kijkt in eerste instantie naar het heropenen van de meest recent terug gesloten sectoren (niet-essentiële winkels, contactberoepen…) in de komende weken. Zij mogen het werk hervatten op 26 april. Een week eerder – op 19 april – vervalt ook het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de EU. Daar hangt wel quarantaine en testing aan vast. Eenmaal er een Europees systeem is waarbij gewerkt wordt met een soort ‘green card’, sluit België hierbij aan. Het negatief reisadvies blijft gelden voor rode zones. We gaan ervan uit dat essentiële reizen nog steeds aangetoond kunnen worden op basis van het BTA-formulier.

Belangrijker is natuurlijk wat er over onze sector gezegd werd. Het overlegcomité gaf alvast een eerste datum mee voor de heropstart. Vanaf 8 mei kunnen culturele buitenactiviteiten voor 50 personen publiek in het kader van het ‘buitenplan’. Deze datum hangt wel vast aan een daling van het aantal ziekenhuisopnames en een vaccinatiegraad (eerste prik) van 70% bij 65+’ers. Ook jeugdwerk krijgt dan een kleine uitbreiding van de mogelijkheden. We verwijzen hiervoor graag naar De Ambrassade.

De eerstvolgende fase zou dan ingaan op 1 juni met mogelijkheden tot het organiseren van evenementen en horeca binnen. Ook hier hangen voorwaarden (oa 100% 65+ vaccinatie en onderliggende aandoeningen gevaccineerd en aanvaardbare druk op Intensieve zorgen) aan vast. We gaan vanaf morgen in overleg om alle modaliteiten te weten te komen en verwachten ook duidelijkheid in het ministerieel besluit. Die modaliteiten delen we zo snel mogelijk in een volgende update. We gaan er momenteel van uit dat onze protocollen en een licht aangepaste CIRM en CERM van toepassing zullen zijn vanaf 1 juni.

Daarnaast was er sprake van ‘proef- en pilootprojecten’ vanaf 26 april. Dit zijn wetenschappelijk gecontroleerde events die volgens de overheid moeten leiden tot een heropening op basis van risicobeheersing in onze sector. Hiervoor zullen ook sneltests aangewend worden. Wij kunnen enkel herhalen dat onze – door de virologen gelauwerde – protocollen natuurlijk al sinds juni vorig jaar gebaseerd zijn op risicobeheersing. Na de vele testevents en positieve resultaten uit het buitenland, stellen wij daarnaast in vraag of dit de meest noodzakelijke stap is. In elk geval stellen we vast dat testen geen vertraging betekent op de heorpstartplannen. Het testen van het publiek moet een snel uitdovende maatregel worden. Morgen hebben wij dan ook al een eerste overleg met de instanties ingepland om deze materie verder te bespreken.

Het volgende Overlegcomité is gepland op 23 april. Dan buigen de regeringen zich over de organisatie van de eventuele pilootprojecten en culturele evenementen, sport- en jeugdactiviteiten tijdens de zomer. We vragen ten stelligste dat er dan uitspraak wordt gedaan over de fases na juni en de zomer.

Het onderwijs zal vanaf maandag weer open gedeeltelijk open gaan. Belangrijk voor ons daarbij is dat de lijst van essentiële derden terug opengesteld wordt waardoor cultuurwerkers in samenspraak met de school cultuureducatieve activiteiten op school kunnen organiseren. Ook extra muros zouden weer mogelijk zijn op voorwaarde dat de uitstap en het vervoer (geen OV) georganiseerd worden binnen de klasgroep. Vrijdag hebben wij een overleg ingepland om zekerheid te verkrijgen over de juiste interpretatie van deze maatregelen. Na dit overleg zullen we dit alles met zekerheid communiceren.

Dan geven we ook nog graag mee dat Flanders is a Festival, een initiatief van Toerisme Vlaanderen waarbij organisatoren van zomerfestivals een covidproof alternatief kunnen indienen en daarvoor financiële steun kunnen ontvangen. Er is tien miljoen euro beschikbaar gemaakt om de organisatoren te ondersteunen bij het omdenken van hun evenementen en de daarbijhorende investeringen op te vangen. De indientermijn is verlengd tot 26 april. Alle info is te vinden op deze website.

Ten slotte blijven wij in al onze overleggen drukken op het implementeren van het veilig gefaseerd heropeningsplan dat wij al even op tafel leggen. Om dit heropeningsplan waar te maken, roepen wij iedereen op om nog even door te bijten en de regels goed op te volgen. Alleen dan zullen de epidemiologische waarden genoeg dalen om de vooropgestelde versoepelingen door te voeren en onze sector eindelijk terug te kunnen activeren. Het is tijd.

Zorg goed voor jezelf, je naasten en je collega’s. Wees veilig, bescherm elkaar en jezelf.

Warme groeten

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 02/04/2021

Beste sectorgidslezer

De eerste week van de Paaspauze is ondertussen gepasseerd en bracht nieuwe vragen, onderhandelingen en antwoorden met zich mee. Wij blijven werken aan de heropening van onze sector en het bekomen van meer duidelijkheid over en uitbreiding van wat er tussentijds allemaal mogelijk is.

In dat opzicht kunnen we beginnen met positief nieuws die voortvloeit uit een verduidelijking in de FAQ corona voor onze sector. Hoewel publieke activiteiten nog steeds verboden zijn, is het wel mogelijk om toonmomenten te organiseren voor professionelen. Professionele cultuurwerkers zoals programmatoren mogen dus – indien het vanop afstand niet mogelijk is en met respect voor alle preventieve maatregelen van de sectorgids – een voorstelling bijwonen. Dit is een belangrijke verandering die onze sector weer vooruit helpt in het klaarstomen van voorstellingen en de ontwikkeling van kunst.

Daarnaast is er ook nieuws rond de aangekondigde verstrengde controle op telewerk. De verplichting tot telewerk dient blijvend goed opgevolgd te worden en moet vanaf april verplicht (!) in kaart gebracht worden via een nieuwe tool van de overheid. Deze tool maakt een discrepantie tussen telewerkbare en niet-telewerkbare functies waarbij een organisatie maandelijks moet aangeven hoe de situatie er uit ziet op de eerste werkdag van de maand. Deze cijfers vormen een basis, een indicatie voor de overheid. Als bij controle blijkt dat een personeelslid met een telewerkbare functie toch uitzonderlijk aanwezig is op de werkvloer, moet die aanwezigheid verantwoord worden met een werkgeversattest en een expliciete reden voor aanwezigheid. Er zijn sancties (boetes tussen 200 en 4000 euro) verbonden aan het niet tijdig (uiterlijk op de 6de van elke maand) invullen van deze tool dus stel dit niet uit. Verder info is te vinden via deze website.

Er was deze week ook heel wat te doen rond de nieuwe teststrategie van de overheid waarbij sneltests op het toneel verschijnen. Wij stelden vragen daaromtrent aan de bevoegde instanties. Momenteel worden de tests vlot verdeeld aan bedrijven in sectoren die ver van de onze liggen. Gezien de administratieve last die bij zo’n aanvraag komt kijken (bedrijfsarts, externe dienst voor preventie op het werk, sociaal overleg etc) en de kleine kans dat zo’n aanvraag ontvankelijk verklaard wordt, houden wij vanuit onze preventieve insteek vast aan ons bestaand advies omtrent de goede praktijken van het tussentijds testen met labo’s en PCR-testen. Het ziet er wel naar uit dat vele labo’s zelf de sneltesten in gaan zetten wat heel wat tijdswinst zou betekenen voor onze werking.

Daarnaast is er ook veel te doen rond zelftests. Hoewel deze geen wettelijk kader hebben en hun resultaat indicatief is – een positieve zelftest moet gevalideerd worden met een PCR-test – zien wij hier toch een mogelijkheid om het aantal tussentijdse PCR-tests tijdens het productieproces in onze sector deels te vervangen door zelftests. Daarbij blijft de PCR-test belangrijk bij tenminste de aanvang en ontbinding van een productiebubbel. Tussentijds kan er dan eventueel getest worden met zelftests. Als er dan een besmetting blijkt, wordt er natuurlijk meteen overgeschakeld op PCR-tests ter validatie en om verdere eventuele besmettingen in kaart te brengen. Ook bij productiebubbels die voor lange tijd samenwerken, raden we aan om tussentijds PCR-testing in te bouwen. Zelftests kunnen nooit PCR-testing volledig vervangen, het kan in de interne teststrategie wel leiden tot een ‘en-en-verhaal’.

We verwachten nog updates die meer duidelijkheid rond het testbeleid moeten geven. Eenmaal die aan ons gecommuniceerd worden, delen wij die informatie natuurlijk met jullie.

Tenslotte geven we graag nog mee dat Cultuurloket kleine aanpassingen maakte aan de verklaring op eer voor het werk achter de schermen. De versie op Sectorgids is de meest recente. Vanaf nu is er naast een Engelstalige versie ook een Franstalige versie van de verklaring op eer beschikbaar op onze website.

Met deze update hopen we jullie weer wat verder geholpen te hebben en inzicht gegeven te hebben in ons werk. Dat loopt onverminderd voort, uitkijkend naar een snelle heropening in de nabije toekomst. Tot die tijd roepen we jullie op om veilig aan de slag te gaan met alle geldende maatregelen en de moed te houden. We houden jullie op de hoogte bij belangrijke veranderingen en kijken uit naar het communiceren van de maatregelen die een heropening mogelijk zullen maken.

Warme groeten

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 26/03/2021

Beste sectorgidslezer

De afgelopen weken viel het een en ander bij ons in zijn plooi. De onderhandelingen achter de schermen met de virologen en andere instanties gaven vorm aan het kader waarbinnen we straks weer aan de slag kunnen. Dat leidde tot een vernieuwde website die vanaf nu online beschikbaar is.

De nieuwe sectorgids is meer gestroomlijnd en makkelijker leesbaar, zowel voor nieuwe als voor terugkerende bezoekers. De essentie vormt telkens een pagina met algemene maatregelen op basis van de 10 geboden. Deze 10 geboden zijn een nieuwe uniforme houvast binnen de corona-aanpak en omvatten de basis waaraan elk draaiboek moet voldoen. Dit vullen wij dan aan met sectorspecifieke maatregelen. Dat klinkt misschien als veel verandering maar geen paniek: de maatregelen zijn niet drastisch veranderd. Het gaat vooral om een meer gestructureerde en heldere aanpak. Dit was een wens van het corona commissariaat om op die manier een meer uniforme aanpak te bekomen over de sectoren heen.

We presenteren deze nieuwe versie met de nodige trots aan jullie. We zijn er van overtuigd dat het jullie werk makkelijker zal maken, het sneller zal gaan en de duidelijkheid iedereen ten goede komt. De virologen en bevoegde instanties waren alvast fan van ons werk en de manier waarop we de oude sectorgids wisten te verzoenen met de nieuwe aanpak. Neem de nieuwe versie al eens door en kijk even na of je bestaande draaiboeken voor het werk achter de schermen een update nodig hebben.

Over dat werken achter de schermen kregen we na de persconferentie van het Overlegcomité enkele vragen binnen. Ook hier is er echter geen reden tot paniek: het professioneel artistiek werk achter de schermen kan ongewijzigd doorgaan. Het is echter wel belangrijk om daarbij de regels omtrent het fysiek aanwezig zijn op het werk en de verschillende attesten die daarvoor nodig zijn, goed op te volgen zodat in geval van (opgedreven) controle er geen twijfel ontstaat rond het correct opvolgen van telewerk.

In onze vorige nieuwsbrief (dd 24/03) vermeldden we reeds dat de nieuwe regels rond onderwijs mogelijks ook invloed hadden op onze sector. Dat vermoeden werd ons ondertussen bevestigd: door de sluiting van de scholen is het onmogelijk om cultuureducatieve activiteiten te organiseren in een schoolcontext. De enige uitzondering daarop is het kleuteronderwijs waar geen verbod op cultuureducatieve activiteiten is. Gezien de precaire toestand is het aangewezen dat er goed met de school wordt afgestemd over wat er mogelijk is.

Zoals altijd houden wij jullie verder op de hoogte van alle ontwikkelingen en beslissingen die nog volgen uit de onderhandelingen. We hopen dat de nieuwe sectorgids toch een beetje een lichtpunt kan zijn en kan doen verlangen naar de terugkeer van publiek.

Warme groeten

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 24/03/2021

Beste sectorgidslezer

Deze morgen kwam het Overlegcomité vervroegd samen omwille van de gekende negatieve evolutie van de verschillende cijfers (besmetting, opname en viruscirculatie) in ons land. De Britse variant van het virus is dominant geworden en om het tij te doen keren en een zware derde golf te vermijden, kondigde premier De Croo enkele nieuwe maatregelen af. Onze sector werd daarbij deze keer niet concreet vermeld. Het ‘buitenplan’ van 1 april werd vorige week al on hold gezet wat betekent dat de vooropgestelde buitenactiviteiten met 50 personen tot nader order niet mogelijk zijn. Toch zijn er ook deze keer enkele belangrijke punten die we graag met jullie delen.

Vanaf zaterdag gaan we voor vier weken een ‘Paaspauze’ in. Niet-essentiële winkels kunnen enkel op afspraak bezocht worden, niet-medische contactberoepen moeten terug sluiten, de buitenbubbel wordt opnieuw verkleind van 10 naar 4 personen en het contactonderwijs in lager, secundair en hoger onderwijs gaat tot na de paasvakantie op de schop.

Het is momenteel onduidelijk of deze maatregelen rechtstreekse gevolgen hebben op onze werking, al zal het stopzetten van contactonderwijs waarschijnlijk betekenen dat cultuureducatieve activiteiten in het geheel niet mogelijk zijn in deze periode. Wij hebben via verschillende kanalen om duidelijkheid gevraagd.

Over de musea werd niet expliciet gecommuniceerd maar na verdere bevraging werd ons bevestigd dat zij mogen hun werking onveranderd verderzetten aan de hand van de sectorgids voor musea. De jeugdwerkregels werden niet benoemd maar op de website van De Ambrassade wordt ondertussen duidelijk gesteld dat de invloed op het jeugdwerk zeer beperkt is.

De premier hamerde nog eens op twee belangrijke principes die onveranderd van kracht blijven: het verbod op niet-essentiële reizen en de verplichting tot telewerk. De handhaving rond beide principes zal intensiveren en verstrengen. Zo werd er gemeld dat de controles op telewerk opgedreven zullen worden en overtredingen kunnen leiden tot sluiting van een organisatie. Hoewel we er zeker van zijn dat deze regels in onze sector goed gevolgd worden, willen we nog eens de nood tot opvolging van deze regels benadrukken.

Achter de schermen blijven wij ondertussen de gesprekken voeren voor de heropstart van onze sector waarbij we vasthouden aan onze professionele tools en protocollen. Deze staan niet ter discussie. 

Wij houden jullie op de hoogte eenmaal er meer duidelijkheid is over de gevolgen van de nieuwe maatregelen en blijven bereikbaar voor vragen. Het is een zoveelste opdoffer maar samen bereiken we het beloofde licht aan het eind van de tunnel. Onze sector staat klaar van zodra het kan.

Warme groeten

Team sectorgids

Categorieën
Update

UPDATE 23/03/2021

Beste sectorgidslezer

We gaan eerlijk zijn: het loopt momenteel niet helemaal zoals wij – of iemand – het verwacht had. De cijfers stijgen weer en doen dat snel. Er wordt dus weer een tandje lager geschakeld op versoepelingen. Dat heeft ook gevolgen voor onze sector. We hebben even gewacht met communiceren om met zekerheid de situatie omtrent onder andere onderwijs met jullie te kunnen delen.

De aangekondigde versoepelingen van 1 april – het buitenplan waarin evenementen met 50 personen mogelijk zouden zijn – worden gepauzeerd tot een nader te bepalen datum. 1 mei blijft momenteel ongewijzigd op de agenda staan maar de specifieke modaliteiten daarrond zijn nog niet bekend maar we staan klaar met onze goedgekeurde protocollen en tools.

Het OCC gaf aan de ministers van onderwijs de opdracht om extra maatregelen te nemen om de verspreiding van het virus in onderwijscontext tegen te gaan. Gisterenavond werd bekend welke stappen daartoe genomen werden. Die stappen hebben gevolgen voor de buitenschoolse én binnenschoolse activiteiten. Buitenschoolse activiteiten kunnen nog plaatsvinden per klasbubbel maar enkel in openlucht. Daarnaast kunnen cultuurwerkers niet meer als essentiële derde gezien worden. Dat betekent concreet dat de mogelijkheid voor cultuurwerkers om aanwezig te zijn op scholen en voorstellingen en workshops als intra muros-activiteiten op te zetten afgesloten is. Deze maatregelen gelden minstens tot na de paasvakantie.

Ten slotte zijn ook de regels rond jeugdwerk nog aangepast. Jeugdkampen kunnen daardoor in de paasvakantie enkel doorgaan zonder overnachting, in de buitenlucht en in groepen van 10 in plaats van 25. Dit omvat ook eventuele kampen met een culturele insteek. Alle info daarover is te vinden bij de collega’s van De Ambrassade.

We voelen dat het zwaar is, voor iedereen, en we willen jullie daarom allemaal oprecht een hart onder de riem steken. Als het te veel wordt: praat erover. Zoek elkaar op, help elkaar, wees samen sterker dan alleen. De veerkracht die onze sector nu al een jaar lang collectief aan de dag legt, is onvoorstelbaar (en) krachtig. De protocollen liggen klaar, de tools zijn in gereedheid gebracht, de feedback op al ons werk is positief. Binnenkort krijgt de website een grondige update zodat ieder van ons zich kan klaarmaken voor de heropstart. Nu die cijfers nog naar beneden krijgen en dan voluit gaan. In de tussentijd: houd het veilig, houd vol, het komt allemaal weer goed.

Warme groeten

Team sectorgids

Categorieën
Update

UPDATE 05/03/2021

Beste sectorgidslezer

In deze eerste nieuwsbrief na een lange periode zonder verandering kunnen we alvast beginnen met het volgende: er is een datum vooropgesteld voor de eerste buitenactiviteiten. Dat werd zonet meegedeeld op de persconferentie na het Overlegcomité. Vanaf april komt er een buitenplan waarin ook culturele evenementen een plaats hebben.

De exponentiële derde golf die het Overlegcomité vorige week nog een time-out deed vragen, is er niet gekomen. De stijging in de ziekenhuisopnames is in lijn gebleven met de voorspellingen van experten. De vergroting van de bubbel van 4 naar 10 in buitenlucht (op afstand, met mondmasker) die al ingaat vanaf maandag is een eerste echte versoepeling. De overheid roept daarnaast op om alle andere maatregelen, zowel binnen- als buitenhuis, strikt te blijven volgen.

De luide kreten om perspectief uit onze sector zijn alvast aangekomen en hebben ervoor gezorgd dat cultuur op tafel gekomen is. Verdere besprekingen blijven noodzakelijk maar het is in eerste instantie dus uitkijken naar april. Dan kunnen buitenevenementen namelijk weer voor 50 personen. Dit is een eerste stap in een gefaseerd opstartplan dat de overheid samen met de GEMS en op basis van de epidemiologische situatie verder zal uitwerken. In dat plan krijgen naast de vaccinaties ook sneltesten en zelftesten een belangrijke functie waardoor we in mei ook de terugkeer naar onze zalen in het vooruitzicht kunnen stellen. Hoe dat precies in zijn werk zal gaan, moet nog verder verfijnd worden.

De eerder aangekondigde versoepelingen voor onderwijs gaan in op 15 maart. Daarbij hoort ook de toelating voor buitenschoolse activiteiten in lager en secundair onderwijs. Dit zijn alle geldende regels:

 • Voor álle leerlingen, zowel in het basis- als in het secundair onderwijs, zijn vanaf 15 maart extra-muros daguitstappen opnieuw toegelaten, op voorwaarde dat de klasbubbel maximaal gerespecteerd blijft. 
 • Daar horen ook workshops of schoolvoorstellingen bij, achter gesloten deuren.
 • Beperkt tot 1 klasbubbel in de zaal.
 • Bij voorkeur niet verplaatsen met het openbaar vervoer.
 • Tijdens en onderweg geen contact met andere bezoekers of gebruikersgroepen.
 • Bij het plannen van een extra-muros activiteit moet de zaal of locatie in grondig overleg gaan met de school en daarbij samen een risicoanalyse maken. Zij bepalen samen de te volgen protocollen. 

Tot slot geven we ook nog een laatste update rond internationaal reizen mee. Het was reeds bekend dat voor reizigers van buiten de Schengenzone een extra bewijs van essentiële verplaatsing verkregen moest worden bij de lokale ambassade. Nadat er eerder verwarring was ontstaan en enkele aanvragen negatief beoordeeld werden, zijn alle ambassadeurs op de hoogte gesteld van de geldende uitzonderingen voor cultuurwerkers. Met Binnenlandse Zaken is afgesproken dat alle organisaties die de afgelopen weken een negatief advies ontvingen, hun dossier opnieuw kunnen indienen indien zij van mening zijn dat zij voldoen aan de voorwaarden. Alle voorwaarden zijn nog eens overzichtelijk opgelijst op de pagina ‘Touren’ op sectorgids.

Wij zullen de komende weken de onderhandelingen verder voeren en daarbij onze professionaliteit, veiligheid en motivatie om te starten blijven opwerpen. Cultuur kan namelijk als een katalysator werken op de motivatiegraad van de maatschappij, wij kunnen verlichting brengen die nu ontbreekt.

Houd het veilig, zorg voor elkaar en blijf dit weekend nog even in de bubbels van 4.

Team covexit

Categorieën
Update

UPDATE 13/01/2021

Beste sectorgidslezer

Allereerst – en nu het nog geoorloofd is – wensen we jullie het beste voor het nieuwe jaar. 2021 wordt voor onze sector zonder twijfel een beter jaar. In onze laatste nieuwsbrief (31/12) wisten we jullie te vertellen dat de nieuwe maatregelen rond internationale reizen geen veranderingen teweeg brachten voor cultuurwerkers maar die informatie haalde ons toch wat in. Door uiteenlopende communicatie van diverse stakeholders ontstond er onrust.

De uitzondering voor professionele cultuurwerkers om de quarantaine te onderbreken om het doel van hun reis uit te voeren leek verdwenen in het MB van 31/12. Dat zorgde voor onzekerheid. Vandaag kunnen we meegeven dat er – na onderhandeling met verschillende instanties – duidelijkheid is en professionele cultuurwerkers de quarantaine kunnen onderbreken om het essentieel doel van hun reis te vervullen. Het gaat om een uitzondering die in het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 08/01/202 beschreven staat als ‘hooggekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld.’

Belangrijk hierbij is dat de quarantaine naast het werk uiteraard gerespecteerd moet worden en ook de verplichte testen – waarvoor de reiziger via sms uitgenodigd wordt – afgenomen moeten worden. PLF moet ingevuld worden door de reiziger zelf en ook het BTA (in te vullen door de werkgever) is voor onze cultuurwerkers een vereiste. Het essentiële doel van een reis moet geduid worden aan de hand van een werkgeversattest. Voor verdere vragen en duiding omtrent internationaal reizen verwijzen we graag door naar Cultuurloket. Hun website wordt in de loop van morgen geactualiseerd. Daarna volgen zij dit verder op.

We zijn natuurlijk blijven werken op diverse andere fronten. In de Klankbordgroep Cultuur (waarin vertegenwoordigers uit de brede sector met CJM en Kabinet Jambon in overleg treden) werden wijzigingen aan het basisprotocol voorgesteld. De federale overheid heeft namelijk ‘10 geboden’ voor protocollen aangekondigd. We kregen de mogelijkheid onze bedenkingen bij de voorgestelde aanpassingen mee te geven. Momenteel ligt het nieuwe BP ter goedkeuring bij de overheid en virologen. Wij verwachten dat de inhoud grotendeels overeen zal komen met het huidige basisprotocol van 24/10 maar herschreven naar de 10 geboden. We drongen in het overleg steeds aan op eerlijke en rechtvaardige behandeling in vergelijking met andere sectoren en het in stand houden van de maatregelen in CIRM / CERM / Sectorgids. Deze moeten absoluut op voorgrond blijven om een werkbaar kader in het vooruitzicht te blijven stellen.

De Sectorgids werd door onszelf ook afgetoetst aan deze 10 geboden. Daaruit kwamen weinig verrassingen: globaal gezien is de Sectorgids zo goed als klaar voor deze nieuwe insteek. Het was een nuttig onderzoek om kleine hiaten te vinden, verdere updates te plannen en opties tot vereenvoudiging op te sporen. De overheid reageerde positief op onze inzichten. We staan dus klaar voor aanpassingen maar wachten op het nieuw basisprotocol.

Daarnaast werd er met succes overleg gepleegd met het kabinet Onderwijs over een snelle heropstart van de extra muros voor alle types onderwijs van zodra de epidemiologische situatie dit toelaat en een optimalisering van de mogelijkheden binnen de samenwerking met essentiële derden. Andere urgenties die we op tafel blijven leggen zijn testing en vaccins (juiste plaats op prioriteitenlijst voor cast & crew, sluitend juridisch kader voor sneltesten, wat betekenen gevaccineerden in publiek), de problematiek en stilstand rond sociaal-artistiek, de mogelijkheid om vrijwilligers terug veilig te activeren en de uitbreiding van kunsteducatie naar een grotere leeftijdsgroep. We merken echter dat er andere urgenties leven bij de overheid en de virologen. De mutaties, de terugkeer van vakantiegangers en de vaccinatiestrategie eisen momenteel al hun aandacht.

Achter de schermen wordt dus hard gewerkt maar nu is het ook tijd dat beleidsmakers extern gaan communiceren. In de tussentijd gaat de samenwerking tussen cultuur en events om een collectieve aanpak te bewerkstelligen onverminderd verder. CIRM en CERM worden aangepast ter voorbereiding van de heropstart en samen met onze Sectorgids behouden we daarmee het beste resultaat van al het geleverde werk, volledig up to date en startensklaar. Daarnaast werken we aan checklists en templates om uniforme en duidelijke kaders te bieden aan onze sectoren.

Afsluiten doen we ook in 2021 met een oproep. We zitten nog steeds in lockdown en dat lijkt nog even zo te blijven. Hoewel de cijfers sterk daalden tijdens de vakantie is er nu weer sprake van een stijging bij de besmettingen. Reden tot ongerustheid is er vooralsnog niet maar er is wel wat nervositeit die er voor zorgt dat alles met meer omzichtigheid besproken wordt. Daarom roepen wij op om het telethuiswerk goed te respecteren en aandacht te schenken aan het opstellen van goede, sluitende draaiboeken wanneer er achter de schermen gewerkt wordt op locatie / in team. Er zijn weldegelijk controles.

Het volgende OCC is op 22/01. We dringen alvast op een signaal van de overheden richting cultuur en het werk dat nu verzet wordt in functie van de heropstart.

Houd het veilig en tot de volgende!

Team covexit