Specifieke maatregelen voor bewegingsgerelateerde kunsten

Alle maatregelen hieronder beschreven gelden specifiek op het podium voor professionele artiesten uit de domeinen dans, ballet, circus, theater, woord en andere bewegingsgerelateerde kunsten.

Bij scènes waarbij dat onmogelijk is, mag de afstandsregel overschreden worden, mits het ondertekenen van de verklaring op eer en het toetreden tot de creatiebubbel. Het is een uitzondering om artistiek werk mogelijk te maken en die met extra aandacht opgevolgd moet worden om alles veilig te houden. Deze maatregelen maken geen onderscheid tussen creatie, repetitie en voorstelling. Deze maatregelen zijn een toevoeging op de algemene regels die steeds ook gevolgd moeten worden.

Amateurkunstenaars kunnen zich wenden tot Danspunt (dans) en Open Doek (theater).

Er moet bij voorkeur zoveel mogelijk nagedacht worden aan het ‘corona-proof’ maken van de programmatie. Natuurlijk is het onmogelijk om bestaand repertoire zomaar aan te passen of te laten vallen. Deze maatregelen maken het tot op bepaalde hoogte mogelijk bestaand repertoire te brengen en creatieve vrijheid te ondersteunen. Het kan echter geen aanleiding geven tot het ontwikkelen en/of opvoeren van massaproducties.

Verklaring op eer

Iedereen die wenst mee te werken op het podium aan een creatie, repetitie of voorstelling ondertekent een verklaring op eer waarin volgende verklaringen worden opgenomen:

 • Hij of zij neemt een correct engagement op ten opzichte van externe sociale contacten.
 • Hij of zij zal alle door de overheid opgelegde maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 virus strikt naleven (ook in de privésfeer).
 • Hij of zij heeft de afgelopen 14 dagen geen COVID-19 symptomen vertoond (hoest, koorts, keelpijn, verlies van smaakzin, ademhalingsproblemen).
 • Hij of zij zal de verantwoordelijke voor de productie en/of de coronacoördinator onmiddellijk melden wanneer hij/zij, na de ondertekening van deze verklaring, een (of meerdere) sympto(o)m(en) van COVID-19 vertoont.
 • Hij of zij heeft kennis genomen van de COVID-19 maatregelen in bijlage bij deze verklaring, erkent uitdrukkelijk het belang van de naleving van elk van deze regels ter beperking van het risico op verspreiding van COVID-19 tijdens de productie en waarborgt dat hij/zij ze ten allen tijde zal naleven.

De COVID-19 richtlijnen zullen vooraf gecommuniceerd worden en dienen via de verklaring op eer ter kennisname ondertekend te worden door elke medewerker van een creatie, repetitie of voorstelling.

Algemeen
 • De samenstelling van de groep artiesten voor repetities, creaties en voorstellingen is die van een bubbellogica waarbij wordt uitgegaan van een minimale uitbreiding in gezinsverband conform de geldende maatregelen.
 • Er is een dagelijkse logging van temperatuursmeting bij alle deelnemers van de bubbel.
Afstandsregels
 • Als basis respecteren alle medewerkers onderling anderhalve meter afstand.
 • Tijdens het podiumgebeuren wordt de afstand tussen artiesten en crew verhoogd naar twee meter, rekening houdend met bewegingen en bijvoorbeeld uitgestoken armen.
 • Op het podium is de anderhalve meter afstandsregel de basis voor artiesten onderling. Bij scènes waarbij dat onmogelijk is, mag de afstandsregel overschreden worden, mits het ondertekenen van de verklaring op eer en het toetreden tot de creatiebubbel.
 • De artiesten engageren zich er toe hun contacten tot een absoluut minimum te herleiden. Ze zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid naar elkaar, de productie en de maatschappij toe.
 • Artiesten passen tijdens het werk de social distancing toe, uitgezonderd met de artiesten uit hun creatiebubbel. Naar medewerkers en collega’s buiten hun bubbel behouden artiesten de afstand.
 • In de loges of kleedkamers wordt de 1,5 m afstandsregel gerespecteerd, behalve bij artiesten uit dezelfde creatiebubbel. 
 • De productie stelt een planning op voor elke artiest zodat de bubbels duidelijk zijn en het aantal contacten beperkt blijft.
 • Handhaaf tijdens een voorstelling steeds minstens twee meter afstand tot het publiek.

English version

Statement of honour

Each person wishing to cooperate on stage in a creation, rehearsal or performance will sign a statement of honour in which the following declarations will be included: 

 • He/she will adapt their external social contacts accordingly to this engagement.
 • He/she will adhere strictly to the measures against the spread of the COVID-19 virus as decreed by the government (in public as well as in private). 
 • He/she hasn’t shown any symptoms of COVID-19 during the past 14 days (cough, fever, throat ache, loss of taste, trouble breathing). 
 • He/she will notify the production manager and/or the COVID-19 coordinator immediately whenever he/she shows one (or more) symptom(s) of COVID-19 after signing this Statement. 
 • He/she has taken note of the COVID-19 measures attached to this Statement; he/she explicitly recognizes the importance of adhering to each of these measures in order to limit the risk of spreading COVID-19 during the production; and he/she guarantees that he/she will follow these measures at all times. 

The measures to limit COVID-19 will be communicated beforehand, and are to be signed by each collaborator in a creation, rehearsal or performance. Collaborators declare that they have taken note by signing the Statement of Honour.

General
 • Groups of artists for rehearsals, creations and performances are composed according to the logic of a ‘bubble’, assuming a minimal family extension, in accordance with current measures.  
 • Temperature readings of all bubble participants will be logged on a daily basis. 
Social Distance
 • All collaborators will respect the distance rule of 1,5m.
 • On stage, the distance between artists and crew should measure 2m, taking into account movements (and e.g. outstretched arms).  
 • Between artists on stage, the distance rule of 1,5m remains the norm. If certain scenes require closer contact, the distance rule may be broken with a Statement of honour.
 • Artists commit to having an absolute minimum of other contacts outside of the creation bubble. They understand their responsibility towards each other, the production and society.
 • Artists apply social distancing while at work, except with artists included in their creation bubble. Artists will maintain distance vis-à-vis other collaborators and colleagues outside of their bubble. 
 • In dressing rooms, the distance rule of 1,5m remains valid and is to be respected, except by artists from the same creation bubble. 
 • The production will set up a schedule for each artist to ensure that bubbles are clear, and that the number of contacts remains limited. 
 • During performances, a minimum of two meters of distance must be maintained between artists and audience at all times.