ARCHIEF: Kunsteducatieve en artistieke projecten met kinderen en jongeren

Onderstaande maatregelen zijn van toepassing in fase GEEL vanaf 1 september. Het veranderen van fase heeft implicaties op deze maatregelen. Zie op de pagina van kleurcodes.

Deze maatregelen zijn gebaseerd op de maatregelen voor jeugd- en jongerenwerking.

De bedoeling is dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren vanuit het recht op spelen, op vrije tijd, participatie en engagement kunnen deelnemen aan kunsteducatieve en artistieke projecten. Bepaalde risicogroepen moeten daarbij uiteraard beschermd worden. Het gaat hierbij zowel over residentiële als dagkampen en activiteiten.

Er gelden uitzonderingen op de regels van social distancing voor groepen van maximaal 50 jongeren (-30 jaar). In grote, multifunctionele jeugdcentra met meerdere zalen (sport, repetitie, computer…) is het maken van meerdere bubbels toegestaan. Die mogen zo min mogelijk met elkaar in contact komen. Daarnaast is er een onderscheid tussen kinderen jonger dan 12 jaar en zij die ouder zijn. Bubbels mogen qua leeftijd gemengd worden maar de leeftijd van de oudste deelnemer bepaalt de te volgen maatregelen.

Social distancing geldt wel voor ontmoetingswerken en jeugdhuizen.

Deelnamevoorwaarden

u003cstrongu003eBij ziekte en/of symptomenu003c/strongu003e
 • Kinderen en jongeren die ziek zijn kunnen niet deelnemen en moeten thuis blijven.
 • Kinderen en jongeren moeten minstens vijf dagen symptomenvrij zijn als ze willen deelnemen.
 • De verantwoordelijkheid ligt bij de ouders om geen zieke kinderen deel te laten nemen aan de activiteiten.
u003cstrongu003eRisicogroepu003c/strongu003e
 • Bezorg alle ouders van kinderen, jongeren en begeleiding de nodige informatie over risicogroepen.
 • Als een kind tot de risicogroep behoort, is het de verantwoordelijkheid van de ouders om het risico in te schatten. Ze kunnen de huisarts inschakelen bij deze overweging.
 • De ouders moeten de risicofactor en eventuele medicatie (soort, hoeveelheid, toedieningswijze) duidelijk vermelden in de medische fiche.
 • Duid op de verantwoordelijkheid van de ouder in je communicatie maar schrik niet af. Een chronische ziekte die met medicatie onder controle is, vormt niet altijd een probleem. Een bezoek aan de arts brengt duidelijkheid voor de ouders.
 • Voorzie duidelijke, op maat gemaakte communicatie naar kinderen en jongeren die niet mee kunnen.
u003cstrongu003eBegeleidersu003c/strongu003e
 • Omkader de activiteiten bij voorkeur zoveel mogelijk met mensen die geen deel uitmaken van de risicogroep.
 • Voorafgaandelijke toestemming van de huisarts is verplicht voor begeleiders uit de risicogroep.
 • 65+’ers worden niet toegelaten als begeleiders.

Administratieve verplichtingen

u003cstrongu003eMedischeu003c/strongu003e u003cstrongu003eficheu003c/strongu003e
 • Houd een medische fiche bij voor elke deelnemer.
 • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen het soort activiteit (dagkamp, dagactiviteit of residentieel kamp). Het is altijd verplicht.
 • Alle verplichte toevoegingen aan de medische fiches kun je vinden via De Ambrassade.
u003cstrongu003eAanwezigheidsregisters en tracingu003c/strongu003e
 • Houd aanwezigheidsregisters bij van alle deelnemers, begeleiders en eventuele externen.
 • De registers kunnen opgevraagd worden door de bevoegde tracing-instanties. De federale tracingafspraken zijn hierbij van kracht.
  • “Daartoe 1) houdt de organisator minimaal een aanwezigheidsregister bij met contactgegevens in het kader van corona tracing, 2) legt de organisator het aanwezigheidsregister voor op vraag van tracing-instanties.”
 • Geef bij inschrijving duidelijk aan dat deze gegevens enkel gedeeld zullen worden met de bevoegde instanties op hun vraag en slechts dertig dagen bewaard worden. Dit is belangrijk naar de Europese Privacywetgeving (GDPR) toe.
u003cstrongu003eContactlogboeku003c/strongu003e
 • Houd een overzicht bij van alle leden per bubbel en met wie ze in contact kwamen buiten hun eigen bubbel. Geef hierbij aan welke voorzorgsmaatregelen genomen worden.
 • Denk hierbij aan uitzonderlijke gevallen zoals een wegloper uit een bepaalde bubbel, een begeleider die moet invallen voor een zieke begeleider, contacten met externen in het kader van activiteiten of leveringen…
 • Zorg voor een duidelijk overzicht van de maatregelen die je nam om contact tussen bubbels te vermijden als je met meerdere bubbels op hetzelfde kamp zit of infrastructuur deelt. Geef aan hoe elke bubbel zich verhoudt tegenover andere bubbels.
  • Voorbeelden:
   Er wordt op verschillende plekken gegeten. Als het toch in dezelfde ruimte gebeurd, wordt er met shiften gewerkt. Tussen twee shiften wordt er schoongemaakt.
   ’s Avonds komen begeleiders uit verschillende bubbels samen. Daarbij worden de regels rond social distancing en hygiëne streng nageleefd.
 • De registers kunnen opgevraagd worden door de bevoegde tracing-instanties. De federale tracingafspraken zijn hierbij van kracht.
  • “Daartoe 1) houdt de organisator minimaal een aanwezigheidsregister bij met contactgegevens in het kader van corona tracing, 2) legt de organisator het aanwezigheidsregister voor op vraag van tracing-instanties.”
 • Geef bij inschrijving duidelijk aan dat deze gegevens enkel gedeeld zullen worden met de bevoegde instanties op hun vraag en slechts dertig dagen bewaard worden. Dit is belangrijk naar de Europese Privacywetgeving (GDPR) toe.
 • Meer info en een duidelijk voorbeeld is te vinden via de Ambrassade.

Organisatorische maatregelen

u003cstrongu003eContactbubbelsu003c/strongu003e

Alles wordt georganiseerd en uitgevoerd in contactbubbels van maximaal 50 personen, deelnemers en begeleiders inclusief.

 • Zorg dat de opdeling duidelijk is voor iedereen. Besteed extra aandacht aan zeer jonge leeftijden en mensen met een beperking.
 • De bubbels gelden voor alle activiteiten: vervoer, eten, slapen, wassen, gebruik van materiaal, spelen en leren.
 • Een activiteit kan uit meerdere contactbubbels tegelijk bestaan. Bij het mengen van leeftijden gelden de maatregelen voor de hoogste leeftijdscategorie.
 • Voorzie vaste begeleiding per contactbubbel. 
 • Het afzetten en ophalen van kinderen gebeurt meteen bij de bubbel waarin het kind terecht komt. Bewaak bij dit moment de social distancing erg goed om virusoverdracht tussen ouders onderling of tussen ouders, begeleiding en externen te vermijden.
 • Contact met externen wordt vermeden. Als dit onvermijdelijk is (bv. bij leveringen van eten of vervoersmomenten):
  • Volg de regels over mondmaskers en 1,5 meter afstand.
  • Beperk het contact tussen de bubbel en de externen tot het absolute minimum.
u003cstrongu003eLeeftijdenu003c/strongu003e

Kinderen onder de 12 jaar vormen minder een risico bij virusoverdracht. Bij hen vervallen de regels rond social distancing binnen de contactbubbels volledig, ook naar begeleiders toe.

Voor jongeren boven de 12 jaar vervalt de social distancing ook binnen de bubbel maar wordt dit zo beperkt mogelijk gehouden. Daarnaast gelden voor deze bubbels wel strengere hygiënische maatregelen. Waar begeleiders bij kinderen (-12) mogen helpen bij het insmeren met zonnecrème of schminken, zolang ze voor en na de handeling de handen ontmetten, is contact met de handen aan het aangezicht van een jongere (+12) nooit aangeraden.

In gemixte groepen waar –12 en +12 door elkaar zitten volg je de strengere voorschriften voor de hele groep.

u003cstrongu003eSpreiding van aanbodu003c/strongu003e

De overheid adviseert ouders geen spreiding van verschillend aanbod te plannen in dezelfde week. Neem deze richtlijn mee in jullie communicatie.

u003cstrongu003eNoodproceduresu003c/strongu003e
 • Volg altijd de vastgelegde noodprocedure voor jeugdwerking zoals beschreven op de website van De Ambrassade.
 • Voorzie een plek om zieke kinderen/jongeren/begeleiding in ‘isolatie‘ te plaatsen. Organiseer dit op een zachte, veilige en kindvriendelijke manier.

Hygiënische maatregelen

u003cstrongu003eAlgemeenu003c/strongu003e
 • Iedereen wast de handen minimaal bij de start en het einde van de activiteit, voor en na maaltijden en bij toiletbezoek.
 • Voorzie genoeg informatieve posters rond het correct handen wassen. Pas deze aan naargelang de leeftijd.
 • Stem je planning maximaal af op handhygiëne. Gebruik de aanwezige infrastructuur maximaal.
 • Hoest in de elleboog, gebruik wegwerpzakdoeken en papieren handdoekjes en voorzie gesloten vuilnisbakken.
 • Maak contactoppervlakken regelmatig en grondig schoon.
 • Zorg voor voldoende en regelmatige verluchting. Doe dit zeker bij leefruimtes en slaapkamers.
u003cstrongu003eSpecifieke maatregelen +12-jarigenu003c/strongu003e
 • Wondverzorging gebeurt bij +12-jarigen met mondmasker en wegwerphandschoenen.
 • Mondmaskers worden buiten de contactbubbel door +12-jarigen gebruikt volgens de geldende richtlijnen (op openbaar vervoer, bij dicht contact met externen etc…)
u003cstrongu003eMateriaalu003c/strongu003e
 • Houd materiaal zoveel mogelijk binnen één bubbel.
 • Als het toch uitgewisseld wordt tussen bubbels, ontsmet dan alle contactoppervlakken.
 • Wanneer materiaal door externen aangeboden wordt, zie er dan op toe dat dit eerst ontsmet worden en/of ontsmet aangeboden worden.

Aard van de activiteiten

u003cstrongu003eAlgemeenu003c/strongu003e
 • Organiseer de activiteiten zoveel mogelijk in de buitenlucht.
 • Benut de mogelijkheden van het terrein, de infrastructuur en de locatie maximaal.
 • Blijf zoveel mogelijk op de eigen locatie. Het is afgeraden om met de bubbel rond te trekken om contact met externen te vermijden.
 • Voorzie voldoende en aangepaste ruimtes voor deelnemers om activiteiten in kleine groepen te laten plaatsvinden (studieruimte,  computerlokaal, repetitieruimte, atelierruimte, studio, danszaal)
 • Voorzie een evenwichtig programma met genoeg nachtrust bij het plannen van residentiële kampen. Zo wordt ziekte omwille van vermoeidheid vermeden. 
u003cstrongu003eBij +12u003c/strongu003e

Bij +12 schenk je extra aandacht voor de aard van de activiteit.
Licht contact kan, intensief contact wordt afgeraden.
– Activiteiten als ‘vleeshoop’ of een ‘kusjesspel’ zijn af te raden.

Schenk extra aandacht aan contact tussen +12-jarigen tijdens vrije momenten. Zie er op toe dat dit niet uit de hand loopt.

u003cstrongu003eContact met externenu003c/strongu003e
 • Bij het tijdelijk verlaten van de infrastructuur volgen groepen de maatregelen voor contact met anderen. Als er contact is met anderen in de openbare ruimte (bossen, sport/speelterreintjes, stadspleinen, straten,…) wordt maximaal afstand gehouden tot mensen van buiten de bubbel.
 • Uitstappen waarbij de contactbubbel in contact komt met anderen en/of andere bubbels worden zoveel mogelijk vermeden.
  • Als deze toch doorgaan worden de richtlijnen van de faciliteit (zwembaden, recreatieplaatsen zoals pretparken/provinciale domeinen…) gevolgd.
 • Als contact met externen noodzakelijk is in het kader van een activiteit (bv. huur mountainbikes, begeleiding touwenparcours,…) worden de afstands- en hygiënevoorschriften voor volwassenen gevolgd.

Discipline-specifieke maatregelen

Dans waar intens contact is, blaasinstrumenten en zang blijven voor virologen risicovolle activiteiten.

Benader deze disciplines met extra voorzichtigheid.
Voor kinderen onder 12 jaar vervalt de social distancing binnen de bubbel. Die logica trekken we door naar deze disciplines.
Voor jongeren boven de 12 jaar is het aangeraden om de discipline-specifieke maatregelen te volgen.

Communicatie over de maatregelen

 • Informeer alle deelnemers, begeleiders en betrokken externen die rechtstreeks betrokken zijn bij de activiteiten over de risico’s en maatregelen. 
 • Maak duidelijke afspraken met deelnemers, begeleiders, ouders, mogelijke externen…
 • Werk op voorhand aan gepaste communicatie. Voorzie pictogrammen, draaiboeken en risicoanalyses.
 • Gebruik pictogrammen en overloop ze aan het begin van de activiteit. Zij kunnen dingen verduidelijken voor kinderen, jongeren en begeleiders.
 • Communicatie is belangrijk om vele redenen. Stel gerust, breng rust en zekerheid en wees duidelijk zodat de maatregelen goed opgevolgd worden.