Sectorgids Professionele Kunsten

Take Care @ OLT Rivierenhof. © Thomas Geuens

Welkom bij de sectorgids voor de professionele kunsten

Wat? Waarom?

De sectorgids professionele kunsten is een ondersteunend arbeidspreventief instrument voor professionele organisaties die actief zijn in de kunsten en/of de cultuurspreiding en die gevat worden door PC 304 en PC 329. Het is samengesteld op basis van het basisprotocol cultuur van CJM en de Generieke Gids van FOD WASO, aangevuld met specifieke maatregelen die van toepassing zijn voor de professionele kunsten. Andere relevante sectorgidsen of aanspreekpunten kun je hier vinden.

Aan de hand van de sectorgids moet elke organisatie draaiboeken opstellen voor zijn interne en externe activiteiten. Dit doen ze door de nodige maatregelen toe te passen op de eigen werking. De gids richt zich daarom specifiek tot preventieadviseurs. Zij spelen een belangrijke rol in het opstellen van risicoanalyses en het maken van een draaiboek. Bij gebrek aan een preventieadviseur in je organisatie is het hoofd van de organisatie hiervoor verantwoordelijk. Het is in dat geval aangewezen je te laten bijstaan door een freelance preventieadviseur en je externe dienst. Hierdoor wordt een veilige situatie gecreëerd voor werknemers, artiesten en publiek.

De inhoud van de gids zal indien nodig aangepast worden in functie van de richtlijnen van het OCC en op basis van wetenschappelijke inzichten. Blijf op de hoogte van nieuwe updates door je onderaan in te schrijven op de nieuwsbrief.

Hoe de sectorgids gebruiken?

De sectorgids is opgedeeld in drie grote categorieën: OMKADERING, ARTIESTEN en PUBLIEK. Bij elk van deze categorieën is er telkens eerst een ‘Algemeen’ hoofdstuk dat daarna aangevuld wordt met extra specifieke richtlijnen die van toepassing zijn in onze sector. Afhankelijk van de activiteit zal de organisatie de maatregelen uit verschillende categorieën moeten combineren in het activiteit-specifieke draaiboek.

De maatregelen vervat in ‘Algemeen’ zijn een combinatie van de gekende zes gouden regels en de recent bekendgemaakte tien geboden. Die tien geboden moeten in elk draaiboek vermeld en aangehaald worden.

1. Respecteer de geldende wetgeving
2. Duid een COVID-coördinator aan
3. Communiceer, informeer, motiveer
4. Social distancing
5. Hygiëne
6. Reiniging en ontsmetting
7. Verluchting
8. Persoonlijke bescherming
9. Beheer besmette personen
10. Compliance en handhaving

Hoe het draaiboek toetsen?

Bij draaiboeken die van toepassing zijn op activiteiten achter de schermen is de werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid op het werk. Wanneer een werkgever weigert maatregelen te treffen, kunnen werknemers zich terugtrekken. De arbeidsinspectie controleert de goede uitvoering van draaiboeken en treedt op bij onregelmatigheden. De inhoud van deze sectorgids komt mede tot stand met de sociale partners. Zij hebben goedkeuring gegeven aan alle gedeelde informatie. In grote organisaties met vakbondsafvaardiging moeten de maatregelen intern besproken worden tot er een akkoord ontstaat.

Bij draaiboeken die van toepassing zijn op activiteiten met publiek is de organisator verantwoordelijk voor de veiligheid van alle aanwezigen. De organisator dient alles in het werk te stellen zodat de maatregelen maximaal gevolgd worden. Bij controle door de politie of een klacht over slechte organisatie zal het draaiboek gelden als bewijslast van de goede en veilige aanpak.

Andere belangrijke principes

  • De virologen en overheden hanteren een dynamische aanpak die zich aanpast aan de neergaande of opwaartse kracht van de pandemie. In een neergaande fase is er sprake van trapsgewijze versoepelingen, bij een heropflakkering komen we in een opwaartse fase en kan een verstrenging meteen tot een volledige opschorting door het Overlegcomité leiden.
  • De lokale besturen en gouverneurs spelen een belangrijke rol in het al dan niet toelaten en/of opleggen van bepaalde voorwaarden. Zij kunnen op lokaal niveau organisaties bijstaan om activiteiten zo covid-proof mogelijk te laten doorgaan, binnen de geldende regelgeving maar in het belang van de veiligheid en volksgezondheid kunnen ze  ook beslissen om strenger op te treden. De besturen genieten daarbij een grote autonomie, wat soms tot verschillende voorwaarden tussen gemeenten of provincies kan leiden. Informeer je dus goed vooraf!

Wie maakte de sectorgids?

De sectorgids is een gedragen instrument, ontstaan uit een initiatief van oKo, in samenwerking met het Sociaal Fonds Podiumkunsten, de Belgische Schouwspelvereniging, ACOD Cultuur, ACV Puls en ACLVB. De inhoud kwam co-creatief tot stand met input vanuit het Kernteam.